Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Mestafzetkosten - Veehouderij

Mestafzetkosten melkvee- en varkensbedrijven lopen verder op
4/3/2018

Door de aanscherping van de gebruiksnormen in 2015 en een verdere toename van de rundveestapel zijn de mestoverschotten in 2016 hoger dan in de voorgaande jaren. Hierdoor werd de concurrentie op de mestmarkt verder vergroot met als gevolg hogere mestafzetprijzen voor zowel rundvee- als varkensdrijfmest in 2016. De betaalde mestafzetkosten liepen voor varkensbedrijven op tot gemiddeld 52.000 euro per bedrijf en voor melkveebedrijven tot ongeveer 6.000 euro per bedrijf.

Afzetprijs van varkens- en rundveemest steeg in 2016 opnieuw
Door de toegenomen concurrentie op de mestmarkt in 2016 stegen vooral de mestafzetprijzen voor zowel rundvee- als varkensdrijfmest fors. Voor varkensdrijfmest is de prijs af boerderij in 2016 bijna 10% hoger dan in 2015. Voor rundveedrijfmest is de prijsstijging bijna 20%. De prijzen zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond productie, verwerking en export. De prijzen van varkens- en pluimveemest lagen in 2006 en 2007 op een hoog niveau. In 2008 startte de DEP-centrale met de verwerking van pluimveemest. Daarnaast vond er meer export plaats. Deze ontwikkelingen leidden tot een lagere afzetprijs van pluimveemest. Doordat er minder concurrentie was van pluimveemest op de binnenlandse markt, daalde ook de afzetprijs van varkensmest.

De prijzen af boerderij van rundveemest lagen tot 2014 op een veel lager niveau dan die van varkens- en pluimveemest en schommelden minder sterk. Als gevolg van de afschaffing van de melkquotering in 2015 is het aantal melkkoeien gestegen. Door de hiermee gepaard gaande hogere productie van rundveemest zijn de afzetprijzen in 2016 bijna 70% hoger dan in 2014.  


Hogere kosten per bedrijf
De betaalde mestafzetkosten per bedrijf verschillen sterk tussen de bedrijfstypen. Varkensbedrijven betaalden vanaf 2010 gemiddeld 30 tot 40.000 euro per jaar om hun mest af te zetten, pluimveebedrijven ongeveer 10 tot 15.000 euro en melkveebedrijven gemiddeld circa 3.000 euro. Sinds 2015 zijn die verhoudingen duidelijk verschoven: vooral op varkens- en melkveebedrijven namen de kosten fors toe.

Bij de varkensbedrijven bedroegen de mestafzetkosten in 2016 ruim 52.000 euro per bedrijf. Dat is meer dan een verdubbeling sinds 2010 door zowel hogere afzetprijzen als door schaalvergroting. Door de toegenomen bedrijfsomvang moest per bedrijf in 2016 bijna de helft meer mest worden afgezet dan in 2010. Vrijwel alle gespecialiseerde varkensbedrijven voerden in 2016 mest af.

In de melkveehouderij is na de afschaffing van de melkquotering in 2015 het aantal melkkoeien flink toegenomen. Vooral de gegroeide bedrijven konden de extra geproduceerde mest niet op eigen grond afzetten en moesten deze mest afvoeren. Daardoor nam de concurrentie op de mestmarkt toe. Door overschrijding van het fosfaatproductieplafond moesten vooral de melkveebedrijven die sinds juli 2015 zijn gegroeid, in 2017 weer inkrimpen conform het fosfaatreductieplan. De betaalde mestafzetkosten bedragen in 2016 gemiddeld bijna 6.000 euro per bedrijf, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Ongeveer 60% van de melkveebedrijven voerde in 2016 mest af, tegen circa 10% in 2005.

Op pluimveebedrijven bedragen de betaalde mestafzetkosten in 2016 gemiddeld 10.200 euro per bedrijf. Dat is bijna de helft lager dan de top van 18.300 euro in 2007. Doordat er voor pluimveemest verschillende afzetkanalen zijn (zoals verwerking en export), is de prijsontwikkeling voor de afzet van pluimveemest minder gevoelig voor de vraag en het aanbod van dierlijke mest op de binnenlandse markt dan de afzetprijs van varkens- en rundveemest.

Vrijwel alle gespecialiseerde pluimveebedrijven voerden in 2016 mest af. Gemiddeld waren in de periode 2005-2012 de mestafzetkosten op leghennen- en vleeskuikenbedrijven ongeveer gelijk. Ook de jaarlijkse ontwikkeling van de mestafzetkosten per bedrijf was voor beide bedrijfstypen vrijwel identiek. Vanaf 2010 is wel meer verschil te zien in het kostenniveau doordat de vleeskuikenbedrijven in de afgelopen jaren gemiddeld groter zijn geworden in tegenstelling tot de leghennenbedrijven.

Economische waarde van mest
Veehouders zien mest min of meer als afvalproduct en maken kosten om hun mest af te kunnen zetten. Mest is echter ook een product met een economische waarde, vooral als meststof vanwege de aanwezige mineralen. Als de mineraleninhoud van de verschillende mestsoorten wordt gewaardeerd tegen de marktprijzen die in 2016 voor mineralen uit kunstmest werden betaald, dan lopen de berekende economische waarden uiteen van circa 5 euro per ton voor rundveemest tot ongeveer 35 euro per ton voor pluimveemest. De waarde van vleesvarkensmest komt uit op circa 10 euro per ton. Die economische waarden liggen iets lager dan in 2015 doordat de kunstmestprijzen zijn gedaald.

Voor de methode van bepalen van de economische waarde van mest, zie de toelichting bij deze indicator.


Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page