Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Betere liquiditeitspositie akkerbouwbedrijven in eerste kwartaal
4/30/2019

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 54.000 euro. Dit is ruimschoots meer dan een jaar eerder. De waarde liep vooral op door inkomsten voor de verkoop van gewassen (tegen hogere marktprijzen dan in 2018) en de premies van RVO. In deze weergave worden overschrijvingen van en naar een spaarrekening buiten beschouwing gelaten. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn wel in het saldo verwerkt.In het eerste kwartaal van 2019 is er per saldo ruim 17.000 euro bijgeschreven op de rekening-courant. Dit is meer dan in het eerste kwartaal van 2018. Er werd in 2019 een groter bedrag aan leningen opgenomen en gebruikt voor investeringen. Daarnaast waren de opbrengsten van gewassen hoger. Mogelijk is door de gemiddeld kleine oogst van 2018 in combinatie met hoge marktprijzen een deel van de producten vroeger afgezet dan anders, waardoor de opbrengsten van de gewassen eerder zijn gerealiseerd. De toegerekende kosten namen af.


Bij- en afschrijvingen nemen toe
Zowel de bij- als de afschrijvingen waren in het eerste kwartaal 2019 hoger dan in de vergelijkbare periode in 2018. In de bijschrijvingen in maart 2019 is ook het effect te zien van de opbrengsten van gewassen. In deze maand werd beduidend meer ontvangen voor gewassen dan in maart in het jaar ervoor. Ook werd er in deze maand een fors bedrag aan leningen ontvangen ten bate van investeringen. Daardoor zijn ook de afschrijvingen in deze maand hoger. Daarnaast werd er in maart fors afgelost. Mede hierdoor waren de gemiddelde afschrijvingen hoger dan een jaar eerder.Aandeel bedrijven met positieve stand op rekening-courant neemt toe 
De verschuiving van het aandeel bedrijven per klasse tussen het eerste kwartaal 2018 en 2019 is beperkt. Het aandeel bedrijven met een negatieve stand op de rekening courant is afgenomen van 40 naar 32%. Op ruim de helft van de akkerbouwbedrijven is de stand meer dan 25.000 euro positief.


Meeste bedrijven zien stand op rekening-courant verbeteren
De meerderheid (59%) van de bedrijven die minder dan 25.000 euro in het rood stonden eind 2018, wisten het saldo op de rekening-courant om te buigen naar een positief saldo. Van de bedrijven die meer dan 50.000 euro rood stonden, heeft 15% aan het eind van het eerste kwartaal een postief saldo. Driekwart van de bedrijven blijft op meer dan 50.000 euro negatief steken. Niet alle bedrijven wisten de liquiditeitspositie te verbeteren. Van de groep bedrijven die een saldo tussen 0 en 25.000 euro had eind 2018, zakt 45% terug naar een saldo onder nul.


Vooruitzichten 2019
In voorgaande jaren was de stand van de rekening-courant aan het eind van het eerste kwartaal ongeveer gelijk aan de stand van het tweede kwartaal. Verwacht wordt dat er dit jaar een lagere stand aan het eind van het tweede kwartaal zal zijn. Bedrijven met een lage productie in 2018, hebben waarschijnlijk al een groter deel van de gewassen verkocht dan anders. Hierdoor moet een lagere periode met lagere inkomsten worden overbrugd. Daarnaast werkt de droogte van vorig jaar nog door in lagere grondwaterstanden en kent het eerste kwartaal van 2019 al vroeg een neerslagtekort. Het nieuwe zaai- en pootseizoen is vroeg begonnen: vanwege de droge omstandigheden wordt er al vroeg beregend. De daaruit voortvloeiende hogere dieselkosten en de lagere inkomsten van verkoop van gewassen zullen de liquiditeit dit voorjaar, naar verwachting, drukken.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page