Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Nettobedrijfsresultaat glasgroentebedrijf gedaald
3/30/2022

In 2021 is het nettobedrijfsresultaat voor een gemiddelde glasgroentebedrijf uitgekomen op 4,26 euro per m2. Dit is een afname van 1,41 euro per m2.


Naar subsectoren onderverdeeld was er een toename bij de tomatenbedrijven van 3,85 euro per m2. Bij komkommerbedrijven daalde het nettoresultaat juist met ongeveer 5,80 euro. Het bedrijfsresultaat is hierbij voor dit bedrijfstype nagenoeg nul geworden. Bij paprika wordt in deze raming rekening gehouden met een daling van het bedrijfsresultaat van ongeveer 4,10 euro, waardoor 2,60 euro per m2 resteert. Bij de overige glastuinbedrijven was er ook een daling, maar hier bleef deze negatieve correctie met 2,30 euro nog enigszins beperkt. Hier kwam het bedrijfsresultaat op 1,87 euro per m2.

Het inkomen uit bedrijf van een gemiddeld glasgroentebedrijf daalde net als het bedrijfsresultaat. Met een daling van 14% per m2 is deze daling best groot. Het inkomen uit bedrijf daalde met 1,40 euro tot circa 6,20 euro per m2. Op tomatenbedrijven nam het inkomen sterk toe. Het verschil ten opzichte van vorig jaar was met 3,85 euro per m2 groot en komt hiermee op het niveau van 2019 met een inkomen van 10,13 euro per m2. Paprikabedrijven maken een tegengestelde beweging en teren in op hun inkomen uit het bedrijf met bijna 4,20 euro per m2. Ondanks deze daling resteert een inkomen per m2 van 3,60 euro. Het inkomen uit bedrijf per m2 van gespecialiseerde komkommerbedrijven is vergelijkbaar met dat van paprikabedrijven.

Opbrengst per vierkante meter gestegen
Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de totale opbrengsten per m2 met ruim 5 euro gestegen naar ruim 54 euro, wat een stijging is van 11%. Vooral de tomatenbedrijven waren verantwoordelijk voor deze stijging (+22%). Hierbij speelden opbrengsten uit product en gestegen opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit een rol. Bij paprikabedrijven nam de totale opbrengst per m2 met 5% toe. De opbrengsten uit de verkoop van energie zorgden ervoor dat de daling in de productie werd opgevangen. Bij komkommerbedrijven was dit beeld ook zichtbaar. De overige glasgroentebedrijven zaten ook aan de positieve kant van de streep met een toename van de totale opbrengsten met 7% per m2.
De stijging bij tomatenbedrijven werd vooral veroorzaakt door de toename uit de opbrengst uit producten; de stijging bedroeg 8 euro per m2 tot gemiddeld ruim 50 euro per m2, wat een toename is van 19%. Dit is met name toe te schrijven aan sterk hogere prijzen in combinatie met een daling van de fysieke productie. Maar ook de energieopbrengsten stegen door toegenomen verkoopprijzen. Per saldo stegen de opbrengsten uit energie tot 8,60 euro per m2. Dit was ongeveer 3,60 euro meer dan een jaar eerder. De overige opbrengsten per m2 bleven nagenoeg gelijk. Onder ander zijn dit opbrengsten uit het werk voor derden en bijvoorbeeld verhuur van grond of gebouwen.Bij de gewasopbrengsten van paprika was er een opbrengstdaling van 6% per m2. Deze opbrengsten daalden naar een kleine 32 euro per m2. De absolute daling bedroeg circa 2 euro. Bij lagere prijzen van enkele procenten was ook de productie per m2 wat lager. Door wisselend weer was de productie soms ook kwalitatief minder. De opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit stegen. Een toename van ongeveer 3,75 euro betekende een sterke stijging van deze opbrengsten. De overige opbrengsten bleven nagenoeg gelijk.

Bij komkommerbedrijven was de totale opbrengst per m2 iets hoger dan vorig jaar. De totale opbrengsten stegen naar 58 euro per m2. Dit is een toename van ongeveer 2,40 euro. Deze stijging was vooral te danken aan gestegen energieopbrengsten en het opbrengstdeel uit de tomatenteelt. De opbrengsten uit de komkommerteelt lagen wat lager omdat de verkoopprijzen van dat product wat lager waren ten opzichte van vorig jaar.

Bij de overige glasgroentebedrijven waren de opbrengstprijzen van aubergine sterk lager dan vorig jaar. Ten opzichte van de aardbeienteelt is dit inmiddels maar een klein areaal. Bij aardbei en andere groenten onder glas ontvingen betere prijzen waardoor uiteindelijk de opbrengst uit producten iets steeg met 1,5%. De opbrengsten uit energieverkoop stegen zoals bij de andere gewassen waardoor de totale opbrengsten stegen met ongeveer 3 euro, wat neerkomt op 7% stijging.


Kosten sterker toegenomen
De kostenstijgingen per m2 op een gemiddeld glasgroentebedrijf bedroegen 16%. Op de financieringskosten na stegen alle kosten op het bedrijf.Procentueel maar ook absoluut zijn de kosten van de inkoop van gas en elektriciteit het sterkst gestegen. In deze raming is uitgegaan van een toename van bijna 3,80 euro per m2. Hiermee zijn dit jaar de energiekosten bijna even hoog als de arbeidskosten per m2. Ook de andere kostenposten namen toe. Plantaardige activa, arbeid, en materiƫle activa stegen alle drie met een kleine euro per m2.

De kostenstijging lagen bij de subsectoren in dezelfde lijn als het totaal maar werkten wel wat anders door. Dit komt door de verschillende bedrijfsstructuur. Zo waren bij tomatenbedrijven de arbeidskosten in 2021 ongeveer 22% van de totale kosten en die bij komkommerbedrijven 32%.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page