Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Bedrijven - Land- en tuinbouw

Ontwikkeling aantal bedrijven
4-10-2016

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2015 met ongeveer 1.600 afgenomen tot 63.900. Deze daling van 2,4% is gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse afname in de afgelopen vijf jaar, en wat lager dan die vanaf 2000 (-2,8% per jaar).Tussen de verschillende typen bedrijven liep de ontwikkeling in 2015 uiteen van een forse vermindering van het aantal overige graasdier- (-8%) en glastuinbouwbedrijven (-6%), tot een toename van aantal akkerbouwbedrijven (+4%). In de varkenshouderij bleef de teruggang in 2015 beperkt tot 2,5%, na een gemiddelde jaarlijkse afname van 5,5% tussen 2000 en 2014. In die periode is het aantal varkensbedrijven met 55% afgenomen.

De vrij sterke afname van het aantal overige graasdierbedrijven en de toename van het aantal akkerbouwbedrijven, heeft waarschijnlijk deels te maken met een verschuiving van bedrijfstypen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een agrariër de graasdieren afstoot, maar het bedrijf nog wel voortzet met de teelt van gras en voedergewassen. Ook speelt mee dat de groep overige graasdierbedrijven voor een belangrijk deel uit kleine bedrijven bestaat met oudere ondernemers (zie ook de informatie bij de indicator Standaardverdiencapaciteit), die veelal niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds 2015 vallen deze bedrijven buiten de landbouwtelling.Bedrijvendynamiek 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven zoals hiervoor is aangegeven is het saldo van een aantal processen, zoals gedwongen of vrijwillige bedrijfsbeëindiging, inkrimping van activiteiten, samenvoeging, (af)splitsing en oprichting van bedrijven. In onderstaande tabel zijn hiervan enkele cijfers opgenomen.

In 2015 is het aantal bedrijven met 1.776 verminderd door beëindiging, overlijden en samenvoeging en toegenomen met 187 door (af)splitsing. Per saldo is het aantal bedrijven in 2015 met 1.589 afgenomen. Daarnaast vinden er jaarlijks veel wijzigingen plaats in de juridische bedrijfsvorm, zoals bedrijfsovername, en toe- en uittreding van partners (3.095 wijzigingen in 2015, zie onderstaande tabel).

Aantal agrarische bedrijven met wijziging in juridische bedrijfsvorm, per type wijziging, 2012-2015
(Af)splitsingBeëindigingOverlijdenSamenvoegingWijziging bedrijfsvorm a
20121381.003onbekendonbekend3.616
20131001.03685383.178
20141661.3002551964.155
20151871.2342263163.095
a) Wijzigingen in juridische bedrijfsvorm, zoals overdrachten, toe- en uittreding maatschap, etc.
Bron: RVO, bewerking Wageningen Economic Research.


De daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven bestaat in hoofdzaak uit de min of meer vrijwillige bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling. Gedwongen beëindiging in de vorm van een faillissement komt weinig voor. In de periode 2000-2008 ging het om nog geen 50 bedrijven per jaar; in de jaren 2009-2013 trad een verdubbeling op, maar in de laatste twee jaar viel het aantal weer terug tot ongeveer 60 per jaar.

Kies een sector
Contactpersoon
Martien Voskuilen
070 3358328
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven