Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Glastuinbouw

Eigen vermogen glastuinbouwbedrijven neemt toe
12/16/2019

Het gemiddelde balanstotaal van glastuinbouwbedrijven bedroeg in 2018 bijna 4 miljoen euro per bedrijf. Een kwart van deze waarde is vastgelegd in grond. Gebouwen en glastopstanden vertegenwoordigen een waarde van ruim 600.000 euro. De langlopende schulden liepen in 2018 wat op, maar ook het eigen vermogen nam toe. De solvabiliteit bleef daardoor vrijwel gelijk, namelijk 57% in 2018.


Door een wijziging in de steekproefopzet en de goede financiële resultaten in 2010, nam de balanswaarde sterk toe. Daarna blijft de balanswaarde vrij stabiel. De wijze waarop de activa op de balans zijn gefinancierd is de afgelopen jaren wel veranderd. In 2013 bereikte de solvabiliteit een dieptepunt met gemiddeld 33%. De sector kreeg in 2011 te maken met de EHEC-crisis met negatieve bedrijfsresultaten als gevolg. Ook nam door de economische crisis, de waarde van grond en gebouwen verder af. De reden was dat de vraag naar grond zowel binnen (minder nieuwbouw van kassen) als buiten de tuinbouw (bouwkavels voor de huizenmarkt) afnam. Dit alles had een negatief effect op het eigen vermogen. Door de betere economische resultaten vanaf 2014 steeg de gemiddelde solvabiliteit met ruim 20 procentpunten tot 57%. In deze periode nam het eigen vermogen gemiddeld ongeveer 1 miljoen euro toe en daalde de langlopende schuld met gemiddeld 300.000 euro per bedrijf. Binnen de glastuinbouw ligt de balanswaarde het hoogst op de glasgroentebedrijven. De oppervlakte grond en omvang van de glasopstanden zijn op deze bedrijven groter dan op sierteeltbedrijven.

De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met die van de grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw laag. Rond het gemiddelde van 57% is er een zeer grote spreiding tussen bedrijven: 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 37%. Dit percentage komt ongeveer overeen met het niveau dat door banken als minimum wordt geëist als buffer bij financieringsaanvragen.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page