Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Stikstofbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Hoog stikstofbodemoverschot in de Veenregio door mineralisatie
12/20/2018

De aanvoer en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt het bedrijfsoverschot en in belangrijke mate ook het bodemoverschot. Op melkveebedrijven in de Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid (LMM) is de aanvoer van stikstof via (netto)mineralisatie zo’n 100 kg per ha. Vooral vanwege deze aanvoer is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio van alle regio’s verreweg het hoogst.


In 2017 hadden melkveehouders in de Lössregio een bodemoverschot van gemiddeld 109 kg stikstof per ha. Dat is laag in vergelijking met eerdere jaren. Hun collega’s in de Zandregio en Kleiregio hadden een iets hoger stikstofbodemoverschot van 131 kg respectievelijk 160 kg per ha. Over de periode 1991-2017 zijn de dalingen van het stikstofbodemoverschot in de Zand- en Lössregio het grootst (bijna 60%). In de Klei- en Veenregio is de totale afname ruim 50% en is daarmee gehalveerd. In de Veenregio is het gemiddelde bodemoverschot in de gehele periode tweemaal lager geweest dan 200 kg stikstof per ha, namelijk in 2015 en 2017. De spreiding in het stikstofbodemoverschot geeft een minimaal (10-procentwaarde) overschot van 93 kg per ha voor de Veenregio. In de andere regio’s is die grenswaarde minstens 40 kg per ha lager.
 

Emissie daalt in de Zandregio 
De afvoer van stikstof door weide-, stal en opslag- en mestaanwendingsemissie bedraagt in 2017 gemiddeld 54 kg per ha op melkveebedrijven in de Zandregio. In de Klei- en Veenregio is die emissie iets hoger. In de Zand- en Kleiregio is de emissie uit de stal en mestopslag afgenomen in 2017 maar de emissie van het aanwenden van mest toegenomen. In de Veenregio neemt zowel de stal- en opslagemissie als de aanwendemissie toe in 2017. De stal- en opslagemissie is 14% van de totale afvoer van stikstof van melkveebedrijven in de Veenregio. In de Zandregio is het aandeel van de stal- en opslagemissie in de totale afvoer kleiner, namelijk 11%. Het overgrote deel van de afvoer wordt bepaald door de afvoer van dierlijke producten en organische mest.
 

Afnemende aanvoer door stikstofdepositie
Naast aanvoerposten op de bedrijfsnutriëntenboekhouding wordt op de bodem rekening gehouden de aanvoer van stikstof door depositie, stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen en (netto)mineralisatie op bedrijven met veen- en moerige gronden. Door de afname van de emissie van ammoniak neemt ook de stikstofaanvoer door depositie af. In de periode 2002-2017 is deze afname ongeveer 7 kg stikstofaanvoer per ha in de Veenregio. Een constante aanvoer van ongeveer 8 kg stikstof per ha is afkomstig uit stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen. Op melkveebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door (netto)mineralisatie van organische bodems gemiddeld zo’n 100 kg per ha. Omdat het aandeel veengrond op melkveebedrijven in de Veenregio daalt, neemt de gemiddelde mineralisatie per ha cultuurgrond af. In de andere grondsoortregio’s speelt de mineralisatie niet of nauwelijks een rol.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven