Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Keten in beeld
     
Keten in beeld
Select an indicator
Sectorbeschrijving - Groothandel

Groothandel in aardappelen, groenten en fruit groeit flink
12/18/2017

De groothandel in agroproducten is opgebouwd uit de groothandel in landbouwproducten en levende dieren en de groothandel in voedingsmiddelen. Met een omzet van ruim 127 mld. euro in 2015 heeft de groothandel in agroproducten het substantiële aandeel van 30% in de totale omzet in de groothandel en handelsbemiddeling (418 mld. euro).

Eind 2015 zijn er ruim 15.000 bedrijven actief in de handel van agroproducten en zij bieden werkgelegenheid aan bijna 151.000 personen, wat 25% is van de totale werkgelegenheid in de groothandel en handelsbemiddeling. In 2014 was het aandeel in zowel werkgelegenheid als omzet 29%.


De omzet in de agroproducten is gegroeid (zie tabel). De groei komt op het conto van de groothandel in voedingsmiddelen; die in landbouwproducten is gekrompen. Met name de handel in aardappelen, groenten en fruit is flink gegroeid. De verwachting is dat deze markt ook de komende jaren licht zal groeien in volume met 1-3%, voornamelijk door aantrekkende export. De groothandel zal zich daarbij steeds meer ontwikkelen naar logistieke dienstverlener aan de retail (Rabobank 2017a). De omzet per persoon is ook iets gestegen in de groothandel voor voedingsmiddelen, maar met 739 euro nog altijd behoorlijk lager dan in de groothandel van landbouwproducten (1.106 euro).

Bijna alle bedrijven in de groothandel van agroproducten behoren tot het midden- en kleinbedrijf, de gemiddelde personeelsbezetting is 10 personen. Rond de 60% van de bedrijven bestaat uit één persoon. De groothandel in agroproducten is van oudsher sterk op het buitenland gericht. Sinds 2013 rapporteert het CBS niet meer over het aandeel van de omzet dat in het buitenland wordt gegenereerd, deze ontwikkelingen is daarom niet meer goed te volgen.


Kengetallen groothandel in agroproducten a)
Aantal bedrijven (4e kwartaal 2015)Aantal banen (2015)Netto-omzet (mln. euro, 2015)Groei omzet t.o.v. 2014 (%)
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren b)5,88543,00047,583-1
    akkerbouwproducten1,50011,50033,193-2
    bloemen en planten2,65525,90010,1944
Groothandel in voedingsmiddelen c)9,430107,80079,6708
    aardappelen, groenten en fruit1,42523,10016,66311
    dranken, geen zuivel1,8258,3007,2845
De groothandel voegt geen bewerking toe.
a Deze kengetallen lopen in de CBS-statistiek twee jaar achter op het lopende jaar.
b Het gaat het om landbouwproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.
c Hier gaat het juist wel om producten voor menselijke consumptie. Andere categorieën in deze groep zijn handel in vlees en vleeswaren en handel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten. Van deze categorieën geeft Statline-CBS geen bedrijfseconomische gegevens.
Bron: CBS, bewerking Wageningen Economic Research.


Groothandel voegt geen bewerking toe, ad 1) gaat het om landbouwproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn ad 2) gaat het juist wel om producten voor menselijke consumptie. Andere categorieën in deze groep zijn handel in vlees en vleeswaren en handel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten. Van deze categorieën geeft Statline-CBS geen bedrijfseconomische gegevens. 3) Deze kengetallen lopen in de CBS-statistiek twee jaar achter op het lopende jaar.


De twee sectoren dranken, en groenten en fruit kennen als enige een gestage groei qua aantal bedrijven. Het aantal bedrijven in de vleeshandel stijgt weer na een dip in 2013. Het aantal bedrijven dat handelt in granen en akkerbouwproducten (grotendeels veevoer) is evenals het aantal bedrijven dat handelt in levend vee in 2015 scherp gedaald. De dalende trend in het aantal handelsbedrijven in bloemen en planten tegelijkertijd met de omzetgroei, weerspiegelt de schaalvergroting die plaatsvindt in de handel. De Nederlandse handel heeft weliswaar een sterke internationale positie, maar de concurrentiedruk is daarbij groot en de marges klein. De hoge eisen van afnemers en consumenten stimuleren ketenoptimalisatie, marktsegmentatie en efficiency. Dit heeft geleid tot schaalvergroting, fusies, overnames en bedrijfsbeëindigingen, Rabobank (2017b).


Kies een sector
Contactpersoon
Elsje Oosterkamp
0317 484655
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page