Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Plantgezondheid
     
Plantgezondheid
Select an indicator
Beschouwing - Land- en tuinbouw

Wisselend beeld import- en exportinspecties in 2017, hier en daar zorgen
12/20/2018

Het aantal notificaties aan Nederland van landen buiten de EU steeg fors in 2017. Dat kwam zowel door het frequenter onderscheppen van schadelijke organismen als door het onderscheppen van verboden producten. Vooral het aantal vondsten van nematoden in vaste planten valt op en behoeft verbetering. Zorgelijk zijn enkele onderscheppingen van organismen die na doorvoer via Nederland door derde landen onderschept zijn. Vanwege het grote handelsvolume ontvangt Nederland jaarlijks relatief veel notificaties van andere EU-landen. De intercepties van B. tabaci door het Verenigd Koninkrijk op potplanten blijven daarbij het grootste zorgpunt.


 Als een zending niet voldoet aan de fytosanitaire eisen van het importerende land notificeert dit land de autoriteit van het exporterende land. Het aantal notificaties dat Nederland in 2017 aan derde landen heeft verzonden vanwege vondsten van quarantaineorganismen bij import is met 358 notificaties nagenoeg gelijk aan de 337 notificaties uit 2016. Naast een afname van het aantal onderscheppingen bij diverse organismen heeft Nederland in 2017 enkele organismen juist vaker onderschept, zoals Phyllosticta citricarpa, Bemisia tabaci, Spodoptera littoralis en Spodoptera frugiperda. Voor dit laatste organisme liggen er Europese noodmaatregelen in het verschiet vanwege een uitbraak van Spodoptera frugiperda in grote delen van Afrika.

Akkerbouw
In 2017 is bruinrot vastgesteld in één partij pootgoed. Uit de tracering is naar voren gekomen dat deze besmetting waarschijnlijk is ontstaan door overgewaaid oppervlaktewater tijdens een zomerstorm in 2015. Ringrot is in 2017 niet aangetroffen. Daarentegen is er een recordaantal vondsten gedaan van M. chitwoodi en M. fallax. De meeste vondsten zijn gedaan in pootaardappelen in aangewezen gebieden. Per 1 januari 2018 zijn er drie nieuwe aangewezen gebieden ingesteld voor deze nematoden. Wat betreft AM vraagt de aanwezigheid van meer virulentie populaties van Globodera pallida om aandacht; mogelijk speelt een vergelijkbaar probleem bij Globodera rostochiensis.

Boomkwekerij
Een concrete bedreiging voor de sector is de bacterie Xylella fastidiosa. De noodmaatregelen die zijn ingesteld door de EU – en momenteel van kracht zijn op de grootschalige uitbraken in Italië, Frankrijk en Spanje - zouden een zeer grote impact hebben op de handel en dit maakt dat de sector alert moet blijven op de risico’s op introductie in Nederland via plantmateriaal. Een aandachtspunt vormen de vereisten die gelden voor beschermde gebieden (Zona Protecta, ZP); Nederland kan niet voor alle producten aan de ZP-eisen voldoen en dus kan er bijvoorbeeld geen levering van Castanea aan het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden vanuit Nederland. Per 1 januari 2018 zijn de ZP eisen voor Prunus, Ulmus, Pinus en Palmae uitgebreid.

Bloembollenteelt
Het afkeuringspercentage lag in 2017 met 0,84% op een vergelijkbaar niveau als in voorgaande jaren. Er waren relatief veel afkeuringen op aanwezigheid van grond, wat mede te verklaren is door de natte weersomstandigheden bij de oogst. Exportcertificering is nog altijd vooral gebaseerd op visuele waarnemingen, maar bestemmingslanden gebruiken steeds vaker laboratoriumtoetsen bij hun importinspecties. Om afkeuringen op latent aanwezige virussen te voorkomen is de mogelijkheid voor een plantgoedtoets op Arabis mosaic virus en Strawberry latent ringspot virus in het leven geroepen. Met deze aanpak is het besmettingspercentage bij de steekproefsgewijze controle bij export tot nul gedaald

Bloemisterij
Het aantal onderscheppingen van schadelijke organismen bij import is in 2017 gedaald van 174 in 2016 naar 109 in 2017. Daarmee wordt het niveau van 2015 benaderd toen er 93 onderscheppingen waren. Er waren veel onderscheppingen van Thrips palmi, Spodoptera littoralis, Liriomyza huidobrensis en Bemisia tabaci. Dit komt overeen met het beeld uit 2016. Deze soorten kunnen zich in Nederland goed handhaven in kassen. Naast een totaal van 60.000 zendingen die in 2017 zijn goedgekeurd voor export, werden 14.500 zendingen afgekeurd, voornamelijk vanwege de aanwezigheid van insecten.

Groenten en fruit
De import van citrusvruchten uit Zuid-Afrika was in 2017 opnieuw een heikel item binnen de EU. Dit heeft geresulteerd in een forse aanscherping van de eisen voor Citrus black spot en citruskanker met 1 januari 2018 als ingangsdatum. Eind 2017 is bij enkele tomatentelers Tomato Chlorosis Virus aangetroffen. Dit virus kan zowel door kaswittevlieg als tabakswittevlieg worden overgedragen. Vooralsnog richt Nederland zich op het beheersen van het virus tijdens de teelt en elimineren tijdens de teeltwisseling. Deze aanpak wordt ondersteund door een brede survey in tomaat, paprika, aubergine en Spaanse peper. 

Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page