Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Klimaat
     
Klimaat
Select an indicator
CO2 emissie visserij - Kottervisserij

CO2-emissie kottervisserij in 2019 licht gedaald, bij fors mindere inspanning
9/11/2020

De emissie van CO2 binnen de kottervisserij kende tot 2015 een sterk dalende lijn. Werd in 1994 nog 988 kton CO2 per jaar geproduceerd, in 2015 was dit afgenomen tot 231 kton per jaar, wat een daling is van 77%. Doordat de visserij-inspanning sinds 2015 enigszins toenam, nam het brandstofverbruik, en daarmee de CO2-emissie, toe. Deze stijging werd getemperd door het toepassen van het energiezuinige pulstuig. In 2018 bedroeg de CO2-emissie van de kottervloot 298 kton, tegen 294 kton in 2019. De in 2019 lagere visserij-inspanning is daar de oorzaak van. Nu de puls-ontheffingen met ingang van juni 2019 gefaseerd worden ingetrokken, zal het brandstofverbruik, en daarmee de CO2-emissie per kilo gevangen vis (met name tong), weer toenemen.

Belangrijke oorzaken van afname van brandstofverbruik (en daardoor ook CO2-emissie) in de afgelopen jaren zijn:
• krimp van de Nederlandse kottervloot
• verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
• innovatie in meer zuinige vistuigen en schepen
• introductie nieuwe visserijmethoden (pulsvisserij)
• verandering in handelswijze van ondernemers: er wordt energiebewuster gevist, vooral in tijden van hoge brandstofprijzen.

Tussen 1995 en 2014 is de CO2-emissie afgenomen van 2,15 kton naar 0,83 kton per kotter, een afname van 60%. De CO2-emissie per kg vis is afgenomen met vergelijkbare percentages van 7,57 kg per kg vis in 1995 naar 3,24 kg per kg vis in 2014. Het lagere brandstofverbruik door pulskotters en de overschakeling naar andere energiezuinige vismethoden zijn de oorzaak van deze daling. Na 2015 is de gemiddelde CO2-emissie per kotter weer iets gestegen. De uitstoot per kg vis is sinds 2015 ook weer gestegen omdat voor bijna alle vistakken gemiddeld lagere vangsten per zeedag werden gerealiseerd.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
De CO2-emissieberekening is uitsluitend gebaseerd op het verbruik van gasolie door de actieve kottervloot. Voor de conversie van olieverbruik naar CO2-emissie is gebruik gemaakt van het rapport Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2-emissiefactoren, versie april 2015 van het RVO. 

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page