Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Bemesting
     
Bemesting
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Lagere stikstofbemesting in 2019
9/30/2021

De stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet daalde in 2019 met 15 kg/ha ten opzichte van 2018 en kwam uit op 230 kg/ha. Het stikstofkunstmestverbruik bedroeg in 2019 126 kg/ha.

64% stikstofbemesting afkomstig uit dierlijke mest
In de periode 2006 tot en met 2019 varieerde de stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet van 230 tot 246 kg/ha. In 2017 en 2018 lag de stikstofbemesting uit dierlijke mest nog aan de bovenkant van deze range met respectievelijk 242 en 246 kg/ha, maar in 2019 is deze gedaald naar de onderkant van deze range met 230 kg/ha. Het stikstofkunstmestverbruik is in 2019 met 126 kg/ha iets gestegen ten opzichte van 2018 (122 kg/ha), maar ligt daarmee nog steeds op een lager niveau dan in de periode 2014 tot en met 2017. De totale stikstofbemesting per hectare bestond in 2019 gemiddeld voor ruim 64% uit dierlijke mest en ruim 35% uit kunstmest.

De Kleiregio is de regio waar in alle jaren het aandeel stikstof uit dierlijke mest het laagst lag. Dit had onder andere te maken met het hogere totale bemestingsniveau in de Kleiregio (2019: 383 kg stikstof per hectare ten opzichte van 357 kg/ha bij alle bedrijven in het derogatiemeetnet), terwijl de gift met dierlijke mest gelimiteerd was door de gebruiksnorm dierlijke mest. De extra stikstofbemesting kon dan alleen vanuit kunstmest worden toegediend. Voor alle regio’s geldt dat er nauwelijks stikstofbemesting uit overige organische meststoffen plaatsvond. De totale stikstofbemesting lag in 2019 het laagst in de regio’s Löss met 308 kg/ha en Zand 250 met 337 kg/ha gevolgd door de regio’s Zand 230 en Veen met respectievelijk 341 en 354 kg/ha. De totale stikstofbemesting was het hoogst in de Kleiregio met 383kg/ha.Stikstofgebruiksruimte in 2019 opnieuw minder benut
Het verschil tussen het stikstofgebruik en de stikstofgebruiksnorm nam vooral in de jaren 2006 tot en met 2009 sterk af. Bedroeg het in 2006 nog 66 kg/ha, in de periode 2009 tot en met 2017 varieerde dit van 18 tot en met 29 kg/ha. De afname van het verschil komt enerzijds door een daling van de stikstofgebruiksruimte in de periode 2006-2013 van 293 naar 263 kg/ha. Dit is het gevolg van hogere wettelijke werkingscoëfficiënten voor mest op melkveebedrijven met beweiding en deels door aanscherping van de stikstofgebruiksnormen in de tijd. Na 2013 is de stikstofgebruiksruimte weer toegenomen tot rond de 280 kg/ha. Een reden hiervoor is een hoger aandeel grasland vanaf 2014 als gevolg van een aanpassing van de derogatievoorwaarden (van minimaal 70 naar minimaal 80% gras in het bouwplan). Grasland heeft een hogere stikstofgebruiksnorm dan andere gewassen. Anderzijds is het kleiner wordende verschil tussen de stikstofgebruiksruimte en het stikstofgebruik het gevolg van een toename van het totale gebruik van werkzame stikstof in de periode 2006-2017 tot 261 kg/ha. In 2018 nam het verschil tussen stikstofgebruik en de stikstofgebruiksnorm weer toe tot 36 kg/ha en in 2019 tot 43 kg/ha. In 2018 is vanwege minder groeizame omstandigheden als gevolg van droog weer de stikstofkunstmestbemesting verlaagd. In 2019 was een lagere stikstofproductie uit dierlijke mest, die niet gecompenseerd is door meer stikstofaanvoer via dierlijke mest, de belangrijkste reden van de toegenomen onderschrijding van de stikstofgebruiksnorm.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page