Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Bodemoverschot en bemesting - Akkerbouw

Lagere stikstof- en fosfaatoverschotten in 2017
12/20/2018

De bodemoverschotten voor stikstof en fosfaat waren in 2017 gemiddeld respectievelijk 99 kg en 10 kg per hectare. In 2016 waren deze incidenteel hoger dan gemiddeld in de periode 2011-2017. Dit was het gevolg van relatief lage gewasopbrengsten per hectare. Het stikstofoverschot lag in 2017 weer rond het gemiddelde van 102 kg stikstof per hectare in de periode 2011-2015. Het fosfaatoverschot laat relatief nog gunstiger cijfers zien: Het gemiddelde fosfaatoverschot lag in de periode 2011–2015 op 18 kg fosfaat. Dat was ook het geval in 2016. Over langere termijn gezien, is de hoogte van het stikstofoverschot sinds 2008 min of meer gestabiliseerd, terwijl het fosfaatoverschot een dalende trend vertoont. Dit geldt ook voor het gebruik van fosfaatkunstmest die sterk is verminderd. In 2017 gebruikten akkerbouwers met gemiddeld circa 9 kg P2O5 per hectare aan fosfaatkunstmest 75% minder dan begin jaren negentig. 

De oorzaak van de lage stikstof- en fosfaatbodemoverschotten in 2017 was vooral de lagere bemesting: zowel qua stikstof als qua fosfaat werd minder bemest dan in de voorgaande vijf jaar. De oogst, uitgedrukt in stikstof- en fosfaatproductie lag in 2017 op een normaal niveau.

In totaal werd in 2017 gemiddeld 224 kg N per hectare via meststoffen toegediend. Daarvan was ruim 50% afkomstig uit kunstmest, ongeveer 40% uit dierlijke mest en een kleine 10% uit overige meststoffen.

Het fosfaatgebruik was in 2017 gemiddeld 62 kg P2O5 per hectare, waarvan ruwweg 15% uit kunstmest, 70% uit dierlijke mest en 15% uit overige organische meststoffen.
Opvallend is dat het gebruik van overige organische meststoffen na vele jaren van toenemend gebruik, de laatste 2 jaar lijkt te stagneren. Overige organische meststoffen, zoals composten, bevatten over het algemeen veel organische stof in verhouding tot fosfaat en stikstof. Toename van het gebruik is bevorderlijk voor de bodemstructuur en -vruchtbaarheid.

 Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Landelijk meetnet effecten mestbeleid, Wageningen Economic Research en RIVM.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page