Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders licht gedaald, huidige- en toekomstige situatie ver uit elkaar
6-3-2023

Het vertrouwen van melkveehouders is in het vierde kwartaal van 2022 iets gedaald en bedraagt bijna 6 punten. De stemmingsindex is weliswaar nog iets gestegen maar de indicator over de middellange termijn veranderde aanzienlijk in negatieve zin zodat per saldo een lichte daling resteert van ruim 3 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.  De melkveehouders hebben op de glastuinbouw na het minst vertrouwen in de eigen onderneming. Dit komt met name doordat in alle andere sectoren het vertrouwen in het vierde kwartaal sterk gestegen is. De index in het vierde kwartaal ligt bijna op de helft van de gemiddelde index over de periode 2013-2022.

Stemmingsindex
De stemmingsindex was in de eerste drie kwartalen van 2022 al hoog maar steeg in het vierde kwartaal verder naar ruim 37 punten. Hiermee is het sentiment over de huidige situatie op het bedrijf bij melkveehouders momenteel het best onder alle sectoren in de land- en tuinbouw. Alleen in 2013 en 2014 was de stemming onder melkveehouders iets beter. Gemiddeld ligt deze index rond de 22 punten. Hoewel dit niet is gevraagd aan de respondenten in deze enquête lijkt de (record)hoge melkprijs volgens sectordeskundige Jakob Jager de belangrijkste reden voor deze optimistische stemming. Deze is in 2022 gemiddeld met bijna de helft toegenomen naar 58,5 euro per 100 kg in vergelijking met het jaar daarvoor. Ondanks de hogere kosten van voer, energie en kunstmest is het gemiddelde inkomen in 2022 met 70.000 euro toegenomen naar een recordniveau van 115.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid.

Toekomstverwachting
Melkveehouders hebben, in tegenstelling tot de positievere huidige situatie, een negatieve kijk op de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar. Deze index ligt op -18 punten en is met 8 procentpunten verslechterd. Hiermee zijn er nog meer melkveehouders die de langere termijn als negatief beoordelen. Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 5 punten, de huidige index ligt hier dus fors onder. Duidelijk is dat de stemming onder melkveehouders en de verwachtingen die ze hebben op de wat langere termijn voor hun bedrijf uit elkaar liggen. Volgens de bovengenoemde sectordeskundige vindt dit zijn oorsprong in de onzekerheid die er is rondom de vermindering van de stikstofuitstoot door de agrarische sector. Welke bedrijven fors moeten reduceren of wellicht moeten verdwijnen via opkoop of zich via technische ontwikkeling moeten aanpassen om te mogen blijven, brengt veel onzekerheid en onvrede met zich mee. Ook het (versneld) afbouwen van de derogatie, doelen voor klimaat, waterkwaliteit (bufferstroken) en grondgebondenheid spelen hierin een belangrijke rol. Dit vertaalt zich rechtstreeks in een negatievere stemming voor de middellange termijn.

Conjunctuurindex (laatste 12 maanden)
De hoge melkprijs en de daaraan gekoppelde hoge inkomens uit het bedrijf zijn de redenen dat de ondernemers positief terugkijken op de laatste 12 maanden; hierdoor nam de conjunctuurindex met bijna 10 punten toe tot 34. Nog altijd beoordelen nagenoeg alle boeren de kosten als zeer negatief voor de bedrijfsvoering. Aan de andere kant was de index van de opbrengstprijzen niet eerder zo hoog en nam ook nog iets toe in het vierde kwartaal. Omdat ook de productie beter werd beoordeeld dan een kwartaal eerder, stegen ook de index van omzet. Ondanks de hoge kosten nam ook de index van de winst flink toe. De extra opbrengsten zijn hoger dan de extra kosten.

Conjunctuurindex (komende 12 maanden)
Melkveehouders hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden wederom naar beneden bijgesteld. De index nam bijna 12 punten af ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Melkveehouders verwachten dat de momenteel hoge opbrengstprijzen niet stand zullen houden. Dit is in lijn met de zuivelnoteringen die sinds augustus/september 2022 met 30 à 40% zijn gedaald en de (wat langzamer) dalende Global Dairy Trade index vanaf november 2022 (-6%). Ondanks de lagere kosten (van energie en kunstmest) is toch de verwachting dat deze kostenverlagingen niet opwegen tegen de lagere melkopbrengst, zo geven de enquêteresultaten aan. De melkveehouders verwachten dat het bedrijfsresultaat dit historisch hoge niveau niet zal kunnen handhaven.

Voor actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven