Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
  
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Wereld van verschil in inkomen bij glastuinbouwbedrijven
12/18/2017

Het gemiddelde inkomen uit een glastuinbouwbedrijf wordt voor 2017 geraamd op 244.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje); een stijging van bijna 12.000 euro. Het inkomen uit bedrijf steeg met name door de goede resultaten die geraamd zijn voor de pot- en perkplantenbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven ging het gemiddeld iets minder goed, maar blijft het inkomen wel op een hoog niveau. Snijbloemenbedrijven zitten met een lichte inkomensstijging hier tussenin.


Het groene vlak in de figuur geeft de spreiding van het inkomen aan. Binnen dit vlak valt het inkomen van 60% van de bedrijven in de glastuinbouw. Twintig procent van de bedrijven scoort lager dan de ondergrens en een even grote groep scoort hoger dan de bovengrens van het vlak. De ondergrens van dit vlak is ten opzichte van het vorige jaar iets gezakt. Vorig jaar lag de ondergrens op 36.600 euro en in 2017 wordt deze ondergrens geraamd op 35.000 euro. Er zijn dus, ondanks het hoge geraamde gemiddelde inkomen van 244.000 euro in 2017, nog steeds bedrijven die het met een relatief laag inkomen moeten stellen. Een laag inkomen hoeft overigens niet altijd direct een bedrijf in de problemen te brengen.

De lijn van het gemiddelde inkomen ligt wat hoger boven in het groene vlak, wat een aanwijzing is dat een beperktere groep bedrijven voor dit hoge gemiddelde inkomen zorgt.

Aan de bovenkant van het groene vlak is een sterke stijging te zien. Voor 20% van de bedrijven wordt in 2017 een inkomen hoger dan 327.500 euro per onbetaalde aje geraamd; een stijging van bijna 15.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Dit is een hele mooie vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens hebben behaald voor de inzet van hun arbeid en kapitaal in het bedrijf.

De spreiding in het inkomen kan vele redenen hebben. Zo kunnen, naast een verschil in productkeuze en opbrengstprijzen, de omvang van het bedrijf, de arbeidsinzet of bedrijfsomstandigheden een rol spelen bij de inkomensvorming.


De inkomens uit bedrijf per onbetaalde aje liggen in de jaren tot en met 2007 vrij dicht bij elkaar. Daarna schommelden de inkomens sterk. Met name onder invloed van de inkomens die werden gerealiseerd in de glasgroenteteelt. Sinds 2013 is een duidelijke verbetering van het inkomen waarneembaar, dat in 2017 wordt geraamd op 244.000 euro.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Derde jaar op rij hoog inkomen uit bedrijf voor de glasgroenteteelt
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf voor 2017 wordt op een gemiddeld glasgroentebedrijf geraamd op 325.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is wederom iets minder dan in 2015 en 2016 maar nog altijd flink hoger dan in de periode voor 2015. Vanaf het begin van deze eeuw tot 2015 liep het inkomen uiteen tussen de -100.000 euro en +100.000 euro per ondernemer.


Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje), is de laatste drie jaar hoog te noemen. Gezien de spreiding, het groene vlak in de figuur, zullen niet alle bedrijven zich herkennen in het gemiddelde van deze groep bedrijven. Het groene vlak in bovenstaande figuur vertegenwoordigt 60% van de bedrijven. Twintig procent van de glasgroentebedrijven behaalt een lager inkomen dan de ondergrens van 33.000 euro. Daartegenover staat dat 20% van de glasgroentebedrijven in 2017 naar verwachting meer hebben verdiend dan 475.000 euro. Een dergelijk inkomen kan alleen worden gegenereerd met een bedrijf van een behoorlijke omvang. In 2017 is het groene vlak groter geworden dan het in 2016 het geval was. Dit betekent dat de inkomenspreiding verder is toegenomen.

Het gemiddeld inkomen (groene lijn) ligt ook hoog in het groene vlak. Dit geeft aan dat een relatief kleine groep ondernemers met een zeer hoog inkomen voor dit gemiddelde inkomen verantwoordelijk is.  

Dit jaar zorgden de tomatenbedrijven voor een opwaarts effect van het gemiddeld inkomen in de glasgroenten. Over het algemeen waren hier de opbrengsten uit het product beter dan een jaar geleden. Hierdoor stegen de opbrengsten meer dan de kosten. Voor komkommerbedrijven en paprikabedrijven was het, na twee goede jaren, terug bij af. Beide bedrijfstypen ontvingen een lagere uitbetaalprijs voor hun producten terwijl de kosten stegen. Aubergine kende een topjaar met uitzonderlijke goede prijzen. Ook bedrijven met aardbeien hebben het naar verwachting weer goed gedaan in 2017. Voor het gemiddelde van de glasgroentebedrijven, dat qua omvang 2,4% groeide, betekende dit een stijging van de opbrengsten met 4,2% per bedrijf bij een toename van de kosten met 6,6% per bedrijf. Op basis van het aantal vierkante meters glas zou dit een toename van de opbrengsten met 1,7% zijn en een toename van de kosten met 4,1%.

Het gemiddelde glasgroentebedrijf wordt naast de bovengenoemde teelten samengesteld uit bedrijven die bijvoorbeeld een deel komkommers telen en een najaarsteelt tomaten hebben. Maar ook zijn bijvoorbeeld sla- en radijstelers en overige glasgroentegewassen in deze groep opgenomen.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Inkomen snijbloementelers stabiel, met lichte plus
12/18/2017

Naar verwachting blijft het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016; een stijging van 4.000 euro naar 146.000 euro. Zowel de opbrengsten als de kosten zijn met een kleine 3% gestegen. Rondom het gemiddelde zien we grote verschillen tussen bedrijven.


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Pot- en perkplantenteelt

Inkomen sterk gestegen
12/18/2017

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht wordt voor 2017 geraamd op ongeveer 220.000 euro; een stijging van circa 50.000 euro ten opzichte van vorig jaar. De toename van de omzet door goede prijsvorming overtreft ruimschoots de toename in kosten van arbeid, energie en plantmateriaal. Voor de pot- en perkplantenbedrijven ligt het gemiddelde inkomen voor het vierde jaar op rij boven de ton. De bandbreedte tussen de beste en de minst presterende bedrijven is daarbij onverminderd groot.


.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page