Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Areaal - Land- en tuinbouw

Ruim helft Nederlands grondoppervlak in gebruik door land- en tuinbouw
4-10-2016

De land- en tuinbouwbedrijven hadden in 2015 1,85 mln. ha cultuurgrond in gebruik. Dat is iets (0,4%) meer dan een jaar eerder. Veranderingen in regelgeving kunnen ten grondslag liggen aan dergelijke wijzigingen op de korte termijn. Over een langere periode neemt het areaal af: vanaf 2000 met gemiddeld met 0,5% per jaar.Ontwikkeling sinds 1950
Wordt naar de nog langere termijn gekeken, dan doet de afname van het totaal areaal cultuurgrond zich al sinds jaar en dag voor. Op die langere termijn spelen bestemmingswijzigingen, van groen naar rood, een grote rol. In de figuur is ook de opkomst van snijmais in de jaren zeventig en tachtig duidelijk zichtbaar en de teloorgang van zomertarwe en haver in diezelfde periode.


Sterke krimp areaal suikerbieten in 2015
De meest opvallende ontwikkeling in 2015 is een krimp van het areaal suikerbieten met 16.700 ha (-22%) tot 58.400 ha. Dat is toe te schrijven aan de zeer hoge opbrengst (topopbrengst) in 2014, waardoor de suikerproductie hoger lag dan het quotum. De ‘surplusbieten’ zijn in mindering gebracht op het quotum van 2015, waarop het areaal is aangepast. Het totale areaal akkerbouw is in de periode 2000-2015 met 129.000 ha gedaald tot 505.000 ha in 2015, een daling van 20%.


Het areaal grasland is in twee jaar tijd met 25.000 ha (+2,5%) gestegen tot ruim 1 mln. ha. Dit hangt samen met de zwaardere graslandeis (80% grasland in plaats van 70%) voor de bedrijven die in aanmerking willen komen voor derogatie (op basis waarvan ze meer stikstof uit dierlijke mest mogen aanwenden op het grasland) , afschaffing van de melkquotering en strengere mestwetgeving. De stijging van het blijvend areaal grasland in 2015 heeft waarschijnlijk ook te maken met de eis vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om blijvend grasland in stand te houden.

De economisch slechte jaren voor de glastuinbouw leidden in deze sector tot een krimpend areaal. In 2015 nam het areaal af met bijna 300 ha (-3%) tot 9.200 ha. Het areaal opengrondstuinbouw steeg in 2015 met 3.900 ha (+4,5%) tot 91.000 ha, alle subsectoren (bloembollen, boomkwekerij, groenten en fruit) droegen aan deze toename bij.

Van het totaal areaal cultuurgrond is nu 55% in gebruik als grasland (blijvend, tijdelijk en natuurlijk grasland), 13% voor groenvoedergewassen, 27% voor overig akkerbouwland, 5% voor opengrondstuinbouw en 0,5% voor glastuinbouw. Het aandeel grasland en voedergewassen is sinds 2000 gestegen van 63% naar 67%, dat van akkerbouw gedaald van 32% naar 27%.Kies een sector
Contactpersoon
Martien Voskuilen
070 3358328
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven