Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Stikstofbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Stikstofbodemoverschot in de Veenregio hoog door mineralisatie
9/5/2017
De aanvoer en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt het bedrijfsoverschot en in belangrijke mate ook het bodemoverschot. Op melkveebedrijven in de Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid (LMM) is de aanvoer van stikstof via (netto)mineralisatie zo’n 100 kg per ha. Vanwege deze aanvoer is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio van alle regio's verreweg het hoogst (199 kg per ha in 2015).

In 2015 hadden melkveehouders in de Zandregio een bodemoverschot van gemiddeld 125 kg stikstof per ha. Hun collega’s in de Lössregio hadden een stikstofbodemoverschot van 149 kg per ha en in de Kleiregio van 155 kg per ha. In vergelijking met andere jaren in de periode 1991-2015 is het bodemoverschot laag. In de Veenregio is het gemiddelde bodemoverschot in de gehele periode nooit lager geweest dan 200 kg stikstof per ha, vooral door de hoge mineralisatie. De spreiding in het stikstofbodemoverschot geeft een minimaal (10-procentwaarde) overschot van 115 kg per ha voor de Veenregio. In twee andere regio’s is die grenswaarde veel lager.
 

Emissie dalend in de Zandregio
De afvoer van stikstof door weide-, stal en opslag- en mestaanwendingsemissie bedraagt in 2015 ongeveer 53 kg per ha op melkveebedrijven in de Zand- en Lössregio. In de Klei- en Veenregio is die emissie 60-62 kg stikstof per ha. De afname in de periode 2002-2015 in de Zandregio is te danken aan de afname van de emissie uit de stal en mestopslag. In de andere grondsoortregio’s is deze trend niet zichtbaar. De emissie is 15% van de totale afvoer van stikstof van melkveebedrijven in de Veenregio. In de Zandregio is het aandeel van de emissie in de totale afvoer kleiner, namelijk 11%. Het overgrote deel van de afvoer wordt bepaald door de afvoer van dierlijke producten en organische mest.
 
Dalende aanvoer door stikstofdepositie
Naast aanvoerposten op de bedrijfsnutriëntenboekhouding wordt op de bodem rekening gehouden de aanvoer van stikstof door depositie, stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen en (netto)mineralisatie op bedrijven met veen- en moerige gronden. Door de afname van de emissie van ammoniak neemt ook de stikstofaanvoer door depositie af. In de periode 2002-2015 is deze afname ongeveer 7 kg stikstofaanvoer per ha in de Veenregio. Een constante aanvoer van ongeveer 8 kg stikstof per ha is afkomstig uit stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen. Op melkveebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door (netto)mineralisatie van organische bodems gemiddeld zo’n 100 kg per ha. In de andere grondsoortregio’s speelt de mineralisatie niet of nauwelijks een rol.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven