Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Biologische landbouw - Land- en tuinbouw

Lichte groei aantal gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven
12/18/2017

Na jarenlange stabilisatie van het aantal gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven steeg het aantal in 2016 met 78 tot 1.586. Ook het gecertificeerde biologische landbouwareaal is in 2016 toegenomen, met 1.700 ha tot 58.400 ha. Dit komt overeen met 3,3% van het totaal areaal cultuurgrond.

De toegenomen belangstelling voor de biologische productiewijze blijkt ook uit het aantal bedrijven en het areaal in omschakeling. Beide liggen op het hoogste niveau in dit decennium. De hectares die in omschakeling zijn, zijn niet alleen van nieuwe, omschakelende bedrijven, maar ook van bestaande gecertificeerde bedrijven die nieuwe grond laten omschakelen. De verwachting voor 2017 is dat het aantal gecertificeerde bedrijven verder zal stijgen.








Tussen 2000 en 2015 is het aantal gecertificeerde biologische bedrijven rond de 1.500 blijven steken, om in 2016 met 5% te stijgen tot bijna 1.600. Het gecertificeerd areaal is door schaalvergroting sterker toegenomen, van 51.200 ha in 2010 tot 58.400 ha in 2016 (+14%).

De provincie Flevoland is met bijna 11% van het totaal areaal cultuurgrond de provincie met het grootste biologische areaal. Noord-Holland en Drenthe volgen met respectievelijk ruim 5% en 4%, en Zeeland sluit de rij met 1,6% (Skal, 2017). Het biologisch areaal grond bestaat grotendeels uit grasland en voedergewassen en daarnaast voornamelijk uit AGF-producten (aardappelen, groente en fruit). (Zie voor meer informatie over aandeel van gewassen per provincie agrimatie.nl/biologische teelt)

Nederland heeft kleiner aandeel biologisch areaal dan gemiddeld in de EU
In de Europese Unie is het biologische areaal in 2015 met 8% gegroeid en besloeg in dat jaar 6,2% van het landbouwareaal (in Nederland 3,1% in 2015). Qua aandeel vormen Oostenrijk (21%), Zweden (17%) en Estland (16%) de top 3 binnen de EU. In de ons omringende landen ligt het aandeel biologisch op circa 6% in Duitsland en Denemarken, en rond de 5% in België en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk zit met 3% in de buurt van Nederland (FiBL & IFOAM, 2017).

Hogere melkprijs belangrijke stimulans omschakeling
Steeds meer melkveehouders tonen interesse in een biologische bedrijfsvoering. In 2016 hebben 136 melkveehouderijen de eerste stap gezet naar biologisch. Het omschakelen van een melkveehouderij bestaat uit het omschakelen van de percelen en de runderen (Skal, 2017). Door de omschakeling zal eind 2017-begin 2018 het aanbod van biologische melk extra groeien. Er was enige onzekerheid of hiervoor voldoende markt zou zijn. Geluiden uit de markt geven aan dat de biologisch zuivelvraag groeiende blijft en door zuivelaars kan worden verwerkt (Ekopart, 2017).


De redenen voor omschakeling zijn uiteindelijk voor iedere boer anders, maar het verschil in melkprijs tussen gangbaar en biologisch is zal voor velen zeker een belangrijke rol spelen. Zo lag in de jaren 2015 en 2016 de biologische garantieprijs van FrieslandCampina op maandbasis circa 15 à 20 eurocent per kg melk boven de gangbare prijs (frieslandcampina.com). De gangbare melkprijs is in die jaren overigens vrij diep weggezakt, maar is vanaf het najaar van 2016 bezig met een stevige opmars. De biologische melkprijs heeft een stabieler verloop; vanaf 2015 tot midden 2017 ligt deze tussen de 45 à 50 eurocent per kg melk. Hierdoor is het verschil tussen beide prijzen in de eerste helft van 2017 teruggelopen tot ongeveer 13 cent.






Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Skal Biocontrole, 2017. Jaarverslag 2016. Stichting Skal Biocontrole, Zwolle.
 • Biologische melkprijs en markt- update 2017 - geschreven: 21 juni 2017 (www.ekopart.nl).
 •  FiBL & IFOAM, 2017. The World of Organic Agriculture 2017. Frick and Bonn.




Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief



Top of page