Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Gewasopbrengsten - Akkerbouw

Wederom druk op de gewasproductie
22-12-2022
Het jaar 2021 kende geen extreme droogteperiodes zoals in 2018-2020 maar is evengoed extreem te noemen. Vooral de eerste maanden van het groeiseizoen verliepen uiterst grillig met in april en begin mei veel dagen met winterse neerslag, veel wind en nachtvorst die de gewasontwikkeling danig verstoorden. In Eelde werden in april zelfs 18 nachtvorst nachten geteld. De zomer kende een record aantal dagen met zware neerslag die vooral in het Zuidoosten tot overstromingen en misoogsten hebben geleid.

Pootaardappeloogst in 2021 hoger dan in 2020
In de Kleiregio kwamen in 2021 de gemiddelde kg-opbrengsten van pootaardappelen met circa 35 ton per ha weer onder het vijfjaarlijks gemiddelde terecht. Deze opbrengst is ook lager dan in 2020. De opbrengst van pootaardappelen van akkerbouwbedrijven in de Zandregio, die voor een deel voor eigen gebruik worden geteeld, was circa 2 ton hoger dan het voorgaande jaar. De opbrengst van 2021 ligt circa 3% boven het vijfjaarlijks gemiddelde In de Lössregio zijn geen opbrengsten van pootaardappelen beschikbaar omdat dit gewas vrijwel niet op lössgrond wordt geteeld.

In de Kleiregio is per ha circa 48 ton consumptieaardappelen in 2021 geproduceerd. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Ten opzichte van 2020 is het 2,5 ton minder.

In de Zandregio was de oogst van consumptieaardappelen in 2021 gemiddeld circa 48 ton per ha. Dat niveau is circa 1,5 ton per ha minder dan in 2020, en ruim twee ton onder het vijfjaarlijks gemiddelde. De spreiding in de opbrengsten is groot. De droogte drukte vooral op percelen waar niet beregend kon worden.

Bij de teelt van zetmeelaardappelen, die vooral op de Noordelijke zandgronden plaatsvindt, zijn in 2021 iets hogere opbrengsten gerealiseerd. De gemiddelde opbrengst per ha bedraagt ruim 42 ton, circa 5% boven het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren, maar circa 2% minder in vergelijking met de periode 2013-2017 (zonder extreme weersomstandigheden).

Lagere graanoogsten in 2021
De belangrijkste graansoorten, wintertarwe en zomergerst, behaalden in 2021 over het algemeen fysieke opbrengsten die lager dan het vijfjaarlijks gemiddelde liggen. Tweewassigheid was in vrijwel het hele land een probleem en maakt de keuze in oogsttijd lastig. De kwaliteit was prima maar door de tweewassigheid was de opbrengst wel lager.

Op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio werd in 2021 circa 8 ton wintertarwe per ha geoogst. Dat was bijna een ton minder dan in 2020 en 12% minder dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Op akkerbouwbedrijven in de Zandregio werd bijna 8 ton per ha geoogst, wat voor zandgrond vergelijkbaar is met het voorgaande jaar maar ongeveer 5% minder is dan het gemiddelde in de vijf voorgaande jaren. Op lössgrond was het aantal waarnemingen dermate laag dat er geen betrouwbare opbrengst kon worden gepubliceerd voor wintertarwe.Voor zomergerst was het beeld vergelijkbaar met wintertarwe. Op kleigrond bracht dit gewas circa 6 ton per ha op tegenover 6,5 ton per ha in 2020. Die opbrengst ligt 15% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. De gemiddelde opbrengst op de zandgrond bleef steken op 5,5 ton per ha. Dat is 8% lager dan het vijfjaarlijks gemiddelde van de periode 2016-2020. Op lössgrond was het aantal waarnemingen dermate laag dat er geen betrouwbare opbrengst kon worden gepubliceerd voor zomergerst.

Minder bieten van de klei
De gemiddelde suikerbietenopbrengst in de Kleiregio was in 2021 circa 82 ton per ha. Dat is 6% minder dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Op akkerbouwbedrijven in de Zandregio was er in 2021 geen stijging van de suikerbietoogst. Op lössgrond was het aantal waarnemingen dermate laag dat er geen betrouwbare opbrengst kon worden gepubliceerd voor suikerbieten.

Toename in de uienopbrengst van de klei
De oogst van uien op akkerbouwbedrijven in de Kleiregio was in 2021 gemiddeld 51,5 ton per ha. Dit was circa 4 ton per ha hoger dan in 2020. Op akkerbouwbedrijven in de Zandregio is de uienopbrengst circa 49 ton per ha. Dit is circa 2 ton per ha minder dan de opbrengst in 2020.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven