Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Liquiditeitsmonitor
Kies een thema
Economie

Liquiditeitsmonitor - Melkveehouderij

Hogere liquiditeit melkveebedrijven in 2017
31-1-2018
De liquiditeit van melkveebedrijven is in 2017 toegenomen. De stand op de rekening-courant steeg met gemiddeld 2.000 euro per maand. Het jaar werd gekenmerkt door een hoge melkprijs door de toegenomen vraag naar melkvet (waaronder boter en kaas). Hierdoor werd de melkproductie per koe gestimuleerd en werd er meer en duurder mengvoer aangekocht. In 2017 werd er gemiddeld dan ook 30% meer melkgeld ontvangen dan in 2016. Ook de opbrengsten uit verkoop van vee lager hoger door het fosfaatreductieplan. Daarnaast was er financiële ruimte op de rekening courant om ten opzichte van 2016 meer af te lossen op leningen en geld opzij te zetten om te sparen.


De gemiddelde stand op de lopende rekening komt eind 2017 uit op bijna 5.000 euro. Dit is een stijging van ruim 6.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het derde kwartaal en ruim 24.000 euro hoger dan de stand een jaar eerder. De stijging in het afgelopen kwartaal komt voornamelijk voor rekening van de maand december. In deze maand steeg het saldo substantieel door de (gedeeltelijke) uitbetaling van de hectarepremie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt. Eind oktober was de gemiddelde stand voor het eerst sinds de meting positief. Dezelfde periode een jaar eerder bereikte de stand nog een absoluut dieptepunt van iets meer dan 25.000 euro negatief. Doorgaans stijgt de stand op de lopende rekening in december vanwege de directe GLB-betalingen, zo ook in 2017.

Meer bedrijven met een saldo hoger dan 2.500 euro
Er bestaan tussen melkveebedrijven grote verschillen in de ontwikkeling van het saldo op de lopende rekening. Bij iets meer dan 70% van de bedrijven is in het vierde kwartaal van 2017 het saldo op de lopende rekening met meer dan 2.500 euro toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Eind december 2016 was bij 40% van de bedrijven het saldo op de lopende rekening 2.500 euro lager dan het jaar ervoor. Ondanks het relatief goede jaar voor de melkveehouderij heeft eind 2017 nog 17% van de bedrijven een saldomutatie van meer dan 2.500 euro negatief vergeleken met een jaar eerder. Dit is echter wel minder dan de helft van de situatie in 2016.


Aantal bedrijven met een positief rekening-courantsaldo toegenomen
Vergeleken met een jaar eerder is in het vierde kwartaal van 2017 het aantal bedrijven met een saldo hoger dan 25.000 euro op de lopende rekening verdubbeld tot bijna 30%. Aan de onderkant is het aantal bedrijven met een saldo lager dan -25.000 euro bijna gehalveerd. Eind 2017 heeft 63% van de melkveebedrijven een positieve stand van de rekening-courant; een jaar eerder was dit nog 47%. Vergeleken met het derde kwartaal van 2017 zijn er geen grote verschuivingen te zien. Wel staan bedrijven minder in het rood.
 

De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe melkveebedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 zijn de grootste verschuivingen naar hogere klassen. Van de bedrijven die vorig jaar nog in de klasse 0 tot 25.000 euro vielen, behaalde 37% het afgelopen jaar een dusdanig grote stijging van het saldo dat het meer dan 25.000 euro op de rekening courant had staan. Ten opzichte van het afgelopen derde kwartaal is hetzelfde beeld te zien.

2018
Aan het eind van 2017 komen de prijzen steeds meer onder druk te staan. Prijzen voor kaas, poeders en vooral boter laten in de laatste maanden van 2017 een daling zien. De melkprijs daalde in december dan ook licht. Verwacht wordt dat de dalende prijzen een voorbode zijn voor mindere tijden in 2018. Er wordt wereldwijd meer melk geproduceerd dan er vraag naar is; ook hangen er nog grote voorraden mager melkpoeder boven de markt die in EU-interventie zijn beland vanwege de onbalans in de vraag naar vet en eiwit. 

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de melkveehouderij ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen, saldi en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt, de saldi uit de Barometer Agrarische Sectoren tweemaandelijks en de inkomens jaarlijks.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
  • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het minsterie van Economische Zaken en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Research en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO).
  • De inkomenspositie van melkveebedrijven is terug te vinden op BINternet
  • De Barometer Agrarische Sectoren geeft een beeld van actuele ontwikkelingen van het saldo van veehouderijbedrijven
  • Actuele prijsontwikkeling per maand van melk
  • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven