Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Bodemoverschot en bemesting - Akkerbouw

Stikstof- en fosfaatoverschot in 2015 gelijk aan 2014
11/8/2017

Het bodemoverschot voor stikstof en fosfaat was in 2015 respectievelijk circa 103 kg N en 13 kg P2O5 per hectare. Deze cijfers zijn ten opzichte van het voorgaande jaar vrijwel onveranderd. Over langere termijn gezien is de hoogte van het stikstofoverschot min of meer gestabiliseerd, terwijl het fosfaatoverschot een dalende trend vertoont. Vooral het gebruik van fosfaatkunstmest is sterk verminderd. In 2015 gebruikten akkerbouwers gemiddeld circa 10 kg P2O5 per hectare aan fosfaatkunstmest. Dit is 80% minder dan begin jaren negentig nog gebruikelijk was. 


In de akkerbouw werd in 2015 gemiddeld 230 kg N per ha via meststoffen toegediend. Daarvan was ruim 50% afkomstig uit kunstmest, bijna 40% uit dierlijke mest en ongeveer 10% uit overige meststoffen.

Het fosfaatgebruik is de akkerbouw was in dat jaar gemiddeld 65 kg P2O5 per hectare, waarvan ruwweg 15% uit kunstmest, 65% uit dierlijke mest en 20% uit overige organische meststoffen.

Opvallend is dat het gebruik van overige organische meststoffen de afgelopen 10 jaar steeds verder is toegenomen. Overige organische meststoffen, zoals composten, bevatten over het algemeen veel organische stof in verhouding tot fosfaat en stikstof. Toename van het gebruik is bevorderlijk voor de bodemstructuur en -vruchtbaarheid.

 Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Landelijk meetnet effecten mestbeleid, Wageningen Economic Research en RIVM.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page