Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Nitraat - Akkerbouw

Groot verschil tussen regio’s in nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven
8/21/2019
Over de gehele meetperiode van 1992 tot en met 2016 is gemiddelde nitraatconcentratie in uitspoelingswater op akkerbouwbedrijven in alle afzonderlijke regio’s gedaald. De langste reeks is beschikbaar voor de Zandregio. Door een daling in het begin van de jaren 90 is de nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven in de Zandregio bijna gehalveerd. De laatste jaren vertoont de nitraatconcentratie in de Zandregio een licht stijgende trend. Dit komt deels door het vergroten van het relatieve aandeel akkerbouwbedrijven op uitspoelingsgevoelige, droge zandgronden in de LMM-steekproef. Deze bedrijven vertonen gemiddeld wat hogere concentraties dan bedrijven gelegen op neutralere gronden.

De Lössregio, waar geen grondwater maar bodemvocht wordt bemonsterd, heeft aanvankelijk de hoogste gemiddelde nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven. Er zijn echter geen waarnemingen uit de jaren ’90, omdat de eerste metingen in het begin van deze eeuw zijn gestart. De laatste jaren is de concentratie sterk gedaald en is nu, mede door de toename van de nitraatconcentratie in de Zandregio, vergelijkbaar met de akkerbouwbedrijven in de Zandregio. De daling is in het laatste meetjaar tot stilstand gekomen en zelfs weer wat toegenomen in de Lössregio. Het is nog niet met zekerheid te zeggen waardoor dit wordt veroorzaakt.

In de Kleiregio is de gemiddelde nitraatconcentratie na een aanvankelijke daling vrij stabiel rond 30 à 35 mg/l.

Sinds 2008 ligt de nitraatconcentratie in de Kleiregio onder de EU-norm van 50 mg/l. De gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelingswater onder akkerbouwbedrijven ligt voor de regio’s Zand en Löss boven deze norm.

In de Veenregio worden geen akkerbouwbedrijven bemonsterd, in de steekproef van het Basismeetnet van het LMM komen in deze regio alleen melkveebedrijven voor.In de figuur zijn de nitraatconcentraties niet gecorrigeerd voor jaarlijkse verschillen in weer- en steekproefsamenstellingen. Als hiervoor wel wordt gecorrigeerd krijgen de lijnen een wat gelijkmatiger verloop. Deze standaardisatie bestaat alleen voor de Zand- en Kleiregio. De correctiemethode en de gecorrigeerde lijnen zijn beschreven op de RIVM-website.

Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden is te vinden op www.rivm.nl/lmm. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunt u zelf selecteren op lmm.rivm.nl.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven