Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Akkerbouw

Fosfaatbedrijfsoverschot trendmatig gedaald
9/5/2017

In alle grondsoortregio’s is het gemiddelde fosfaatoverschot op akkerbouwbedrijven binnen het domein van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid iets gestegen na de daling in voorgaande jaren. In 2015 bedroeg het saldo van aanvoer en afvoer van fosfaat op akkerbouwbedrijven in de Zandregio gemiddeld 12 kg P2O5 per hectare. Dit is ruim 60% minder dan het langjarig gemiddelde. In de Kleiregio bedroeg het gemiddelde fosfaatoverschot in 2015 15 kg per ha, ofwel 45% minder dan het langjarig gemiddelde van 2002-2015.

Belangrijkste oorzaak voor de trendmatige afname van fosfaatoverschotten is het sterk verminderde gebruik van fosfaatkunstmest. Daarnaast zorgen hoge gewasopbrengsten voor extra afvoer.Fosfaataanvoer bestaat vooral uit organische mest
In de periode 2001-2015 neemt de gemiddelde fosfaataanvoer op akkerbouwbedrijven af. Vooral de aanvoer van kunstmestfosfaat is afgenomen. In de Zand- en Lössregio nam ook het gebruik via organische mest af; in de Kleiregio is de fosfaataanvoer via organisch mestgebruik sinds 2001 toegenomen. Het grootste deel van de fosfaataanvoer is afkomstig uit organische meststoffen. In de Zandregio en Lössregio is het aandeel ‘organisch’ in de totale fosfaataanvoer 80 tot 90%. In de Kleiregio is dat aandeel gemiddeld 77%, terwijl het aan het begin van deze eeuw nog geen 50% was. De rest van de fosfaataanvoer bestaat hoofdzakelijk uit fosfaatkunstmest. De aanvoer van fosfaat via veevoer, dieren en plantaardige producten is zeer gering. Akkerbouwbedrijven in de Zand- en Kleiregio voerden in 2015 gemiddeld 66 kg fosfaat per ha aan. In de Lössregio lag de aanvoer gemiddeld 3 kg fosfaat per ha lager. In deze regio is de aanvoer van fosfaat in 2015 lager dan voorgaand jaar.


Fosfaatafvoer iets lager in 2015
In alle regio’s wordt de fosfaatafvoer op akkerbouwbedrijven vrijwel volledig door de afvoer van plantaardige producten bepaald. In 2015 is de afvoer van enkele akkerbouwgewassen (vooral suikerbieten) lager na de topopbrengsten in 2014. De akkerbouwers in de Lössregio realiseerden in 2015 de hoogste fosfaatafvoer. De gemiddelde fosfaatafvoer bedroeg toen 59 kg P2O5 per hectare, iets meer dan gemiddeld in de periode 2006-2015. In de Kleiregio was de afvoer met gemiddeld 53 kg P2O5 per hectare; 7% boven het langjarig gemiddelde (2002-2015). In de Zandregio lag de afvoer in 2015 2% hoger dan het langjarig gemiddelde.


Variatie in overschot neemt af in de Zand- en Kleiregio
In Zand- en Kleiregio is de spreiding in de fosfaatoverschotten in de meest recente jaren duidelijk kleiner dan aan het begin van de kijkperiode. Het verschil tussen de 10- en 90-procentwaarden is bijna gehalveerd. In de Lössregio is de spreiding van alle regio’s het grootst. Maar deze vertoont, anders dan in die andere regio’s, geen duidelijke ontwikkeling in de tijd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal steekproefbedrijven waarop de gemiddelden zijn gebaseerd, in de Lössregio relatief klein is (variërend van 12 tot 20 bedrijven per jaar).Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page