Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Akkerbouw

Dierlijke mest steeds groter aandeel in stikstofgebruik akkerbouwers
12/20/2018

Op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht, is eenderde van het stikstofgebruik afkomstig uit dierlijke mest en bijna 60% uit kunstmest. In de Zandregio geldt vrijwel het omgekeerde. Daar is 35% van de toegediende stikstof afkomstig uit kunstmest en is 60% afkomstig uit dierlijke mest. In de kleiregio is het stikstofgebruik via overige organische meststoffen sinds de jaren 2008-2010 duidelijk toegenomen.

In de Zandregio en Lössregio lag het gemiddelde stikstofgebruik in 2017 duidelijk lager dan voorgaande jaren. In beide regio’s is een lager gebruik van kunstmest hiervan de oorzaak. In de Kleiregio is het stikstofgebruik in 2017 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Over een langere periode (vanaf 1991) is in die regio het totale stikstofverbruik vrij stabiel, terwijl het in de Löss- en Zandregio sinds 1991 zo’n 15% afnam. Het stikstofgebruik via dierlijke mest ligt in de Löss- en Zandregio, met gemiddeld 100 en 120 kg per ha, zo’n 30-40% onder de gebruiksnorm van 170 kg stikstof per ha. In de Kleiregio werd in zowel 2017 als 2016 bijna 80 kg stikstof per ha via dierlijke mest aangevoerd. Dit is bijna 55% onder de gebruiksnorm voor akkerbouwbedrijven.

Kunstmestgebruik daalt het meest in de Lössregio
De kunstmestgift per ha cultuurgrond op akkerbouwbedrijven in de Zandregio daalde in de periode 1991-2017 met 35% af tot 71 kg stikstof per ha. Het grootste deel van die daling werd al in de jaren negentig gerealiseerd. In de Lössregio komt de daling sinds 1991 nog iets sterker uit, maar zijn de jaarlijkse schommelingen ook wel groter dan in andere regio’s. Akkerbouwbedrijven in de Kleiregio hebben de hoogste kunstmestgift, gemiddeld 139 kg stikstof per ha in 2017. Dat is zo’n 15% minder dan in de jaren negentig in deze regio gebruikelijk was. 
 

Toename dierlijke mestgebruik in de Klei- en Zandregio
In de Klei- en Zandregio is een toename in het stikstofgebruik via dierlijke mest waar te nemen. In 2016 en 2017 werd gemiddeld 79 kg stikstof per ha in de vorm van dierlijke mest gebruikt, 10 kg meer dan in 2014 en 2015. Ook in de Zandregio nam het gebruik met zo’n 10 kg toe, van gemiddeld 108 kg stikstof per ha in 2014 en 2015 naar 119 kg in 2016 en 2017. Aanvoer van dierlijke mest levert akkerbouwers geld op. In de laatstgenoemde jaren waren de mestafzetprijzen, onder druk van het toegenomen aanbod van rundveemest en bovenmatige mestvoorraden door slechte uitrijdmogelijkheden verder opgelopen. Het gebruik aan stikstof via dierlijke mest is in de Zandregio zo’n 40 kg hoger dan in de Kleiregio en 20 kg hoger dan in de Lössregio. Deze verschillen hebben onder andere te maken met de beschikbaarheid en transportafstanden.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page