Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Duurzame landbouw > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
  
  
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleesveehouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Ammoniakemissie - Land- en tuinbouw

Ammoniakemissie in de landbouw stabiliseert
10/1/2020

De ammoniakemissie uit de land- en tuinbouw is sinds 2010 vrijwel stabiel op een niveau van 110 à 115 mln. kg NH3. De rundveehouderij had in 2018 met 64 mln. kg uit dierlijke mest het grootste aandeel, gevolgd door de varkenshouderij met 19 mln. kg, de pluimveehouderij met 10 mln. kg en kunstmest met 9 mln. kg.Tussen 1990 en 2000 is de ammoniakemissie meer dan gehalveerd tot circa 156 mln. kg NH3. Dit is voornamelijk het gevolg van het emissiearm aanwenden van mest. Daarnaast is in diezelfde periode ook het aantal dieren gedaald en was als gevolg van voermaatregelen de stikstofexcretie per dier lager. Na 2000 wordt de verdere daling van de ammoniakemissie vooral veroorzaakt door een toename van het aantal emissiearme stallen in de intensieve veehouderij en door een afname van de aanwending van dierlijke mest in de Nederlandse land- en tuinbouw, doordat er meer mest wordt geëxporteerd. Naast ammoniakemissie uit de land- en tuinbouw van 110 à 115 mln. kg NH3 sinds 2010, is er ook nog ammoniakemissie uit overige sectoren. Deze bedraagt jaarlijks circa 18 mln. kg.
 


Referenties
 • website Emissieregistratie.
 • Deze indicator wordt ook gepresenteerd op het compendium voor de leefomgeving.
 • Jimmink, B.A., P.W.H.G. Coenen, R. Droge, G.P. Geilenkirchen, A.J. Leekstra, C.W.M. van der Maas, R.A.B. te Molder, C.J. Peek, J. Vonk and D. Wever (2015). Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2013; Informative Inventory Report 2015. Bilthoven, RIVM, RIVM report 2014-0166Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page