Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Stikstofbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Hoog stikstofbodemoverschot in de Veenregio door mineralisatie
8/21/2019

De aanvoer en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt het bedrijfsoverschot en in belangrijke mate ook het bodemoverschot. Op melkveebedrijven in de Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid (LMM) is de aanvoer van stikstof via (netto)mineralisatie zo’n 90-100 kg per ha. Vooral vanwege deze aanvoer is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio van alle regio’s verreweg het hoogst.


In 2017 hadden melkveehouders in de Lössregio een bodemoverschot van gemiddeld 123 kg stikstof per ha. Dat is laag in vergelijking met eerdere jaren. Hun collega’s in de Zandregio en Kleiregio hadden een iets hoger stikstofbodemoverschot van 125 kg respectievelijk 158 kg per ha. Over de periode 1991-2017 is de daling van het stikstofbodemoverschot in de Zandregio het grootst (60%). In de andere regio&39;s is de afname ruim 50%. In de Veenregio is het gemiddelde bodemoverschot in de gehele periode tweemaal lager geweest dan 200 kg stikstof per ha, namelijk in 2015 en 2017. Door veranderingen in de steekproef in de Veenregio komen kleine fluctuaties in het gemiddelde aandeel veengrond voor die doorwerken in de stikstof aanvoer via nettomineralisatie en daarmee in het gemiddelde en de spreiding van bodemoverschot. De spreiding in het stikstofbodemoverschot geeft een minimaal (10-procentwaarde) overschot van 96 kg per ha voor de Veenregio. In de andere regio’s is die grenswaarde minstens 40 kg per ha lager.
 

Emissie daalt in de Zandregio 
De afvoer van stikstof door weide-, stal en opslag- en mestaanwendingsemissie bedraagt in 2017 gemiddeld 53 kg per ha op melkveebedrijven in de Zandregio. In de Klei- en Veenregio is die emissie iets hoger. In de Zand-, Klei- en Veenregio is de emissie uit de stal en mestopslag afgenomen in 2017 maar de emissie van het aanwenden van mest toegenomen. In de Veenregio is de stal- en opslagemissie 18% van de totale afvoer van stikstof van melkveebedrijven. In de Zandregio is het aandeel van de stal- en opslagemissie in de totale afvoer kleiner, namelijk 11%. Het overgrote deel van de afvoer wordt bepaald door de afvoer van dierlijke producten en organische mest.
 

Afnemende aanvoer door stikstofdepositie
Naast aanvoerposten op de bedrijfsnutriëntenboekhouding wordt op de bodem rekening gehouden de aanvoer van stikstof door depositie, stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen en (netto)mineralisatie op bedrijven met veen- en moerige gronden. Door de afname van de emissie van ammoniak neemt ook de stikstofaanvoer door depositie af. In de periode 2002-2017 is deze afname ongeveer 9 kg stikstofaanvoer per ha in de Veenregio. Een constante aanvoer van ongeveer 8 kg stikstof per ha is afkomstig uit stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen. Op melkveebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door (netto)mineralisatie van organische bodems gemiddeld zo’n 95 kg per ha. Omdat het aandeel veengrond op melkveebedrijven in de Veenregio daalt, neemt de gemiddelde mineralisatie per ha cultuurgrond af. In de andere grondsoortregio’s speelt de mineralisatie niet of nauwelijks een rol.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven