Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Land- en tuinbouw

Balanswaarde land- en tuinbouwbedrijven vrijwel onveranderd
12/17/2020

De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van de land- en tuinbouwbedrijven was in 2019 vrijwel gelijk aan de waarde eind 2018, namelijk ruim 3,5 miljoen euro. De langlopende schulden daalden licht tot net boven de 800.000 euro per bedrijf. Het eigen vermogen nam toe tot meer dan 2,5 miljoen euro per bedrijf in 2019. Gemiddeld in de land- en tuinbouw lag de solvabiliteit net onder de 74%.


Balanswaarde naar bedrijfstype
De balanswaarde in de melkveehouderij daalde in 2019 naar 4,3 miljoen euro per bedrijf. Belangrijke oorzaak is de afname van de waarde van de fosfaatrechten. De prijs van de rechten piekte in het najaar van 2018 en nam daarna gestaag af. De vastgestelde balanswaarde daalde van 200 euro per kg fosfaat eind 2018 naar 135 euro per kg eind 2019. Hierdoor nam het eigen vermogen af naar iets meer dan 3 miljoen euro gemiddeld. De langlopende schulden bleven stabiel op ruim 1 miljoen euro per bedrijf.
De gemiddelde balanswaarde van de akkerbouwbedrijven is nagenoeg gelijk aan die van de melkveebedrijven. Grond levert de grootste bijdrage aan die waarde, namelijk ruim 3 miljoen euro op een totaal van 4,3 miljoen euro. In 2019 nam de gemiddelde prijs van bouwland toe met 3% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor bouwland werd gemiddeld ruim 70.000 euro betaald. De langlopende schulden daalden licht. De toename van de balanswaarde bij dalende schulden betekent een stijging van het eigen vermogen. Bij de varkensbedrijven neemt de balanswaarde jaar na jaar toe. In 2019 was de gemiddelde waarde 3,0 miljoen euro per bedrijf. De waarde bestaat grotendeels uit de waarde van gebouwen en grond. In de glastuinbouw was de gemiddelde balanswaarde bijna 4 miljoen euro in 2019, vrijwel gelijk aan de waarde in 2018.

Grote verschillen in solvabiliteit
Sinds 2014 loopt de gemiddelde solvabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven langzaam op. In 2018 bedroeg de solvabiliteit gemiddeld 73%. De hoogte van de solvabiliteit duidt erop dat de meeste bedrijven voor het grootste deel met eigen vermogen zijn gefinancierd. Sinds 2014 loopt de gemiddelde solvabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven langzaam op. In 2019 bedroeg de gemiddelde solvabiliteit 74%. De meeste bedrijven zijn dus voor het grootste deel met eigen vermogen gefinancierd. De jaarlijkse vorming van eigen vermogen op land- en tuinbouwbedrijven vindt enerzijds plaats door herwaardering van aanwezige activa en anderzijds door besparingen, erfenissen en overige vermogensmutaties.
Vanuit het oogpunt van risicobeheer is het belangrijk dat bedrijven over een voldoende grote financiƫle buffer beschikken om inkomensfluctuaties op te vangen. Een lage solvabiliteit maakt bedrijven kwetsbaar voor dergelijke schommelingen. Het aandeel bedrijven met een solvabiliteit lager dan 35% staat op het laagste niveau sinds jaren, namelijk 4%. Die bedrijven hebben in het algemeen te maken met relatief hoge betalingsverplichtingen aan rente en aflossing.
 


Solvabiliteit naar bedrijfstype en -grootte
Over het algemeen hebben grondgebonden bedrijfstypen, zoals akkerbouw- en melkveebedrijven, een gemiddeld hogere solvabiliteit dan de niet-grondgebonden typen (zie figuur). De akkerbouwbedrijven hebben zelfs een gemiddelde solvabiliteit van meer dan 80%. Daarbij speelt de herwaardering van grond een belangrijke rol. Maar ook binnen de grondgebonden bedrijfstypen is de spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven aanzienlijk.

In het algemeen geldt op groepsniveau: hoe groter de gemiddelde economische omvang (SO), hoe lager de gemiddelde solvabiliteit en hoe groter het aandeel bedrijven met een lage solvabiliteit. De grootste bedrijven, gemeten in SO, zijn vooral te vinden in de (glas)tuinbouw en intensieve veehouderij.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page