Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Meetmelk - Melkveehouderij

Toename in melkproductie per ha voedergewas en per melkkoe
8/1/2022
Op melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is zowel de meetmelkproductie (meetmelk is een voor vet- en eiwitpercentage gestandaardiseerde hoeveelheid melk) per ha voedergewas (ruim 3 procent) als de meetmelkproductie per melkkoe (ruim 1 procent) toegenomen.


Toename in melkproductie per ha voedergewas
De meetmelkproductie per ha voedergewas is in 2020 gemiddeld 17.600 kg per ha en is in de periode 2001-2020 gestegen, maar niet in een rechte lijn. In 2004-2005 vertoonde de melkproductie per ha een dip in de meeste grondsoortregio’s. Daarna steeg de melkproductie per ha voedergewas weer tot 2010, gevolgd door een periode van stagnatie. Vanaf 2013 is de melkproductie per ha voedergewas jaar op jaar verder gestegen in alle regio’s, met uitzondering van de Lössregio in 2015. In de Zandregio is de melkproductie per ha voedergewas vanaf 2006 toegenomen van ruim 14.400 kg meetmelk per ha voedergewas in 2006 naar bijna 18.800 kg meetmelk per ha in 2020 (wat een toename is van bijna 30%). In de Kleiregio en de Lössregio was de toename van melkproductie per ha voedergewas gemiddeld respectievelijk +34% en +52% in de periode 2006-2020. In de Veenregio was de toename ruim 31%. De toename is het gevolg van een hogere melkproductie per koe en vooral van intensivering, resulterend in meer melkkoeien per ha voedergewas. De fosfaatreductieregeling en het fosfaatrechtenstelsel resulteerde in 2018 en 2019 in een lager gemiddeld aantal melkkoeien waardoor de veebezetting daalde. De melkproductiestijging per ha voedergewas bleef daardoor achter bij de melkproductiestijging per koe.

De spreiding in kg meetmelk per ha voedergewas tussen bedrijven neemt de laatste jaren toe. Dit is het gevolg van enerzijds een verdere verhoging van de melkproductie per ha op veel bedrijven en anderzijds een gelijkblijvende of lage melkproductie per ha op een aantal bedrijven. Melkveehouders hanteren verschillende strategieën resulterend in een verschillende melkproductie per ha voedergewas.

Toename in melkproductie per koe
De gemiddelde meetmelkproductie per koe op melkveebedrijven waarop het LMM is gericht, betreft in 2020 ruim 9.400 kg en ligt ruim 130 kg (ruim 1%) hoger dan in 2019. Het niveau van de melkproductie per koe in 2020 is met bijna 9.700 kg het hoogst op melkveebedrijven in de Zandregio en het laagst in de Veenregio met ruim 8.900 kg meetmelk/koe.

De gemiddelde meetmelkproductie per koe op melkveebedrijven in de Zand-, Klei- en Veenregio is met respectievelijk 14%, 15% en 16% gestegen in de periode 2006-2020. Melkveebedrijven in de Lössregio behaalden de hoogste productiestijging per koe van gemiddeld 21% in dezelfde periode.

Voeding beïnvloedt de melkproductie per koe  
In de Klei- en Zandregio daalde de meetmelkproductie per koe in de jaren 2011 en 2012 om vervolgens in 2013 weer wat te stijgen. De tijdelijke daling van de meetmelkproductie per koe in 2011 en 2012 kan diverse oorzaken hebben. Een mogelijke oorzaak is dat ondernemers door de dreigende overschrijding van het melkquotum minder krachtvoer hebben gevoerd met als gevolg een lagere melkproductie per koe. Ook het weer kan van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het ruwvoer waardoor minder melk en lagere vet- en eiwitgehalten zijn gerealiseerd. Melkveebedrijven in het LMM behaalden in 2020 in alle regio’s een melkproductiestijging per koe.

De variatie (25-75-procentwaarden) in meetmelkproductie per koe tussen bedrijven in de periode 2001-2020 is niet wezenlijk veranderd. Het verschil, ongeacht grondsoortregio, in de gemiddelde meetmelkproductie tussen een hoog- en laagproductieve veestapel bedraagt ongeveer 2.000 kg meetmelk per koe.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven