Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Stikstofbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Verlaging stikstofbodemoverschot in de Veenregio
8/1/2022
De aanvoer en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt het bedrijfsoverschot en in belangrijke mate ook het bodemoverschot. Op melkveebedrijven in de Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid (LMM) is de aanvoer van stikstof via (netto)mineralisatie in 2020 zo’n 95 kg per ha cultuurgrond. Vooral vanwege deze aanvoer is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio van alle grondsoortregio’s verreweg het hoogst.

In 2020 hadden melkveehouders in de Zandregio een bodemoverschot van gemiddeld 140 kg stikstof per ha. Dat is relatief laag in vergelijking met de Klei- en de Veenregio. Melkveehouders in de Lössregio hadden een vergelijkbaar stikstofbodemoverschot van 139 kg per ha. De collega’s in de Kleiregio (161 kg stikstof per ha) en de Veenregio (198 kg stikstof per ha) zaten daarboven. Door veranderingen in de steekproef in de Veenregio komen kleine fluctuaties in het gemiddelde aandeel veengrond voor die doorwerken in de stikstof aanvoer via (netto)mineralisatie en daarmee in het gemiddelde en de spreiding van bodemoverschot. De spreiding in het stikstofbodemoverschot in 2020 geeft een minimaal (25-procentwaarde) overschot van 144 kg per ha voor de Veenregio. In de andere grondsoortregio’s ligt die grenswaarde tot bijna 40 kg per ha lager.

 

Emissie stijgt in 2020 in alle grondsoortregio’s
De afvoer van stikstof door weide-, stal en opslag- en mestaanwendingsemissie bedraagt in 2020 gemiddeld 51 kg per ha op melkveebedrijven en is daarmee 2 kg stikstof per ha hoger dan in 2019. Het overgrote deel van de afvoer wordt bepaald door de afvoer van dierlijke producten en organische mest.

 

Afnemende stikstofdepositie
Naast aanvoerposten in de bedrijfsnutriëntenboekhouding wordt in de bodemboekhouding rekening gehouden met de aanvoer van stikstof door depositie, stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen en (netto)mineralisatie op bedrijven met veen- en moerige gronden. Circa 12% van de totale aanvoer bestaat uit de hiervoor genoemde aanvoerposten. Een constante aanvoer van ongeveer 7 kg stikstof per ha op de zandgronden is afkomstig uit stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen. Op melkveebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door (netto)mineralisatie van organische bodems gemiddeld circa 95 kg per ha. De gemiddelde mineralisatie per ha cultuurgrond neemt af, doordat het aandeel veengrond op melkveebedrijven in de Veenregio is gedaald. In de andere grondsoortregio’s speelt de mineralisatie niet of nauwelijks een rol.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven