Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Fosfaatbodemoverschot gestegen in 2018
9/8/2020

Sinds 2014 varieerde het fosfaatbodemoverschot op bedrijven uit het derogatiemeetnet van net boven tot zelfs beneden 0 kg/ha. De fosfaatbemesting per hectare was dus vrijwel gelijk aan de fosfaatonttrekking via gewasproductie. In 2018 is het fosfaatbodemoverschot weer toegenomen naar 17 kg/ha.Hoger fosfaatbodemoverschot in 2018
Over de gehele periode 2006-2018 vertoont het fosfaatbodemoverschot een dalende trend. In 2014 was de gemiddelde fosfaatafvoer per hectare op bedrijven in het derogatiemeetnet voor het eerst groter dan de gemiddelde fosfaataanvoer, waardoor het fosfaatbodemoverschot negatief was (-8 kg/ha) en er dus netto fosfaat werd onttrokken aan de bodem. In 2015 tot en met 2017 waren de gemiddelde aan- en afvoer bijna aan elkaar gelijk en resteerde een overschot van rond de 0 kg per hectare. Er was dus gemiddeld sprake van evenwichtsbemesting. In 2018 nam het fosfaatoverschot toe tot 17 kg/ha als gevolg van droge weersomstandigheden waardoor er meer voer moest worden aangekocht en er minder voorraadaanleg van ruwvoer was. Voor alle jaren geldt dat de spreiding in het fosfaatbodemoverschot per hectare groot was. In 2018 had de 25% bedrijven met de laagste bodemoverschotten een overschot van minder dan 6 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met de hoogste overschotten een overschot had van meer dan 27 kg/ha.

Het fosfaatbodemoverschot was in 2018 het hoogst in de Veenregio met gemiddeld 19 kg/ha gevolgd door de regio Zand 230 met 18 kg/ha en de regio’s Löss en Klei met beide 15 kg/ha. De Zandregio 250 had het laagste fosfaatbodemoverschot in 2018 met 13 kg/ha.  Voer grootste fosfaataanvoerpost, aanvoer fosfaatkunstmest naar 0
De fosfaataanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestond in alle jaren grotendeels uit aanvoer van voer. In 2018 ging het gemiddeld om 81 kg/ha. De bijdrage van kunstmest, organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale fosfaataanvoer was veel geringer met in totaal bijna 7 kg/ha in 2018. De totale fosfaataanvoer kwam uit op 87 kg/ha in 2018, 7 kg/ha meer dan in 2017. Deze stijging is geheel het gevolg van meer fosfaataanvoer via voer. De totale aanvoer van fosfaat in 2017 was het hoogst in de regio Zand 230 met 114 kg/ha. De verschillen tussen de andere regio’s waren klein met een totale fosfaataanvoer variërend van 71 tot en met 74 kg/ha.

Wat opvalt is de dalende trend in het gebruik van fosfaatkunstmest. In 2006 werd gemiddeld nog 10 kg fosfaatkunstmest per hectare gebruikt, in 2014 was dit gedaald tot 3 kg/ha en sinds 2015 is dit 0 kg/ha. Door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen hebben de bedrijven in het derogatiemeetnet er steeds meer voor gekozen om de fosfaatgebruiksruimte in te vullen met dierlijke mest. Vanaf 2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op derogatiebedrijven. Hierbij was 2014 een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden nog mogelijk was.Fosfaatafvoer gedaald in 2018
Fosfaatafvoer vind plaats in de vorm van dierlijke producten, organische mest, dieren en plantaardige producten. Over de gehele periode 2006-2018 is er een stijgende trend in de totale fosfaatafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet. Vooral in de jaren 2014 tot en met 2017 was de totale fosfaatafvoer met 82 à 89 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet hoog in vergelijking met de meeste andere jaren. Echter in 2018 daalde de totale fosfaatafvoer naar 71 kg/ha. Deze daling is het gevolg van zowel minder organische mestafvoer (20 kg/ha in 2018 ten opzichte van 25 kg/ha in 2017) als van minder afvoer via plantaardige producten (2 kg/ha in 2018 ten opzichte van 7 kg/ha in 2017).

In de regio Zand 230 was de totale fosfaatafvoer in 2018 veruit het hoogst met 96 kg/ha in 2018. De verschillen tussen de andere regio’s waren klein met een totale fosfaatafvoer variërend van 55 tot en met 58 kg/ha. Ook voor alle afzonderlijke regio’s geldt dat de totale fosfaatafvoer per ha in 2018 lager was dan in de voorgaande vier jaren.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page