Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Glastuinbouw

Solvabiliteit glastuinbouw opnieuw gestegen
12/18/2017

In 2016 bedroeg het gemiddelde balanstotaal 3,3 mln. euro; nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De solvabiliteit steeg voor het derde opeenvolgende jaar tot 52% in 2016. Hiermee komt voor het eerste sinds 2008 het aandeel eigen vermogen hoger uit dan het aandeel vreemd vermogen op de balans.
De balanswaarde van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf laat sinds 2010 een vrij stabiel beeld zien. Door het loslaten van de bovengrens van de steekproefbedrijven in het Informatienet in 2010, waardoor de zeer grote bedrijven werden meegenomen, en de goede resultaten in dat jaar, steeg de balanswaarde sterk ten opzichte van de periode tot en met 2009. De wijze waarop de activa op de balans zijn gefinancierd is de afgelopen zes jaar wel veranderd. In 2013 bereikte de solvabiliteit een dieptepunt met gemiddeld 33%. De sector kreeg in 2011 te maken met de EHEC-crisis met negatieve bedrijfsresultaten als gevolg. Ook nam door de economische crisis, de waarde van grond en gebouwen verder af. De reden was dat de vraag naar grond zowel binnen (minder nieuwbouw van kassen) als buiten de tuinbouw (bouwkavels voor de huizenmarkt) af nam. Dit alles had een negatief effect op het eigen vermogen. Door de goede economische resultaten vanaf 2014 is de solvabiliteit in drie jaar tijd met gemiddeld bijna 20 procentpunten gestegen tot 52%. In deze periode nam het eigen vermogen gemiddeld met 700.000 euro toe en daalde de langlopende schuld met meer dan 300.000 euro per bedrijf. Binnen de glastuinbouw ligt de balanswaarde met gemiddeld 4,3 mln. euro in 2016 het hoogst op glasgroentebedrijven; deze bedrijven zijn binnen de sector ook het grootst in bedrijfsomvang.


De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met de grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw laag en door de stijging in de afgelopen jaren weer op het niveau van de varkenshouderij. In 2016 bedroeg de solvabiliteit 52%. De spreiding tussen bedrijven is echter zeer groot; 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 33%. Dit percentage komt ongeveer overeen met het minimale niveau dat door banken als eis wordt gesteld als buffer bij financieringsaanvragen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page