Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Subsidies - Kottervisserij

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) (2014-2020) en (2021-2027)
9/11/2020

In januari 2014 trad het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) in werking. Het EFMZV ondersteunt het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het fonds moet bijdragen aan ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de Europese visserij en de aquacultuur, door duurzaam vissen te stimuleren, meer banen in de vissector te realiseren en de economie in kustgemeenten te versterken. 

In totaal is voor dit fonds 6,4 miljard euro beschikbaar voor de periode 2014-2020. Het EFMZV richt zich op de volgende speerpunten:
1. bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij
2. bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur
3. bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB
4. verhoging van de werkgelegenheid en de territoriale cohesie
5. bevordering van de afzet en verwerking
6. bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid.

Nederland heeft voor de periode 2014-2020 101,5 mln. euro uit het EFMZV toegekend gekregen. Dit bedrag komt overeen met 1,6% van het totale fonds. De Nederlandse overheid draagt zelf nog eens 27,3 mln. euro bij aan het totale beschikbare subsidiebedrag voor de Nederlandse visserijsector en kustgemeenschappen. Nederland richt zich met name op de zwaartepunten 1 en 3, waarbij het eerste punt 37,5% van het Nederlands budget voor zijn rekening neemt en het derde punt 45,5%. Deze punten hebben onder andere als doel:
• de samenwerking tussen onderzoek en sector te vergroten en innovatie te stimuleren om economische en ecologische uitdagingen aan te gaan
• het goed kunnen onderhouden van de Nederlandse visserijvloot en de voor Nederland belangrijke visbestanden.

Belangrijke doelen uit de andere zwaartepunten (2, 5 en 6) zijn:
• stimuleren innovatie in aquacultuur om deze sector winstgevender en duurzamer te maken
• samenwerking stimuleren tussen de verschillende schakels in de aquacultuur- en visserijketen.

In nauw overleg met ondernemers uit het visserijsector is innovatie een speerpunt van het Nederlands visserijbeleid geworden. Een van de manieren om projecten te selecteren is het openstellen van subsidieregelingen. De volgende openstellingen richten zich op innovaties:
• innovatieprojecten aanlandplicht
• innovatieprojecten aquacultuur
• innovatieprojecten duurzame visserij
• innovatieprojecten rendementsverbetering visserij.

Eind 2017 was in totaal 11,1 mln. euro aan subsidie (uit EFMZV + nationale subsidie) verleend. In 2014 (4,5 mln. euro) bestonden de uitgaven met name uit overheidsuitgaven, waar in 2015 (0,6 mln. euro) naast 10% overheidsuitgaven ook 90% van de uitgaven voor individuele visserijondernemers beschikbaar was gesteld. In 2016 bedroegen de subsidiabele uitgaven 1,8 mln. euro, waarvan respectievelijk 9% en 91% toebedeeld werd aan individuele visserijondernemers en grote collectieve projecten (Best Practices 2, Netinnovatie kottervisserij 2 en Real Fish Echo). In 2017 werd 4,7 mln. euro verleend aan projecten ten behoeve van netinnovaties, samenwerking onderzoek en sector, jonge vissers en innovatie aquacultuur.

In 2018 werden wederom diverse regelingen betreffende jonge vissers, toegevoegde waarde, productieplannen, innovatie aquacultuur, partnerschappen praktijk wetenschap en innovatie rendement opengesteld. De totaal aangevraagde subsidie van deze openstellingen in 2018 bedroeg circa 7,3 miljoen euro. Met dit bedrag wordt niet het gehele beschikbare budget vanuit deze openstellingen benut.

In 2020 is als gevolg van COVID-19 een wijziging opgetreden in de hoogte van subsidies en de subsidietermijnen. Er is een subsidieregeling opengesteld voor tijdelijke stopzetting van visserij- activiteiten als gevolg van COVID-19. Vanaf augustus 2020 zijn nog de volgende openstellingen gepland:
• Subsidieregeling jonge vissers.
• Partnerschappen wetenschap en visserij. Aanvraagperiode 2 november 2020 tot en met januari 2021. Beschikbaar bedrag 3 mln. euro.
• Afzetbevordering visserij en aquacultuur. Aanvraagperiode 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021. Beschikbaar bedrag 2,8 mln. euro.
• Investeringen toegevoegde waarde. Is vervallen.
• Innovatie aquacultuur. Is vervallen.

Het huidige EFMZV loopt door tot eind 2020. De opvolger is EFMZV 2021-2027, waarbij op Europees niveau 6,1 miljard euro beschikbaar is, en voor Nederland 97 miljoen euro. Deze budgetten zijn iets lager dan de budgetten in het huidige fonds.

Voor het nieuwe fonds zijn de volgende prioriteiten aangewezen:
1. Bevorderen van duurzame visserij en instandhouding biologische rijkdommen.
2. Bijdragen aan voedselzekerheid door concurrerende en duurzame aquacultuur.
3. Groei van de duurzame blauwe economie en het bevorderen van welvarende kustgemeenschappen.
4. Versterken internationale ocean governance.
De bedoeling is dat het nieuwe fonds flexibeler kan worden ingezet en dat de lidstaten zelf meer vrijheid krijgen bij de invulling ervan, dus met minder regels en voorwaarden.
Het fonds is bestemd voor de beroepsmatige binnen-, kust- en zeevisserij, maar ook toeristische activiteiten in combinatie met visserij kunnen worden ondersteund. Sanering en hermotorisering zijn echter uitgesloten van steun.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meer informatie over: EFMZV


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page