Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Kaspositie akkerbouwbedrijven gelijk aan een jaar eerder
4/28/2020

De stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven was aan het eind van het eerste kwartaal 2020 vrijwel identiek aan de stand een jaar eerder (50.000 euro). In het eerste kwartaal wordt er doorgaans meer ontvangen dan uitgegeven. De bewaarproducten worden verkocht en afgeleverde producten uitbetaald. In het eerste kwartaal 2020 was de toename op de lopende rekening (saldo van af- en bijschrijvingen) iets lager dan in 2019.


De ontvangsten voor de gewassen waren in het eerste kwartaal 2020 lager dan in 2019. Het prijsniveau voor de oogst van 2018 lag hoog als gevolg van het krappere aanbod door de droogte. Daardoor gingen de akkerbouwers de winter van 2019/2020 met een goede uitgangspositie in en was er, ondanks het lager prijsniveau, in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld genomen wel ruimte om af te lossen op leningen.


Bij- en afschrijvingen eerste kwartaal vergelijkbaar met 2019 
Het niveau van de bij- en afschrijvingen was in het eerste kwartaal 2020 ongeveer gelijk aan het niveau van 2019. De bijschrijvingen in het eerste kwartaal kwamen net boven de 2 ton uit, de afschrijvingen bedroegen 180.000 euro in 2020.Toename bedrijven met een stand van meer dan 25.000 euro
Het aandeel bedrijven met een negatieve stand op de lopende rekening nam ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 licht toe tot 26% in 2020. Meer dan de helft van de bedrijven heeft een positief saldo van meer dan 25.000 euro. Dit is meer dan een jaar eerder.


Verschillen nemen toe 
Aan het eind van het eerste kwartaal was zowel de groep bedrijven die meer dan 25.000 euro in het rood staat als de groep die 25.000 euro in de plus staat, groter dan dan hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Van de bedrijven in de groep die fors rood stonden in 2019, bleef het overgrote deel ook in 2020 tot die groep behoren. Van de groep die meer dan 25.000 euro in de plus stond in 2019 is 12% afgezakt tot onder de nul.


Vooruitzichten 2020
De coronacrisis gaat niet onopgemerkt aan de Nederlandse akkerbouwers voorbij. In het eerste kwartaal was het effect nog niet zichtbaar in de liquiditeitspositie. Vanaf het tweede kwartaal zal dat meer naar voren komen. Een duidelijk voorbeeld zijn de telers van fritesaardappelen met aardappelen in de bewaring. Door het wegvallen van de frites-export en de afzet naar de horeca bleek ongeveer 1 miljoen ton fritesaardappelen vrijwel onverkoopbaar. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft inmiddels een regeling getroffen om een deel van de schade van getroffen telers te compenseren. De uitvoering van het noodfonds is nog niet bekend. Er wordt nog gezocht naar afzetkanalen voor de fritesaardappelen. Mogelijkheden zijn de zetmeelindustrie, biovergisting of veevoer. De problemen met fritesaardappelen zullen ook zijn weerslag hebben op de suikerbietenprijs voor de oogst van 2020. Fritesproducent Aviko maakt deel uit van coöperatie Cosun. Een goed financieel resultaat van Aviko komt voor een deel ten goede aan Cosun, die dat doorberekent in de uitbetaalde bietenprijs. Maar dit jaar verwacht Aviko verlies te draaien door een lagere omzet en de verplichting om gecontracteerde aardappelen af te nemen. Aardappeltelers is door de verwerkende industrie gevraagd minder aardappelen te poten om overschotten zo veel mogelijk te beperken. De pootaardappelen staan echter al klaar om uitgepoot te worden of zijn al gepoot. Deze ontwikkelingen zullen mogelijk de binnenlandse afzet van pootaardappelen in het volgende seizoen negatief gaan beïnvloeden. Volle koelhuizen met frites zullen dan ongetwijfeld een prijsdruk geven op de geteelde fritesaardappelen en indirect van invloed zijn op de arealen in 2021.

Droog voorjaar zorgt voor hogere kosten
Het voorjaar van 2020 is uitzonderlijk droog. Door het hele land moeten akkerbouwers veel moeite doen om het zaaizaad en pootgoed op een goede manier in de grond te krijgen. Na een natte winter is de grond keihard. Er zijn extra bewerkingen nodig om de grond zaai- en pootklaar te maken. Dat geeft extra slijtage aan machines en kost meer diesel dan in een ‘gewoon’ voorjaar. Daarnaast worden regenhaspels al veelvuldig ingezet om de opkomst van gewassen veilig te stellen, wat zorgt voor extra kosten.


Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page