Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  12/3/2018Saldi zeugen en leghennen fors lager dan in 2017
De resultaten van de varkenshouderij laten een gemengd beeld zien door de prijsval van biggen. Zo kwam het saldo van vleesvarkens in oktober 2.700 euro hoger uit dan in 2017. Maar het saldo van de zeu... lees meer


  12/3/2018Export snijbloemen lager, maar export planten hoger
De Nederlandse snijbloemenexport is tot en met oktober 2018 uitgekomen op € 3,2 miljard, wat 1,8% minder is dan in 2017 (Floridata). Daarentegen bedraagt de export van pot-, perk- en tuinplanten in de... lees meer


  11/22/2018Sterke daling vertrouwen pluimveehouders
Ook in het derde kwartaal van 2018 is de Agro Vertrouwensindex gedaald. Hoewel er voor de meeste sectoren een voorzichtige toename van het vertrouwen is geregistreerd, neemt het vertrouwen van de plui... lees meer


  11/21/2018Consumenten betalen meer voor verse groente en aardappelen
In september zijn de consumentenprijzen van verse groenten met 5,2% en aardappelen met 3,5% gestegen ten opzichte van augustus. Ook de consumentenprijs van varkensvlees is in september omhoog gegaan (... lees meer


  11/21/2018Resultaten bosbedrijven 2016 verder gedaald
De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2016 een negatief resultaat geboekt van -8 euro per ha bos. Dit resultaat is minder dan in de twee voorafgaande jaren: 14 euro in 2015 en 3... lees meer


  11/2/2018Grasland lager geprijsd, bouwland hoger
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2018 met bijna 6% gedaald: van 59.800 euro per hectare (in het tweede kwartaal) tot 56.400 euro per hectare. Dat hangt voo... lees meer


  10/31/2018Aandeel duurzame investeringen land- en tuinbouw gestegen
Het aandeel duurzame investeringen in 2016 komt uit op 34%; een stijging van 1% ten opzichte van 2015. De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2016 ten opzichte van 2015 met 17... lees meer


  10/30/2018Agrarische grondprijs stabiel
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2018 uitgekomen op 59.800 euro per hectare. Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal van dit ... lees meer


  10/30/2018Steeds vaker voedsel met duurzaamheidskeurmerk op ons bord
Op het bord van de Nederlandse consument ligt steeds vaker voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2017 kochten huishoudens voor 4,5 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voeds... lees meer


  10/26/2018Liquiditeitspositie melkvee-, varkens- en akkerbouwbedrijven neemt af
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt in het derde kwartaal 2018 uit op 4.100 euro. Dit is een daling van 3.300 euro ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is vooral... lees meer


  10/18/2018Consumenten betalen topprijzen voor rundvlees en zuivel
De consumentenprijzen van rundvlees en zuivel bereikten in augustus een tophoogte van respectievelijk 107 en 108 punten (2015=100). Daarmee liggen de prijzen tegen de 3% hoger dan vorig jaar in dezelf... lees meer


  9/28/2018Wie voedt Nederland?
In 2017 kochten Nederlandse consumenten voor ruim 58 miljard euro aan eten en drinken. Dat deden ze met name in de supermarkten, al dan niet online. Voor dat het voedsel bij de consument is, is er een... lees meer


  9/25/2018Consumentenprijzen voedsel gemiddeld stabiel
In juli zijn de consumentenprijzen nauwelijks veranderd ten opzichte van de maand juni. De consumentenprijsindex van brood, eieren, rund- en pluimveevlees nam met minder dan een 1 punt toe. De prijsin... lees meer


  9/24/2018Veehouderij boekt wisselende resultaten
In de eerste maanden van 2018 stond het saldo van de melkveehouderij onder druk door een dalende melkprijs. Maar vanaf juni is de melkprijs gestegen. In augustus is het saldo van het gestandaardiseerd... lees meer


  9/24/2018Sierteeltexport op niveau 2017
Het aantal verkochte snijbloemen van Nederlandse bodem die via Floraholland worden verhandeld, is in de zomermaanden gedaald. Ondanks de volumedaling is de omzet in twee van deze drie maanden gestegen... lees meer


  8/23/2018Het vertrouwen van de boer daalt sneller
In het tweede kwartaal van 2018 daalt het vertrouwen van ondernemers harder dan in de afgelopen drie metingen. De Agro Vertrouwensindex zakte dit kwartaal met 2,5 punt, maar blijft nog altijd positief... lees meer


  8/22/2018Aardappelprijzen lopen weer op
De consumentenprijs van aardappelen kende in maart 2018 een dieptepunt, maar is tot in juni met 17% gestegen. De af-boerderijprijs, die vorig jaar een recordhoogte bereikte, is vanaf juli 2017 bijna g... lees meer


  7/26/2018Liquiditeitspositie varkens- en melkveehouderij onder druk, akkerbouw stabiel
Uit de eerste liquiditeitsmonitor voor de varkenshouderij blijkt dat de rekening-courantpositie van varkensbedrijven in het tweede kwartaal van 2018 met 21.000 euro is verslechterd ten opzichte van he... lees meer


  7/25/2018Antibioticagebruik in 2017 verder gedaald
Het gebruik van antibiotica in de veehouderij, uitgedrukt in dagdoseringen per dierjaar, nam in 2017 verder af. De vleeskuikensector liet de grootste daling zien van 8% ten opzichte van 2016. In de ka... lees meer


  7/24/2018Nieuwe resultaten derogatiemeetnet weer beschikbaar op Agrimatie
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk op ‘voor derogatie aangemeld... lees meer


  7/24/2018Melkveebedrijven intensiveren en waterkwaliteit blijft op peil
De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2016 zichtbaar gedaald. Dit... lees meer


  7/24/2018Daling stikstofoverschotten op akkerbouwbedrijven stagneert
De uitspoeling van nitraat bij akkerbouwbedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2016 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gr... lees meer


  7/13/2018Consumentenprijs aardappelen 11% omhoog
In mei is de gemiddelde consumentenprijs voor aardappelen ruim 11% hoger uitgekomen dan in april. Toch blijft deze prijs nog 6% achter bij het niveau van vorig jaar mei. Voor andere voedselproducten w... lees meer


  7/12/2018Meer dan 40% van de agrarische huishoudens onder de lage-inkomensgrens
In 2016 moest 44% van de agrarische huishoudens rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens van 23.870 euro. Opvallend hierbij is dat dit hoge aandeel werd bereikt in het jaar waarin het gem... lees meer


  6/28/2018Saldo veehouderij onder druk
Het saldo van de melkveehouderij staat onder druk door een dalende melkprijs. In de eerste vijf maanden van 2018 is de melkprijs steeds gezakt: in mei is de prijs 9% lager dan in januari. Ook de varke... lees meer


  6/28/2018Export sierteelt op even hoog niveau als in 2017
De export van bloemen en planten uit Nederland is over de eerste vijf maanden van 2018 nagenoeg gelijk aan die in 2017. Dit meldt de VGB op basis van gegevens van Floridata. In april en mei is de omze... lees meer


  6/18/2018Consumentenprijs eieren opmerkelijk hoog
De consumentenprijs van eieren is de afgelopen maanden stabiel gebleven en ligt in april 18% boven het niveau van een jaar eerder. Het grote verschil is opmerkelijk, omdat de eierprijs af boerderij in... lees meer


  6/11/2018Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering
De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realise... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358338
 
Top of page