Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkensbedrijven ruim 5.000 euro gedaald door lagere prijzen
12/21/2020

In november kwam het saldo van vleesvarkensbedrijven 5.200 euro lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar, doordat de opbrengsten sterker daalden dan de kosten. Het saldo van bijna 21.000 euro is voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.300 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Lagere opbrengstprijzen door coronacrisis en Afrikaanse varkenspest
Vanaf de tweede helft maart zijn de opbrengstprijzen, na de prijspiek, flink gezakt door de uitbraak van het coronavirus. Vooral de vleesexport staat onder druk door de beperkende coronamaatregelen die effect hebben op de consumptie. De binnenlandse afzet naar restaurants en andere foodservicebedrijven is ingezakt omdat die tijdelijk waren gesloten van 16 maart tot 1 juni (later ook in het najaar). Daar tegenover staat een hogere afzet naar de supermarkten, die grotere omzetten draaien. Daarbij kwam ook de tijdelijke sluiting in mei en juni van enkele Nederlandse varkensslachterijen door besmettingsgevallen bij werknemers. China heeft daarop een importverbod opgelegd aan een aantal slachterijen en dat zette de varkensprijzen verder onder druk. De Chinese overheid wilde er zeker van zijn dat er geen mogelijkheid is dat het coronavirus zich via voedsel verspreidt. Bijproducten die eerder naar China gingen, werden tijdelijk als petfood tegen lagere prijzen verkocht op andere markten.

Na opheffing van het exportverbod werden de opbrengstprijzen ondersteund door de grote vraag uit China als gevolg van de ingestorte varkensstapel door Afrikaanse varkenspest aldaar. In juli heeft China een recordhoeveelheid varkensvlees ingevoerd van 550.000 ton. Vanaf september is de situatie op de EU-markt verder verslechterd door de vondst van AVP bij wilde zwijnen in Duitsland, waardoor export van Duits vlees naar China werd verboden. Dat vlees zet Duitsland nu noodgedwongen af op de EU-markt, die daardoor overvol raakt en zorgt voor prijsdruk. De export van andere EU-landen naar China heeft last van concurrentie van het goedkopere varkensvlees uit de VS naar China.

Mede door de gedaalde vleesvarkensprijzen zijn ook de prijzen van biggen sinds maart flink gedaald. De biggenprijs van 24 euro (inclusief toeslagen) is 45 euro lager dan november vorig jaar. Die lagere bigkosten kunnen de opbrengstderving lang niet opvangen, waardoor het saldo in november ruim 5.000 euro lager is dan november vorig jaar.

De voerkosten zijn in november bijna 5% hoger dan vorig jaar. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van veevoergrondstoffen gestegen, met als gevolg een prijsstijging van varkensbrok.Voortschrijdend jaarsaldo brokkelt af
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkensbedrijven ligt in november circa 44.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige saldi in het afgelopen jaar. Het recordniveau werd bereikt in maart. Daarna zakt het voortschrijdend jaarsaldo geleidelijk aan door lagere saldi in de zomermaanden. Maar het jaarsaldo ligt nog wel op een hoog niveau vergeleken met voorgaande jaren.
Referenties


Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Negatief saldo zeugenbedrijven door sterk gedaalde biggenprijs
12/21/2020

Het saldo van de zeugenhouderij kelderde in november naar 17.000 euro negatief. Dat is ruim 91.000 euro lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is het gevolg sterk gedaalde biggenprijzen sinds maart. Bij het saldo van 17.000 euro negatief is het inkomen na aftrek van de overige kosten ook sterk negatief. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen.

Lagere opbrengsten door sterke daling van biggenprijs
De opbrengsten waren in november ruim 91.000 euro lager dan vorig jaar door de fors lagere biggenprijs. De biggenprijs van 24 euro (inclusief toeslagen) is 45 euro lager dan november vorig jaar en ligt daarmee 42% onder het langjarig gemiddelde 2010-2019.

Sinds de top van de biggenprijs in maart, loopt de biggenhandel slechter door de coronacrisis en vanaf september ook door Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland. Vooral de export van biggen naar Duitsland staat daardoor onder grote druk. De afzet van varkensvlees was al negatief beïnvloed door de coronacrisis omdat de restaurants en andere foodservicebedrijven veel minder vlees afnemen. Vanaf september is die situatie verder verslechterd door de uitbraak van AVP bij wilde zwijnen in Duitsland, waardoor export van Duits vlees naar China is verboden. De biggenprijzen blijven ook onder druk staan doordat de vleesvarkens in Duitsland niet tijdig konden worden afgeleverd en zwaarder worden. Er is daardoor te weinig plaatsingsruimte voor nieuwe biggen. Sinds mei liggen de biggenprijzen onder het niveau van vorig jaar en sinds juli ook onder het langjarig gemiddelde 2010-2019.

De prijs van slachtzeugen maakte in mei een ongekend grote prijsval door en bereikte in juli een dieptepunt. De oorzaak was de tijdelijke sluiting van een Duitse slachterij door coronamaatregelen. Daardoor konden veel zeugen niet meer op tijd worden geslacht. In het afgelopen halfjaar heeft de teruglopende afzet van worstproducten en vleeswaren de zeugenprijs laag gehouden. Dat is ook in lijn met het lagere niveau van de vleesvarkensprijzen.

De voerkosten waren in november bijna 5% hoger dan vorig jaar. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van veevoergrondstoffen gestegen, met als gevolg een prijsstijging van mengvoeders.  
 


Voortschrijdend saldo daalt snel
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugenbedrijven ligt in november 220.000 euro boven het langjarig gemiddelde. Het positieve saldoverschil daalde de afgelopen maanden flink door de lagere saldi. Het voortschrijdend saldo ligt historisch gezien nog wel op een hoog niveau, maar wel duidelijk onder de top van april.
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page