Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Land- en tuinbouw

Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven in 2020 licht gestegen
4/7/2022

De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2020 3,7 mln. euro. Dit was ruim 120.000 euro meer dan een jaar eerder. De langlopende schulden liepen op tot gemiddeld 880.000 euro per bedrijf. Het eigen vermogen nam toe tot meer dan 2,6 mln. euro per bedrijf in 2020. Gemiddeld lag de solvabiliteit op de land- en tuinbouwbedrijven op 73%.


Balanswaarde naar bedrijfstype
De balanswaarde in de melkveehouderij steeg in 2020 naar 4,5 mln. euro per bedrijf. De waardestijging van de materiele activa zoals grond en machines was groter dan de waardedaling van de fosfaatrechten. Per saldo bleef het eigen vermogen vrijwel gelijk, iets meer dan 3 miljoen euro gemiddeld. De langlopende schulden namen iets toe tot ruim 1,1 mln. euro per bedrijf.
De gemiddelde balanswaarde van de akkerbouwbedrijven is nagenoeg gelijk aan die van de melkveebedrijven. Grond levert de grootste bijdrage aan die waarde, namelijk ongeveer 3,5 mln. euro op een totaal van 4,7 mln. euro. In 2020 bleef de gemiddelde prijs van bouwland vrijwel gelijk, er werd gemiddeld bijna 72.000 euro betaald. De langlopende schulden namen toe, maar ook het eigen vermogen steeg. Bij de varkensbedrijven neemt de balanswaarde jaar na jaar toe. In 2020 was de gemiddelde waarde 3,2 miljoen euro per bedrijf. De waarde bestaat grotendeels uit de waarde van gebouwen en grond. In de glastuinbouw was de gemiddelde balanswaarde bijna 4 mln. euro in 2020, vrijwel gelijk aan de waarde in 2019.

Grote verschillen in solvabiliteit
In de periode 2014 tot en met 2019 liep de gemiddelde solvabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven langzaam op. In 2020 deed zich een kleine daling voor tot gemiddeld 73%. De hoogte van de solvabiliteit duidt erop dat de meeste bedrijven voor het grootste deel met eigen vermogen zijn gefinancierd. De jaarlijkse vorming van eigen vermogen op land- en tuinbouwbedrijven vindt enerzijds plaats door herwaardering van aanwezige activa en anderzijds door besparingen, erfenissen en overige vermogensmutaties.
Vanuit het oogpunt van risicobeheer is het belangrijk dat bedrijven over een voldoende grote financiƫle buffer beschikken om inkomensfluctuaties op te vangen. Een lage solvabiliteit maakt bedrijven kwetsbaar voor dergelijke schommelingen. Het aandeel bedrijven met een solvabiliteit lager dan 35% staat op 5%, evenveel als in 2018. Deze bedrijven hebben in het algemeen te maken met relatief hoge betalingsverplichtingen aan rente en aflossing.
 


Solvabiliteit naar bedrijfstype en -grootte
Over het algemeen hebben bedrijven van de grondgebonden bedrijfstypen, zoals akkerbouw en melkveehouderij, een gemiddeld hogere solvabiliteit dan de niet-grondgebonden typen. De akkerbouwbedrijven behaalden in 2020 zelfs een gemiddelde solvabiliteit van 83%. Daarbij speelt de herwaardering van grond een belangrijke rol. De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is voor alle bedrijfstypen aanzienlijk.

In het algemeen geldt op groepsniveau: hoe groter de gemiddelde economische omvang (SO), hoe lager de gemiddelde solvabiliteit en hoe groter het aandeel bedrijven met een lage solvabiliteit. De grootste bedrijven, gemeten in SO, zijn vooral te vinden in de (glas)tuinbouw en intensieve veehouderij.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page