Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Stikstofbemesting per ha grasland - Melkveehouderij

Stikstofbemesting op grasland stijgt in 2017
8/21/2019

In de meeste regio’s is de stikstofbemesting per ha grasland op melkveebedrijven hoger dan 10 jaar geleden. De stikstofbemesting bestaat uit kunstmest en het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest, berekend met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. In toenemende mate wordt het gebruik van kunstmest vervangen door dierlijke mest onder invloed van de mestwetgeving.


Na een afname van de werkzame stikstof per ha grasland in de periode 2014-2016 is er in 2017 in alle regio’s een toename van 6-33 kg per ha. In de Lössregio is de toename het grootst, 14%, in de Zand- en Kleiregio is dit minder (4%). Tussen de regio’s met de hoogste (Kleiregio) en laagste gemiddelde gift (Veenregio) bestaat een verschil van bijna 50 kg werkzame stikstof per ha grasland. De variatie in de bemesting per ha grasland tussen bedrijven bedraagt globaal 75 tot 380 kg werkzame stikstof per ha.


In Lössregio hogere bemesting met werkzame stikstof dan in 2006
Melkveebedrijven in de Lössregio bemesten in 2017 gemiddeld ruim 65 kg werkzame stikstof per ha grasland meer dan in 2006. Hun collega’s in de Veen- en Kleiregio gebruiken 30 tot 40 kg stikstof per ha meer dan 10 jaar geleden. In de Zandregio is de bemesting weinig veranderd in de tijd. De oorzaak van de stijging van de stikstofbemesting in de Löss-, Veen- en Kleiregio dient gezocht te worden in de ontwikkeling van de melkproductie per ha en de daarmee gepaard gaande hogere voederbehoefte en mestproductie per ha. In de Veen- en Lössregio zijn zowel de melkproductie per ha voedergewas als ook de werkzame stikstofbemesting per ha grasland sterk gestegen. In de Zandregio is de melkproductie per ha voedergewas ook gestegen en is grasland de laatste jaren iets meer bemest met stikstof uit kunstmest ten koste van organische mest. De hoogste gemiddelde gift in werkzame stikstof per ha grasland is gerealiseerd op melkveebedrijven in de Kleiregio (2017: 286 kg) en de laagste in de Veenregio (2017: 238 kg). De stikstofgebruiksnormen (N-totaal norm) voor grasland op kleigrond zijn hoger dan de normen voor de andere grondsoorten.


Grote variatie in werkzame stikstofgift
De variatie in de stikstofbemesting per ha grasland tussen melkveebedrijven is groot. Het verschil tussen de hoogste en laagste (10-90-procentwaarde) hoeveelheid werkzame stikstof bedraagt 166 tot 294 kg stikstof per ha grasland. In de Lössregio zijn de verschillen tussen bedrijven meestal kleiner. Het verschil tussen de hoogste en laagste gift bedroeg daar in 2017 166 kg stikstof per ha grasland.

Hogere wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten
Het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest wordt berekend als de totale stikstof in de dierlijke mest vermenigvuldigd met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn in de periode 2006-2017 verhoogd. Bijvoorbeeld: de werkingscoëfficiënt van rundveemest op bedrijven met grasland die weiden en maaien is verhoogd van 35% naar 45%, en die van varkensmest is verhoogd van 60% naar 80% (op zand en löss). Deze verhogingen werken door in de hoeveelheden toegediende werkzame stikstof maar staan los van de ontwikkelingen in de bemesting met totaal stikstof.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven