Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Laag fosfaatbodemoverschot in 2014 en 2015
3/20/2018

Nog niet eerder was het fosfaatbodemoverschot op bedrijven uit het derogatiemeetnet zo laag als in 2014 en 2015. In 2014 is het gemiddelde overschot zelfs negatief en wordt er gemiddeld dus netto fosfaat onttrokken aan de bodem. Dit is het gevolg van de zeer goede groeiomstandigheden in 2014 en daarmee een hoge fosfaatonttrekking aan de bodem via productie van voedergewassen, terwijl door een steeds beperktere fosfaatgebruiksruimte per hectare in de periode 2006-2014 er een toenemende fosfaatafvoer is via organische mest en een afnemende fosfaataanvoer via kunstmest op bedrijven. In 2015 is er gemiddeld genomen ongeveer een evenwichtsbemesting met een overschot van 2 kg fosfaat/ha.Netto fosfaatonttrekking aan de bodem in 2014
In 2014 is de gemiddelde fosfaatafvoer per hectare op bedrijven in het derogatiemeetnet voor het eerst groter dan de gemiddelde fosfaataanvoer, waardoor het fosfaatbodemoverschot negatief is (-7 kg/ha) en er dus netto fosfaat is onttrokken aan de bodem. In 2015 zijn de gemiddelde aan- en afvoer bijna aan elkaar gelijk en resteert een overschot van 2 kg per hectare. Voor alle jaren geldt dat de spreiding in het fosfaatbodemoverschot/ha groot is. In 2015 had de 25% bedrijven met de laagste bodemoverschotten een overschot van minder dan -13 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met de hoogste overschotten een overschot had van meer dan 17 kg/ha.

Het fosfaatbodemoverschot is het laagst in de regio Zand 230 met gemiddeld -15 en -3 kg/ha in respectievelijk 2014 en 2015. Ook in de Löss- en Kleiregio is er gemiddeld een netto fosfaatonttrekking aan de bodem in 2014 met een overschot van -9 en -7 kg/ha, terwijl het fosfaatbodemoverschot in de Lössregio in 2015 weer behoorlijk toeneemt tot 15 kg/ha. In de regio’s Zand 250 en Veen is er in 2014 een evenwichtsbemesting met een fosfaatoverschot van ongeveer 0 kg/ha. In 2015 is het gemiddelde overschot in deze regio’s weer iets gestegen. Over de gehele periode 2006-2015 vertoont het fosfaatbodemoverschot een dalende trend.Voer grootste fosfaataanvoerpost, aanvoer fosfaatkunstmest daalt
De fosfaataanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestaat grotendeels uit aanvoer van voer. In 2015 gaat het gemiddeld om 78 kg/ha. De bijdrage van kunstmest, organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale fosfaataanvoer is veel geringer met in totaal 6 kg in 2015. Opvallend is de dalende trend in het gebruik van fosfaatkunstmest. In 2006 werd gemiddeld nog 10 kg fosfaatkunstmest per hectare gebruikt, in 2014 is dit gedaald tot 2 kg en in 2015 tot 0 kg. Door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen hebben de bedrijven in het derogatiemeetnet er steeds meer voor gekozen om de fosfaatgebruiksruimte in te vullen met dierlijke mest. Vanaf 2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op bedrijven. Hierbij was 2014 een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden nog mogelijk was. De totale aanvoer van fosfaat in 2015 is het hoogst in de regio Zand-230 met 111 kg/ha, gevolgd door de Lössregio 82 kg/ha), de Kleiregio (74 kg/ha) en de Veenregio (70 kg/ha). De fosfaataanvoer was het laagst in de regio Zand-250 met 63 kg/ha. Fosfaatafvoer fors hoger in 2014 en 2015
Fosfaatafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet vindt plaats in de vorm van dierlijke producten, organische mest, plantaardige producten en dieren. De totale fosfaatafvoer is in zowel 2014 als 2015 met gemiddeld 83 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet fors hoger dan in alle voorgaande jaren in de periode 2006-2015.

Ook voor alle afzonderlijke regio’s geldt dat de fosfaatafvoer in 2014 en 2015 hoger was dan voorgaande jaren, behalve de regio Zand 230. De stijging van de afvoer in 2014 en 2015 is vooral zichtbaar bij organische mest en in 2014 ook bij plantaardige producten. Bij plantaardige producten komt dit met name door een voorraadtoename van ruwvoer in 2014 als gevolg van het zeer goede groeiseizoen en het relatief hoge P-gehalte in het gras. In de regio Zand 230 is de totale fosfaatafvoer veruit het hoogst met 114 kg/ha in 2015. In de Kleiregio bedraagt de totale afvoer in 2015 73 kg/ha gevolgd door de Kleiregio met 73 kg/ha, de Lössregio met 67 kg/ha, de Veenregio met 65 kg/ha en de regio Zand 250 met 61 kg/ha.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page