Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Rundvlees

Consumentenprijs rundvlees iets gedaald
7/13/2018

De consumentenprijs van rundvlees is in april 2018 uitgekomen op 103 punten (2015=100), twee punten lager dan rond de jaarwisseling. De prijsindex van slachterijen en uitsnijderijen is in april 2018 met 5 punten gedaald ten opzichte van maart, maar over de eerste vier maanden van 2018 blijft deze gemiddeld 6 punten hoger dan in dezelfde periode in 2017. De prijs af boerderij is in april 2018 gestegen naar 111 punten (2015=100). Vanaf de tweede helft van 2017 is deze relatief hoog. Dit is veroorzaakt door prijshoudende ontwikkelingen op buitenlandse markten zodat het extra aanbod van slachtkoeien vanwege de fosfaatreductiemaatregelen kon worden opgevangen.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) is in april 2018 geëindigd op het niveau van 103 punten (2015=100), twee punten lager dan rond de jaarwisseling. Dit past in het seizoenpatroon. Sinds 2015 was de consumentenprijs voor rundvlees stabiel rond 100 punten en waren de (seizoensgebonden) schommelingen beperkt. Vanaf april 2017 is daar verandering in gekomen: in november en december bereikte de consumentenprijs een hoogte van 105 punten.

De prijsindex van slachterijen en uitsnijderijen (PPI) kent een relatief hoog niveau van 107 punten in de laatste maanden 2017 en in maart 2018. In april is de PPI gedaald naar 102 punten. In 2016 en 2017 zijn de schommelingen in de PPI relatief groot met tot bijna 15 punten verschil tussen het hogere niveau rond de jaarwisseling en het lagere niveau in de zomer. De schommelingen passen in een seizoenpatroon. In de eerste vier maanden van 2018 lag de PPI gemiddeld 6 punten hoger dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor.

De prijsindex af boerderij is in april 2018 gestegen naar 111 punten na een kleine dip van 101 punten in december 2017. De rundvleesmarkt wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op de zuivelmarkt. In 2017 was het aanbod van runderen ruim, met name doordat er melkkoeien vanuit het fosfaatreductieplan zijn afgestoten. Er zijn ruim 700 duizend runderen geslacht, 100 duizend meer dan in 2016 en ruim 200 duizend meer dan in 2015. Desondanks heeft de prijsindex af boerderij de maximumhoogte van 112 punten bereikt in september 2017, even hoog als de pieken halverwege de jaren 2015 en 2013. In januari 2017 stond de prijsindex nog op 106 punten, de laagste stand sinds het einde van 2011. De stijging van prijzen van slachtrunderen komt door de buitenlandse vraag naar rundvlees en bijbehorende hoge prijzen op de buitenlandse markten. In de eerste vier maanden van 2018 zijn 217 duizend runderen geslacht, dat is ruim 58 duizend runderen minder dan in dezelfde periode van 2017.


Keten
Consumenten kopen vers rundvlees bij de slager of de supermarkt. Deze kopen vlees via de groothandel of rechtstreeks van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen runderen rechtstreeks van de veehouders of met tussenkomst van handelaren en commissionairs. Runderen komen uit de vleesstierhouderij of de melkveehouderij. De meeste slachtingen van volwassen runderen in Nederland zijn de slachtingen van het afgestoten melkvee.

Toelichting op drie niveaus
De consumptie van rundvlees in Nederland is aan het dalen. In 2016 was het verbruik van rundvlees 15,4 kg per hoofd van de bevolking. Er is een seizoenspatroon in de afzet, met pieken in januari, het barbecueseizoen en in december (feestdagenmaand).

Er zijn in Nederland negen slachterijen actief met meer dan 10.000 runderslachtingen per jaar (referentiejaar 2012). In 2017 zijn in totaal 701 duizend (volwassen) runderen geslacht met een geslacht gewicht van 222 duizend ton. In 2017 werd minder rundvlees geïmporteerd (375 duizend ton) dan geëxporteerd (442 duizend ton). Het Nederlandse rundvlees komt van de melkveehouderij en van de vleesstierhouderij.  De circa 26.000 bedrijven met rundvee houden in totaal 4,9 miljoen stuks rundvee, waarvan in totaal 2,9 miljoen stuks jongvee en koeien voor de melkveehouderij. Ten opzichte van de melkveehouderij is de stierenhouderij een bescheiden tak van de landbouw.

 
Prijsvorming
Supermarkten maken raamcontracten met leveranciers van rundvlees over de prijs en andere voorwaarden, bijvoorbeeld over aanvoervolumes tijdens bijzondere (piek)momenten. De prijsontwikkeling van rundvlees weerspiegelt de internationale marktsituatie. Ondanks de seizoenspatronen volgen de prijzen af boerderij van slachtrunderen, de producentenprijzen en de consumentenprijzen elkaar slechts in beperkte mate. Dit wordt mede verklaard door het grote belang van de import van rundvlees voor de consumptie in Nederland. Daarbij komt dat de inkoop van vlees slechts één van de kostencomponenten is bij de productie van vlees en vleeswaren in de verwerkende industrie en distributie via de retail. In het kader van het EU-landbouwmarkt- en prijsbeleid is rundvlees jarenlang een beschermd product geweest, waarbij de overheid de prijs ondersteunde. Door een reeks hervormingen is de markt geliberaliseerd. Vroeger speelden fysieke veemarkten een belangrijke rol. Om verspreiding van veeziektes te voorkomen, zijn de meeste veemarkten aan het begin van deze eeuw gesloten. Met de opkomst van het internet zijn virtuele veemarkten ontstaan die het mogelijk maken voor veehouders de prijsontwikkelingen beter te volgen.


Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page