Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Stikstofbemesting per ha grasland - Melkveehouderij

Stikstofbemesting op grasland in 2018 op lager niveau
6/4/2020

De stikstofbemesting per ha grasland op melkveebedrijven is gemiddeld 13 kg per hectare (5%) lager dan een jaar geleden. De stikstofbemesting bestaat uit kunstmest en het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest, berekend met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. In toenemende mate wordt het gebruik van kunstmest vervangen door dierlijke mest onder invloed van aanpassingen in de mestwetgeving.


Na een afname van de werkzame stikstof per ha grasland in de periode 2014-2016 en een toename in 2017, is er in 2018 in alle regio’s een afname van 9-43 kg per ha. In de Lössregio is de afname het grootst (-16%) in de andere regio’s is deze afname circa 4-8%. Tussen de regio’s met de hoogste (Kleiregio) en laagste gemiddelde gift (Lössregio) bestaat een verschil van bijna 50 kg werkzame stikstof per ha grasland. De variatie in de bemesting per ha grasland tussen bedrijven bedraagt globaal 150 tot 350 kg werkzame stikstof per ha.


Bemesting met werkzame stikstof in 2018 onder vijfjarig gemiddelde 
Melkveebedrijven in de Lössregio bemesten in 2018 gemiddeld circa 24 kg werkzame stikstof per ha grasland minder dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. In de Veen-, Klei- en Zandregio gebruiken melkveebedrijven 8-14 kg stikstof per ha minder dan de vijf voorgaande jaren. In de Zandregio is de bemesting op grasland weinig veranderd in de periode 2006-2018. De oorzaak van de stijging van de stikstofbemesting over de gehele periode in de Löss-, Veen- en Kleiregio dient gezocht te worden in de ontwikkeling van de melkproductie per ha en de daarmee gepaard gaande hogere voederbehoefte en mestproductie per ha. In de Klei-, Veen- en Lössregio zijn zowel de melkproductie per ha voedergewas als de werkzame stikstofbemesting per ha grasland sterk gestegen. In de Zandregio is de melkproductie per ha voedergewas ook gestegen en is het grasland in de laatste jaren iets minder bemest met stikstof uit kunstmest ten gunste van organische mest. De hoogste gemiddelde gift in werkzame stikstof per ha grasland is gerealiseerd op melkveebedrijven in de Kleiregio (2018: 271 kg stikstof per ha) en de laagste in de Veenregio (2018: 219 kg stikstof per ha). De stikstofgebruiksnormen (N-totaal norm) voor grasland op kleigrond zijn hoger dan de normen voor de andere grondsoorten.


Grote variatie in werkzame stikstofgift
De variatie in de stikstofbemesting per ha grasland tussen melkveebedrijven is relatief groot. Het verschil tussen de hoogste en laagste (10-90-procentwaarde) hoeveelheid werkzame stikstof bedraagt 150 tot 350 kg stikstof per ha grasland.

Hogere wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten
Het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest wordt berekend als de totale stikstof in de dierlijke mest vermenigvuldigd met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn in de periode 2006-2018 verhoogd. Bijvoorbeeld: de werkingscoëfficiënt van rundveemest op bedrijven met grasland die weiden en maaien is verhoogd van 35% naar 45%, en die van varkensmest is verhoogd van 60% naar 80% (op zand en löss). Deze verhogingen werken door in de hoeveelheden toegediende werkzame stikstof, maar staan los van de ontwikkelingen in de totale hoeveelheden toegediende stikstof.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven