Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Akkerbouw

Verschillen in stikstofgebruik tussen regio’s nemen toe
2/18/2021

Op de akkerbouwbedrijven waarop het LMM is gericht, zijn de verschillen tussen de regio’s in het gebruik van stikstof in de afgelopen 10 jaar duidelijk toegenomen. Op nationaal niveau schommelde de totale stikstoftoediening via organische en anorganische meststoffen rond de 225 kg stikstof per ha. In de Kleiregio is het stikstofgebruik, in lijn met de ruimere gebruiksnormen voor gewassen op kleigrond, van alle regio’s het hoogst. In de periode 2017-2019 gebruikten de akkerbouwers in de Kleiregio per ha 249 kg aan stikstof. In dezelfde periode gebruikten de ’collega akkerbouwers in de Zand- en Lössregio respectievelijk 48 en 55 kg minder stikstof per ha. Oorzaken voor deze opgelopen verschillen tussen regio’s zijn aanscherpingen in de gebruiksnormen voor gewassen op zand- en lössgrond en ontwikkelingen op de mestmarkt.

 

Toename in gebruik van stikstof via dierlijke mest in de Klei- en Zandregio
In de Zandregio is het gebruik van stikstofkunstmest teruggebracht. Dit gebruik daalde van gemiddeld 86 kg per ha in periode 2014-2016 naar 65 kg in de periode 2017-2019. Het gebruik via dierlijke mest nam van gemiddeld 113 kg per ha in 2014-2016 toe tot 122 kg per ha in 2017-2019. Ook de akkerbouwbedrijven in de Kleiregio zijn in de afgelopen 10 jaar geleidelijk aan meer stikstof uit dierlijke mest gaan gebruiken. In periode 2010-2015 schommelde het gebruik via dierlijke mest rond de 75 kg stikstof per ha. In 2017 en 2018 steeg dit naar ongeveer 85 kg per ha en voor het jaar 2019 komt het gemiddelde stikstofgebruik in de Kleiregio uit op 98 kg per ha. Anders dan in de Zandregio is het gebruik van stikstofkunstmest er sinds 2010 niet gewijzigd. Per saldo heeft de toename in het gebruik via dierlijke mest geleid tot een beperkte stijging van het totale gebruik van stikstof in de Kleiregio. Door de sterke(re) toename in gebruik van stikstof uit dierlijke mest in de Kleiregio is het verschil met de Zandregio minder groot dan voorheen, maar in 2019 nog altijd 20 kg per ha. In de Lössregio ligt het stikstofgebruik via dierlijke mest doorgaans tussen het gebruik van de Kleiregio en de Zandregio in. In het jaar 2019 valt het gemiddelde gebruik in de Lössregio (94 kg per ha) echter iets onder dat van de Kleiregio uit.Aandeel van kunstmest in het stikstofgebruik slinkt
Op nationaal niveau is op de akkerbouwbedrijven waarop het LMM gericht is, in 2019 vrijwel evenveel stikstof afkomstig uit kunstmest (gemiddeld 47%) als uit dierlijke mest (gemiddeld 46%). De andere 7% is via Overige Organische Meststoffen (zoals compost) aangevoerd. Bij de start van het gebruiksnormenstelsel lag het aandeel van kunstmest nog boven de 55%. De akkerbouwers maken voor een aanzienlijk deel van de stikstofvoorziening dus gebruik van kunstmest, maar deze ‘afhankelijkheid’ is in de periode 2006-2019 wel afgenomen. Het minst afhankelijk zijn de telers in de Zandregio. In deze regio was in de periode 2017-2019 gemiddeld 32% van de gebruikte stikstof uit kunstmest afkomstig. In de Kleiregio is het aandeel van kunstmest het meest afgenomen, maar met 56% in 2017-2019 van alle regio’s nog wel het hoogst. In de Lössregio vertoont het aandeel van kunstmest, in 2006-2019 variërend tussen 41 en 51%, geen duidelijke ontwikkeling.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page