Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Resultaat primaire sector - Land- en tuinbouw

Bruto toegevoegde waarde 7,5% omlaag
12/17/2020

De bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector is in 2020 met zo’n 7,5% gedaald tot ongeveer 10,5 miljard euro. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, maar de ruilvoet van de agrarische sector verslechterde: de gemiddelde prijs van de intermediaire kosten daalde minder sterk dan de gemiddelde prijs van de opbrengsten.

Het resterend inkomen van de land- en tuinbouw in 2020 is becijferd op 2,7 miljard euro, 15,5% lager dan in 2019. Het resterend inkomen wordt bepaald door de bruto toegevoegde waarde te verminderen met de afschrijvingen, de betaalde factorkosten (loon, rente, pacht) en het saldo van de niet-productgebonden subsidies en heffingen.

De afschrijvingen in de agrarische sector zijn in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Iets hogere prijzen en een iets lager volume liggen hieraan ten grondslag.

In 2020 is een betalingsrecht € 259,73 waard. Dit is € 3,18 lager dan vorig jaar. Dit komt doordat er minder budget is voor de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De hoogte van de vergroeningspremie in 2020 wordt ook lager geraamd dan in 2019 en komt uit op ongeveer € 112 per hectare. De overige niet-productgebonden subsidies zijn met zo’n 355 miljoen euro gestegen onder invloed van Covid-19-compensaties voor de sierteelt en de frietaardappeltelers en de betalingen aan de sector voor NOW-1, NOW-2 en TOGS. De niet-productgebonden heffingen komen in 2020 hoger uit, vooral door stijgende waterschapslasten.
 

De betaalde factorkosten worden in 2020 gekenmerkt door hogere kosten voor lonen en lagere voor pacht en rente. Het aantal betaalde arbeidskrachten in de agrarische sector is in 2020 met 2% gestegen. De uurlonen namen met zo’n 2,5% toe, maar door hogere werkgeverslasten en sociale premies namen de totale loonkosten met zo’n 2% toe. Door een iets hoger bedrag aan leningen in de land- en tuinbouw en een verdere daling van het rentepercentage daalde het bedrag aan betaalde rente met 8,5%. Ook de ontvangen rente daalde in 2020 opnieuw fors.

Het totaal areaal pacht – inclusief erfpacht en informele (‘grijze/zwarte’) pacht – is tussen 2008 en 2019 met gemiddeld met 0,7% per jaar afgenomen, tegen 0,5% voor het totale areaal cultuurgrond. Voor 2020 wordt uitgegaan van een daling van het pachtareaal van 0,1%, evenveel als de afname van het totaal areaal cultuurgrond. Voor alle pachtvormen samen wordt uitgegaan van een daling van de prijs met 2,4%. Dit is de gewogen verandering (op basis van het areaal) van de geraamde prijsdaling van de pacht met prijsregulatie (-3,6%) en die van de pacht zonder prijsregulatie (-1,8%).Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page