Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Milieubelastingspunten - Akkerbouw

Milieubelasting akkerbouw in 2016 toegenomen
6/4/2018

In 2016 nam de totaal ingezette hoeveelheid actieve stof in de akkerbouw licht toe en als gevolg daarvan de milieubelasting. De toename zat vooral in de milieubelasting van de bodem. Die nam toe van 280 mbp/ha in 2015 naar 440 mbp/ha in 2016. Het grootste deel van de milieubelasting betreft nog steeds het oppervlaktewater, maar dat nam in 2016 nauwelijks toe. De milieubelasting van het grondwater is zelfs licht gedaald naar 510 mbp/ha. Deze veranderingen zijn veroorzaakt door een toename van het middelengebruik in de akkerbouw en een veranderd middelenpakket (een toegenomen fungicidegebruik). Daardoor is de totale milieubelasting in 2016 toegenomen en de verdeling over de milieubelastingscompartimenten oppervlaktewater, grondwater en bodem verschoven.

In tarwe en in lichtere mate in suikerbieten is de milieubelasting in 2016 afgenomen ten opzichte van 2015, bij tarwe vooral naar oppervlakte- en grondwater. In aardappelen (zowel in poot-, consumptie- als zetmeelaardappelen) en zaaiuien is deze juist toegenomen door een toegenomen fungicidegebruik. Dit resulteerde vooral in een grotere belasting voor het oppervlaktewater en de bodem bij aardappelen en voor de bodem bij uien.

Opvallend is een daling van de milieubelasting in zetmeelaardappelen na 2014. Dit is veroorzaakt door een verbod op het middel Monam. Voor de grondontsmetting worden sindsdien middelen gebruikt die zowel minder werkzame stof hebben als minder mbp per ha. Monam mag onder strikte voorwaarden in beperkte mate worden gebruikt, maar dat is in 2015 en 2016 nauwelijks gebeurd.

In mei 2013 presenteerde het ministerie van Economische Zaken de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. In de nota wordt de ambitie uitgesproken om de overschrijding van milieukwaliteitsnormen naar oppervlaktewater tot nagenoeg nul te reduceren in 2023. Acties die ondernomen worden om dit bereiken, zijn:

• nagaan welke stoffen het meest vervuilend zijn om gericht maatregelen te kunnen nemen
• verdere beperking van emissie als gevolg van drift door het verbreden van de teeltvrije zones en het gebruik van driftarme doppen
• opvangen en zuiveren van waterstromen op het erf.

In 2018 wordt geëvalueerd of deze acties voldoende zijn toegepast c.q. voldoende effect hebben gegeven. Aanscherping van handhaving en regels is denkbaar als het ministerie van LNV daartoe aanleiding ziet. 


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page