Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil

7/24/2018

De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2016 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste grondwater schoner is. Een belangrijke reden hiervoor is een forse daling in het gebruik van kunstmest en dierlijke mest (ruim 30% lager). De overschotten (aanvoer minus afvoer) aan stikstof en fosfaat per ha zijn mede daarom ook afgenomen. Dit blijkt uit het LMM-project dat het RIVM en Wageningen Economic Research gezamenlijk uitvoeren in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Intensivering vanaf 2013
Vanaf 2013 neemt de intensiteit (uitgedrukt in fosfaat GVE per ha) van melkveebedrijven in alle regio’s toe. Naast meer dieren per ha neemt ook de melkproductie per ha toe in alle regio’s, waarbij de Zandregio de hoogste waarde heeft (18.500 kg melk/ha) en de Veenregio de laagste (14.600 kg melk/ha). Ondanks deze intensivering blijft het stikstofbodemoverschot vanaf 2013 ongeveer op gelijk niveau in de Zand-, Klei- en Veenregio. De bemesting met stikstof (kunstmest en dierlijke mest) daalt nog iets in de periode 2013-2016 in de Veenregio en blijft gelijk in de Zand- en Kleiregio.

Thematisch ingestoken artikelen
De resultaten van melkveebedrijven waarop het Basismeetnet in LMM is gericht, worden in verschillende artikelen gepresenteerd, waarbij elk artikel ingaat op een thema waarbij een aantal indicatoren in één of meerdere figuren in beeld wordt gebracht. De artikelen zijn:
  1. Grond (bedrijfsomvang en grondsoort)
  2. Gewassen (bouwplan, biologische teelt en winterbedekking)
  3. Dieren (bedrijfsomvang en veebezetting)
  4. Melkproductie
  5. Graslandmanagement (graslandgebruik en stikstofbemesting grasland)
  6. Bemesting (stikstof en fosfaat)
  7. Overschotten (stikstofbedrijfsoverschot, stikstofbodemoverschot, fosfaatbedrijfsoverschot)
  8. Overige kenmerken (najaarsbeweiding en opslagcapaciteit dierlijke mest)
  9. Waterkwaliteit (nitraatconcentratie in het uitspoelingswater)

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriëntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. De resultaten van het LMM-project op Agrimatie worden eenmaal per jaar geactualiseerd. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl.

 
Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Stikstofbemesting per ha grasland
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      

Stikstofbedrijfsoverschot per ha
•      

Stikstofbemesting per ha
•      

Stikstofbodemoverschot per ha
•      

Fosfaatbodemoverschot per ha
•      

Nitraat
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
4/18/2019:
4/6/2019:
3/19/2019:
3/14/2019:
3/6/2019:
3/6/2019:
2/21/2019:
2/21/2019:
1/31/2019:
1/31/2019:

Meer nieuws