Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Graslandgebruik - Melkveehouderij

2018 minder weide-uren
6/4/2020

Melkveebedrijven van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) in de Lössregio weiden in 2018 de melkkoeien 33% van de beschikbare uren in de weideperiode (mei-oktober). In de Klei- en Veenregio doen de melkveebedrijven iets minder aan weidegang: het percentage weide-uren was daar in 2018 gemiddeld respectievelijk 28 en 29%. Melkveebedrijven in de Zandregio weiden hun melkkoeien slechts 19% van de beschikbare tijd in de weideperiode. In alle regio’s gaat het om minder weide-uren dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. In drie grondsoortregio’s (Zand-, Löss- en Kleiregio) laat 2018 een daling in de weidegang door melkkoeien zien. In de Veenregio is het aantal weide-uren in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2017.


In de Zand- en Kleiregio wordt het grasland vaker gemaaid dan in de overige regio’s. Gemiddeld werd in 2018 het graslandareaal op melkveebedrijven in de Zandregio 3,02 maal gemaaid (het maaipercentage is dan 302%). Doordat in de Lössregio meer beweid wordt, blijft het maaipercentage achter bij de andere regio’s. Landelijk is het maaipercentage in de periode 2002-2018 wel gestegen van 219% naar ruim 296%. In 2018 is het maaipercentage echter in alle regio’s lager dan in 2017. De droogte en hitte in 2018 leidden tot een vochttekort in de bodem waardoor de grasgroei fors achterbleef ten opzichte van andere jaren. Het gevolg was dat de maaisnede uitgesteld werd.

Minder weide-uren door kortere beweidingsduur 
Na de forse daling van het aantal weide-uren in de periode tussen 2006 en 2012 is de beweidingsduur daarna enige jaren gestabiliseerd. In 2015 is het percentage weide-uren opnieuw gedaald. Niet alleen het aantal bedrijven dat melkkoeien weidt, maar ook het aantal dagen beweiding en het aantal uren beweiding per dag op de weidende bedrijven zijn nu lager dan enige jaren geleden. Zuivelbedrijven stimuleren de weidegang door een premie te betalen op de melkprijs voor weidemelk.


Maaipercentage stijgt fors in de periode 2002-2018
Op melkveebedrijven is het maaipercentage in 2018 gemiddeld bijna 300%. In het begin van deze eeuw was dat nog bijna 220%. De stijging van het gemaaide areaal grasland van 80%-punten betekent dat het areaal grasland 0,8 maal vaker is gemaaid in 2018 dan in 2002. De variaties in beweiding kunnen de groei in maaipercentage niet geheel verklaren. Wel leidt de toenemende aandacht voor de optimalisatie van eigen ruwvoederproductie en de ruwvoederkwaliteit tot vaker en korter maaien.


Structurele regionale verschillen in percentage weide-uren
Op melkveebedrijven in de Zandregio variëren de gemiddelde percentages weide-uren jaarlijks van 19 tot 32% en voor de Veenregio tussen de 29 en 55%. In de Lössregio varieert het gemiddelde percentage weide-uren jaarlijks tussen de 30 en 48%. De regionale verschillen in de mate van beweiding zijn structureel voor de periode 2006-2018, hoewel de verschillen tussen regio’s in de loop der tijd wel kleiner zijn geworden.

Trendmatig minder weide-uren en meer maaien 
Over de periode 2002-2018 is een trendmatige daling van de weide-uren en een toenemend maaipercentage waarneembaar. Wel zijn er jaarlijkse verschillen te zien. Zo was in 2018 het percentage weide-uren op melkveebedrijven in de Veenregio stabiel en het maaipercentage was lager dan voorgaand jaar. Het maaipercentage nam in 2015 iets af door de groeivertraging in het voorjaar in combinatie met een koele en natte septembermaand. De Löss-, Klei- en Zandregio hadden zowel minder beweidingsuren als een lager maaipercentage in 2018. In 2018 daalde het maaipercentage met 30 tot 43% afhankelijk van de regio. Na het voor grasgroei gunstige jaar 2017 was het jaar 2018 teleurstellend voor de grasopbrengst.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven