Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Plantgezondheid
     
Plantgezondheid
Select an indicator
Beschouwing - Land- en tuinbouw

Plantgezondheid ook in 2016 belangrijk punt van aandacht en zorg
7/9/2018

Plantgezondheid blijft een punt van aandacht en zorg voor de plantaardige sectoren. Doordat een groot deel van de Nederlandse land- en tuinbouwproducten geëxporteerd wordt, is de sector sterk afhankelijk van het vertrouwen van de importerende landen. Door bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen of menselijke fouten kan dit vertrouwen beschadigd worden als blijkt dat er relatief veel partijen afgekeurd moeten worden. Dan komt de export in gevaar.

In relatief veel gevallen zijn in 2016 partijen afgekeurd vanwege grond in de partijen. In de akkerbouw is in 2016 voor het eerst sinds 2011 weer sprake van een aantal bruinrotmeldingen. In de meeste sectoren is het aantal afkeuringen bij exportinspecties in 2016 afgenomen ten opzichte van 2015. Alleen in de sierteelt is dat aantal toegenomen.
 Akkerbouw

In 2016 is voor het eerst sinds 2009 bruinrot geconstateerd in partijen pootaardappelen. Naar aanleiding van de vondsten en traceringsonderzoek zijn in totaal vier bedrijven besmet verklaard en drie bedrijven ‘waarschijnlijk besmet’. In het zetmeelaardappelgebied is een toegenomen virulentie waargenomen van populaties van G. pallida. De oorzaak van deze ongewone vermeerdering is uitselectie van meer virulente nematoden door het langdurig gebruik van resistente rassen. De toegenomen virulentie heeft grote gevolgen voor de beheersingsstrategie van aardappelmoeheid, want op de betreffende percelen voldoen de bestaande hoog resistente rassen niet meer, wat een zorglijke ontwikkeling is.

Boomkwekerij

Sinds 2013 staat de schadelijke bacterie Xylella fastidiosa hoog op de EU-agenda. In 2016 is in Nederland in navolging van bijeenkomsten in 2015 aandacht besteed aan bewustwording bij de boomkwekerij- en vaste plantensector. Dit is onder andere gedaan via een gezamenlijke folder van Naktuinbouw en de brancheorganisaties. Er is een survey uitgevoerd in risicovolle importen uit Italië. De in 2016 nieuw gevonden besmettingen in Spanje (op de Balearen) en Duitsland onderstrepen dat Xylella een grote bedreiging vormt.

Bloembollenteelt

In de teelt van onder andere bolgewassen behoren stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci en Ditylenchus destructor) tot de belangrijkste quarantaineorganismen. Besmetting met deze aaltjes leidt tot een teeltverbod voor het betreffende perceel of een deel daarvan. In 2015 werden in totaal 116 vondsten gedaan in onder meer tulp, narcis en hyacint. Dit aantal ligt lager dan in 2014. Vanaf 2015 is de aanpak veranderd. Zo geldt er een uniform maatregelenpakket voor alle bolgewassen en is vanaf 2016 het teeltverbod vervangen door een perceelsregister bij de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Bloemisterij

Het aantal onderscheppingen van schadelijk organismen bij import in 2016 lag met 174 beduidend hoger dan in de twee voorgaande jaren. Evenals in 2015 werden vooral veel onderscheppingen van Bemisia tabaci, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii, Spodoptera littoralis, Spodoptera litura en Thrips palmi gedaan. Er waren in 2016, in tegenstelling tot 2015, geen vondsten van Arabis mosaic virus, Chrysanthemum stunt viroid, Meloidogyne chitwoodi, Spodoptera eridania en Xiphinema incognitum.

Groenten en fruit

Nederland exporteert groente en fruit naar een groot aantal bestemmingen. De variatie aan bestemmingen is de afgelopen jaren gegroeid door de gezamenlijke inzet van de Nederlandse overheid en de sectororganisaties om toegang te krijgen tot nieuwe markten. Voor deze landen wordt veelal invulling gegeven aan specifieke eisen die gelden voor de teeltlocatie. Met deze aanvullende voorwaarden kan Nederland garanties afgeven voor organismen die het importerende land wil weren. Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page