Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen op akkerbouwbedrijven daalt licht
12/18/2017

Het inkomen op de akkerbouwbedrijven (exclusief zetmeelbedrijven) wordt voor het oogstjaar 2017 geraamd op ongeveer 25.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor toen het inkomen ruim 40.000 euro bedroeg. De opbrengsten worden lager geraamd bij een gelijkblijvend kostenniveau.
De spreiding in bedrijfsresultaten tussen de akkerbouwbedrijven is erg groot. Zo realiseert 20% van de akkerbouwers een inkomen lager dan 25.000 euro negatief, maar kan ook 20% een inkomen realiseren van meer dan 50.000 euro positief. De bedrijfsomvang van de akkerbouwers met een laag inkomen is gemiddeld genomen lager dan bij de collega's met een hoog inkomen. Op de kleinere bedrijven realiseert men over het algemeen lagere opbrengsten en iets hogere kosten per hectare. Dit laatste betekent dat men op de grote bedrijven profiteert van schaalvoordelen. De spreiding wordt ook veroorzaakt door verschillen in bouwplan en afzetstrategie.

De verwachting is dat het inkomen van de zetmeelaardappelbedrijven ongeveer gelijk blijft. Vooral de hoge productie per hectare van suiker draagt hieraan bij.   


Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen zetmeelaardappelbedrijven stabiel
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje wordt voor de zetmeelaardappelbedrijven voor het oogstjaar 2017 geraamd op iets meer dan 65.000 euro. Dit is ongeveer gelijk aan het niveau van de voorgaande drie jaren.


Tot 2006 was het inkomen op de zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Voor deze gewassen gold een marktordening, waardoor de prijzen redelijk constant waren. Nu het landbouwbeleid hervormd is, fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode daarvoor, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft.

Zetmeelaardappelverwerker AVEBE is zich de laatste jaren in toenemende mate gaan richten op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page