Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  7/13/2018Consumentenprijs aardappelen 11% omhoog
In mei is de gemiddelde consumentenprijs voor aardappelen ruim 11% hoger uitgekomen dan in april. Toch blijft deze prijs nog 6% achter bij het niveau van vorig jaar mei. Voor andere voedselproducten w... lees meer


  7/12/2018Meer dan 40% van de agrarische huishoudens onder de lage-inkomensgrens
In 2016 moest 44% van de agrarische huishoudens rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens van 23.870 euro. Opvallend hierbij is dat dit hoge aandeel werd bereikt in het jaar waarin het gem... lees meer


  6/28/2018Saldo veehouderij onder druk
Het saldo van de melkveehouderij staat onder druk door een dalende melkprijs. In de eerste vijf maanden van 2018 is de melkprijs steeds gezakt: in mei is de prijs 9% lager dan in januari. Ook de varke... lees meer


  6/28/2018Export sierteelt op even hoog niveau als in 2017
De export van bloemen en planten uit Nederland is over de eerste vijf maanden van 2018 nagenoeg gelijk aan die in 2017. Dit meldt de VGB op basis van gegevens van Floridata. In april en mei is de omze... lees meer


  6/18/2018Consumentenprijs eieren opmerkelijk hoog
De consumentenprijs van eieren is de afgelopen maanden stabiel gebleven en ligt in april 18% boven het niveau van een jaar eerder. Het grote verschil is opmerkelijk, omdat de eierprijs af boerderij in... lees meer


  6/11/2018Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering
De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realise... lees meer


  6/6/2018Consumentenprijzen stabieler dan prijzen af boerderij
In maart is de gemiddelde broodprijs voor de consument iets gestegen ten opzichte van februari (+0,5%). De andere voedselproducten in de monitor waren echter lager geprijsd. Zo zijn de consumentenprij... lees meer


  5/22/2018Agrarische grondprijs in eerste kwartaal 2% lager
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2018 uitgekomen op 59.900 euro per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2017 (59.500 euro per ha),... lees meer


  5/17/2018Vertrouwen van boeren en tuinders daalt opnieuw licht
De Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2018 is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor de vierde keer op rij dat de index daalt. Opengrondstuinbouwers hebben met... lees meer


  5/1/2018Sierteeltsector maakt pas op de plaats
De Nederlandse export van bloemen en planten is in het eerste kwartaal van 2018 met 1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. In januari was de export nog fors hoger dan in 2017, maar... lees meer


  5/1/2018Saldo melkveehouderij bovengemiddeld maar dalend
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in maart 2018 uitgekomen op 15.600 euro. Dat is rond het niveau van maart 2017, maar door de dalende melkprijs lager dan in de voorafgaande maand... lees meer


  4/30/2018Liquiditeitspositie melkvee en akkerbouw 1e kwartaal 2018 verder verbeterd
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt aan het eind van het eerste kwartaal in 2018 uit op 14.500 euro. Dit is een stijging van bijna 6.000 euro ten opzichte van de stan... lees meer


  4/25/2018Biologische bedrijven hebben afwijkende bedrijfsopzet en stabielere melkprijs
Iets meer dan 2% van de koeien in Nederland wordt biologisch gehouden. Dit aandeel is de laatste jaren licht gestegen. Biologische melkveebedrijven zijn extensiever en hebben een lagere melkprodu... lees meer


  4/25/2018Regulier pachtareaal blijft afnemen
Het areaal regulier gepachte landbouwgrond is in 2017 met bijna 16.000 ha gedaald (-6%) tot 251.000 ha. Al jarenlang neemt het reguliere pachtareaal af; vanaf 2007 met in totaal meer dan 120.000 ha. I... lees meer


  4/20/2018Ook 2017 goed jaar voor de Nederlandse visserij
Voor de Nederlandse zeevisserij is 2017 financieel opnieuw een positief jaar. Ook de mosselsector sluit het jaar positief af, met een verwacht nettoresultaat van 5 mln. euro. Het nettoresultaat van de... lees meer


  3/20/2018Onzekere tijden voor derogatiebedrijven en daarmee het milieu
Uit de meest recent beschikbare resultaten van het Derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid blijkt dat de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelingswater in alle vier Ned... lees meer


  2/23/2018Veehouderij boekt uiteenlopende resultaten
Het saldo van de melkveehouderij is in januari 2018 lager uitgekomen dan in het derde en vierde kwartaal van 2017, maar bleef met 18.700 euro nog bijna 2.000 euro boven het langjarig gemiddelde van de... lees meer


  2/23/2018Positieve start sierteeltomzet na exportrecord in 2017
De export van sierteeltproducten in 2017 is uitgekomen op 6 miljard euro, 4% meer dan in 2016. De sierteeltexport was in december wel 1% lager dan in dezelfde maand in 2016. De daling gold zowel voor ... lees meer


  2/19/2018Resultaten bosbedrijven 2015 gedrukt door lagere subsidies
De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2015 een positief resultaat geboekt van 14 euro per ha bos. Dit resultaat is lager dan in de twee voorafgaande jaren: 39 euro in 2014 en 24... lees meer


  2/16/2018Agro Vertrouwensindex: vertrouwen melkveehouders sterk omlaag
De Agro Vertrouwensindex kent ook over het vierde kwartaal van 2017 een lichte daling. Ondanks de aanhoudende afname, is de absolute daling van het vertrouwen beperkt ten opzichte van begin 2017: -2 p... lees meer


  2/14/2018Consumentenprijzen voor eieren, rundvlees en zuivel eind 2017 op recordhoogte
In vergelijking met eind 2016 is de consumentenprijs van eieren in december 2017 met 17% gestegen. De consumentenprijsindex van rundvlees en die van zuivel bereikten in november een recordhoogte van r... lees meer


  2/2/2018Liquiditeitspositie melkvee en akkerbouw in 2017 verbeterd
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt eind 2017 uit op bijna 5.000 euro. Dit is een stijging van ruim 6.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het derde kw... lees meer


  2/1/2018Agrarische grondprijs boven 60.000 euro per ha
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2017 uitgekomen op 61.200 euro per ha. Dat is lager dan in het derde kwartaal, maar 6% boven de prijs in de eerste helft ... lees meer


  1/23/2018Tegenovergestelde prijsveranderingen voor eieren en aardappelen
Terwijl de prijzen van andere producten in de voedselprijzenmonitor worden gekenmerkt door bescheiden maandelijkse veranderingen, hebben eieren en aardappelen in oktober en november forse prijsbewegin... lees meer


  1/19/2018Nieuw record export landbouwgoederen in 2017
De Nederlandse export van agrarische goederen is in 2017 met 7% gegroeid naar 91,7 miljard euro, blijkt uit de raming van het Centraal Bureau voor Statistiek en Wageningen Economic Research in opdrach... lees meer
Contactpersoon
Yvonne Fernhout
070-3358338
 
Top of page