Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Vertrouwen van boeren en tuinders nagenoeg in evenwicht
30-5-2023

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is in het eerste kwartaal van 2023 nagenoeg onveranderd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. De index verschoof een half punt van 6,5 naar 7 punten en ligt hiermee nog onder langlopende gemiddelde. Een index van nul geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan.
Als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, geeft de Agro Vertrouwensindex een divers beeld. Zo houden melkveehouders die vertrouwen hebben in hun ondernemer en ondernemers die dat niet hebben elkaar in evenwicht. De index in deze sector staat in het eerste kwartaal van 2023 nagenoeg op nul en daalt sinds het tweede kwartaal van 2022. Dit keer was de afname ruim 5 punten.
Glastuinbouwers hebben na een tijdelijke opleving in het vierde kwartaal van 2022 weer te maken met een negatieve index, die ook al in het tweede en derde kwartaal van 2022 werd genoteerd. Ten opzichte van het vorige kwartaal werd hier de sterkste daling genoteerd van alle getoonde sectoren. Het vertrouwen van de pluimveehouderij veranderde nauwelijks ten opzichte van de vorige meeting en staat op een kleine 11 punten. Het vertrouwen van opengrondstuinbouw bedrijven wijkt hier niet veel van af; 10 punten. Na een flinke stijging van het vertrouwen in deze sector tussen het derde en vierde kwartaal vlakt de stijging wat af met dit keer een toename van ruim 2 punten. De sterkte toename vond plaats bij de sectoren akkerbouw en varkenshouderij met beide 3 punten. Het vertrouwen komt hiermee uit op respectievelijk 8 en 15 punten. Alleen de varkenshouderij ligt van alle agrarische bedrijfstakken met de huidige Agro Vertrouwensindex boven het langlopende gemiddelde voor zijn sector.

De stemmingsindex en de index van de verwachting voor de komende 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Verder vragen we ondernemers naar het afgelopen jaar en hun verwachting voor het aankomende jaar.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg in het eerste kwartaal van 2023 met 2,8 punt. Deze index staat nu op een kleine 27 punten. De land- en tuinbouw als gehele sector is hiermee dus nog altijd relatief positief gestemd. De huidige index ligt zelfs boven het langlopende gemiddelde. De laatste keer dat dit niveau werd bereikt was in 2017.

Ook over de stemming lopen de meningen in de verschillende sectoren uiteen. Zo nam de stemming vooral bij melkveehouders af. De index daalde met 8 punten. Een kwartaal geleden was de stemmingsindex van melkveehouderij nog de hoogste van alle sectoren. Nu geldt dit voor de pluimveehouderij, hoewel ook deze index een puntje moest toegeven ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook de stemming op glastuinbouwbedrijven nam beperkt af (-2 punten). Ten opzichte van deze dalende stemmingen stond ook een aantal positieve ontwikkelingen. Zo steeg de stemming bij akkerbouwbedrijven en opengrondstuinbouwbedrijven beide met ongeveer 8 punten. Vooral bij de varkenshouderij verbeterde de stemming het afgelopen kwartaal. Hier steeg de index met16 punten naar bijna 21 punten. Alle stemmingsindexen liggen in dit eerste kwartaal tussen de 20 en 30 punten. Glastuinbouw is met 19 punten de negatieve uitzondering. Pluimveehouderij met bijna 32 punten de positieve.

De verwachting voor de komende 2 à 3 jaar die boeren en tuinders hebben voor hun bedrijf is iets naar beneden bijgesteld. De middellangetermijnverwachting, uitgedrukt in deze index, daalde met 1 punt naar -9,5. Over de gehele linie van sectoren nam de middellangetermijnverwachting af, uitgezonderd akkerbouw (stabilisatie) en pluimveehouderij (lichte toename). De zorgen zijn bij de glastuinbouw en de melkveehouderij in het eerste kwartaal van 2023 het grootst. De index ligt met respectievelijk ruim -23 en -21 punten veel lager dan bij andere sectoren. Bij opengrondstuinbouw, pluimveehouderij en akkerbouw ligt de ‘Middellangetermijn index’ namelijk op respectievelijk op -6,-7 en -8 punten. Met name daalde de index bij glastuinbouw en varkenshouderijbedrijven ten opzichte van de vorige meeting.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn ondernemers in de land- en tuinbouw in het eerste kwartaal van 2023 positiever. Met een toename van ruim 3 punten kwam de conjunctuurindex ‘terugkijkend’ op ruim 7 punten. Dit betekent dat meer boeren en tuinders positief terugkijken dan er ondernemers zijn die negatief terugkijken. Dit is historisch gezien een zeer goede score. Alleen in 2017 waren er twee kwartalen met een hogere score. Vooral de varkenshouderij (24,5 punt) en de akkerbouw (15 punten) kijken een stuk positiever terug dan een kwartaal geleden. Met name glastuinders en de opengrondstuinbouw hebben een sterke negatieve kijk op het afgelopen jaar. Hun indexen zijn beide -22 punten en de enige die na het eerste kwartaal negatief terugkijken.

De achterliggende indicatoren laten zien dat boeren en tuinders iets positiever zijn gestemd over de winst, opbrengstprijzen, productie en omzet die ze hebben ontvangen de afgelopen 12 maanden. Een stijging van respectievelijk 6,5, 4,6, 2,3 en 1 punt van de verschillende indicatoren laat dit zien. De kosten blijven de terugkijkende index zwaar negatief beïnvloeden. Hoewel de index iets verbeterde.

Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zijn Nederlandse boeren en tuinders beperkt negatiever ten opzichte van de laatste meting een kwartaal eerder. De index daalde bijna 3 punten tot -22 punten. De pessimisten zijn dus opnieuw in de meerderheid. Vooral een lagere opbrengstprijs en lagere producties zorgen voor een lagere omzet. Omdat de kosten wel minder negatief worden ingeschat is de winst slechts beperkt lager ingeschat.

De conjunctuurindex komende 12 maanden kende wel grote verschillen per sector. Zo nam deze index opnieuw vooral af onder melkveehouders (-10 punten). Vorige keer was de daling al 12 punten. Bij pluimvee was er juist een sterke verbetering van 13 punten. Ook was er een toename bij de opengrondstuinbouw. Hoewel dit slechts een kleine 2 punten betrof. Bij de andere sectoren gaat de index achteruit. Net als vorige keer is de index waar ondernemers 12 maanden vooruitkijken alleen positief bij de varkenshouders.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven