Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  19-2-2018Resultaten bosbedrijven 2015 gedrukt door lagere subsidies
De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2015 een positief resultaat geboekt van 14 euro per ha bos. Dit resultaat is lager dan in de twee voorafgaande jaren: 39 euro in 2014 en 24... lees meer


  16-2-2018Agro Vertrouwensindex: vertrouwen melkveehouders sterk omlaag
De Agro Vertrouwensindex kent ook over het vierde kwartaal van 2017 een lichte daling. Ondanks de aanhoudende afname, is de absolute daling van het vertrouwen beperkt ten opzichte van begin 2017: -2 p... lees meer


  14-2-2018Consumentenprijzen voor eieren, rundvlees en zuivel eind 2017 op recordhoogte
In vergelijking met eind 2016 is de consumentenprijs van eieren in december 2017 met 17% gestegen. De consumentenprijsindex van rundvlees en die van zuivel bereikten in november een recordhoogte van r... lees meer


  2-2-2018Liquiditeitspositie melkvee en akkerbouw in 2017 verbeterd
De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt eind 2017 uit op bijna 5.000 euro. Dit is een stijging van ruim 6.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het derde kw... lees meer


  1-2-2018Agrarische grondprijs boven 60.000 euro per ha
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2017 uitgekomen op 61.200 euro per ha. Dat is lager dan in het derde kwartaal, maar 6% boven de prijs in de eerste helft ... lees meer


  23-1-2018Tegenovergestelde prijsveranderingen voor eieren en aardappelen
Terwijl de prijzen van andere producten in de voedselprijzenmonitor worden gekenmerkt door bescheiden maandelijkse veranderingen, hebben eieren en aardappelen in oktober en november forse prijsbewegin... lees meer


  19-1-2018Nieuw record export landbouwgoederen in 2017
De Nederlandse export van agrarische goederen is in 2017 met 7% gegroeid naar 91,7 miljard euro, blijkt uit de raming van het Centraal Bureau voor Statistiek en Wageningen Economic Research in opdrach... lees meer


  22-12-2017Sierteeltexport groeit minder hard
De veilingomzet van snijbloemen is in oktober lager uitgevallen dan een jaar eerder (-6%), maar in november was de omzet 3% hoger dan in 2016. Ook de omzet van kamerplanten wisselde, maar andersom. In... lees meer


  22-12-2017Saldo melkveehouderij op hoog niveau
Het saldo van het melkveebedrijf kwam in november 2017 uit op 18.600 euro, bijna 4.000 euro hoger dan het 10-jaarsgemiddelde van deze maand. De zeugenhouderij heeft het topniveau in saldo niet vast ge... lees meer


  18-12-2017Balanswaarde land- en tuinbouw nadert de 3 mln. euro in 2016
De kapitaalsintensiteit in de land- en tuinbouw is verder gestegen. De gemiddelde balanswaarde van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven is in 2016 toegenomen tot 2,9 miljoen euro. De toename is v... lees meer


  18-12-2017Gemiddeld inkomen op historisch hoog niveau, met grote verschillen
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2017 wordt geraamd op circa 70.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een stijging van 20.000 euro ten opzich... lees meer


  18-12-2017Forse stijging sectorresultaat land- en tuinbouw
In 2017 is de ruilvoet van de agrarische sector fors verbeterd: de gemiddelde prijzen van aangekochte goederen en diensten stegen veel minder sterk dan de gemiddelde opbrengstprijzen. Door deze ontwik... lees meer


  18-12-2017Prijsontwikkeling 2016-2017 zeer divers
De prijsontwikkeling (af boerderij) van producten tussen 2016 en 2017 is zeer uiteenlopend en hangt samen met productieomstandigheden, internationale marktvraagontwikkelingen en crises. In de veehoude... lees meer


  14-12-2017Achterstand kostprijspositie in varkenshouderij stabiel; Resultaten InterPIG 2016
De varkenshouderij in Nederland produceert duurder dan in omringende landen. Dit komt vooral door een iets achterblijvende zeugproductiviteit en toenemende mestafzetkosten. De achterstand is in 2016 n... lees meer


  21-11-2017Voedselprijzen hoger dan vorig jaar
De consumentenprijzen van voedsel liggen in september boven het niveau van dezelfde maand in 2016. Voor de prijs van verse groenten is het weliswaar nauwelijks 1% hoger en voor brood ruim 1%, maar voo... lees meer


  10-11-2017Agrarische grondprijs in derde kwartaal 11% omhoog
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2017 met 11% gestegen: van 57.800 euro per ha in het tweede kwartaal tot 64.000 euro. Deze sterke toename komt geheel voor... lees meer


  9-11-2017Agrovertrouwen, ook na 3de kwartaal, nagenoeg stabiel in 2017
De Agro Vertrouwensindex is over het geheel in 2017 min of meer stabiel en blijft hiermee op een relatief hoog niveau. De index is over de eerste negen maanden van 2017 slechts met 1 punt afgenomen. H... lees meer


  30-10-2017Nieuw: liquiditeitsmonitor Akkerbouw; Rekening-courantpositie melkveebedrijven verbeterd
In navolging op de liquiditeitsmonitor melkveehouderij heeft Wageningen Economic Research in opdracht van ABN AMRO en het ministerie van Economische Zaken nu ook een liquiditeitsmonitor akkerbouw ontw... lees meer


  26-10-2017Omzet tuinplanten 5,5% hoger
De omzet van in Nederland geteelde tuinplanten is volgens Royal Floraholland de afgelopen maanden verder gestegen. In augustus was de omzetgroei iets lager (3%) en in september hoger (9%) dan de groei... lees meer


  26-10-2017Grote verschillen in legpluimveesector
Leghennenhouders die de eierproductie de afgelopen maanden hebben kunnen voortzetten, profiteren van de verhoogde opbrengstprijzen. Terwijl andere bedrijven door de fipronilaffaire met grote verliezen... lees meer


  18-10-2017Consument betaalt meer voor eieren, minder voor fruit en aardappelen
De consumentenprijs (CPI) van eieren is in augustus met 1,4 punt gestegen ten opzichte van juli 2017. Daarentegen zijn de prijzen van aardappelen en vers fruit in deze periode met respectievelijk drie... lees meer


  9-10-2017Antibioticagebruik in de veehouderij blijft dalen
In 2016 is het veterinair antibioticagebruik met 15% gedaald in vergelijking met 2015. De daling ten opzichte van het referentiejaar 2009 is ruim 64%. Vooral in de vleeskuikenhouderij werd in 2016 een... lees meer


  3-10-2017Consument besteedt kwart meer aan duurzaam voedsel
Consumenten besteedden in 2016 voor 3,8 miljard euro aan duurzaam voedsel, een stijging van 26% ten opzichte een jaar eerder. Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen is daarme... lees meer


  14-9-2017Consumentenprijzen voedsel gestegen, behalve die van verse groenten
De consument is in de periode mei tot en met juli geconfronteerd met stijgende voedselprijzen. Alleen voor verse groenten werd een lagere prijs gevraagd (-4%). Sterkste stijger is de eierprijs met 5%,... lees meer


  5-9-2017Melkveehouderij realiseert in 2015 iets lagere bemesting maar een hoger stikstofbodemoverschot
De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2015 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gron... lees meer


  5-9-2017Iets hogere overschotten in 2015 op akkerbouwbedrijven
De uitspoeling van nitraat bij akkerbouwbedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2015 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gr... lees meer


  31-8-2017Sierteeltexport groeit in eerste zeven maanden 6%
De export van sierteeltproducten is in de eerste zeven maanden van 2017 uitgekomen op een waarde van bijna 3,8 miljard euro. De exportgroei van 6% is mede te danken aan de gunstige spreiding van feest... lees meer


  31-8-2017Herstel van saldo melkveehouderij zet door
Het saldo van het melkveebedrijf is in juli 2017 uitgekomen op 17.900 euro per bedrijf. De stijging ten opzichte van de maanden ervoor is vooral te danken aan hogere melkopbrengsten. Vorig jaar juli l... lees meer


  31-8-2017Aandeel duurzame investeringen in de land- en tuinbouw gestegen
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2015 met 7% gedaald tot 3,4 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd me... lees meer
Contactpersoon
Yvonne Fernhout
070-3358338
 
naar boven