Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Fosfaatbodemoverschot fors gedaald
7/24/2018

Sinds 2014 ligt het fosfaatbodemoverschot op bedrijven uit het derogatiemeetnet net boven of onder de 0 kg/ha. In 2014 is het gemiddelde overschot zelfs -8 kg/ha en wordt er gemiddeld dus netto fosfaat onttrokken aan de bodem. Dit is het gevolg van de zeer goede groeiomstandigheden in 2014 en daarmee een hoge fosfaatonttrekking aan de bodem via productie van voedergewassen, terwijl door een steeds beperktere fosfaatgebruiksruimte per hectare er minder fosfaatbemesting kan plaatsvinden en er een toenemende fosfaatafvoer is via organische mest en een afnemende fosfaataanvoer via kunstmest op bedrijven.Fosfaatbodemoverschotten bewegen richting 0 of negatief
Over de periode 2006-2016 vertoont het fosfaatbodemoverschot een dalende trend (-27 kg/ha). In 2014 is de gemiddelde fosfaatafvoer per hectare op bedrijven in het derogatiemeetnet voor het eerst groter dan de gemiddelde fosfaataanvoer, waardoor het fosfaatbodemoverschot negatief is (-8 kg/ha) en er dus netto fosfaat is onttrokken aan de bodem. In 2015 en 2016 zijn de gemiddelde aan- en afvoer bijna aan elkaar gelijk en resteert een overschot van respectievelijk 3 en -1 kg per hectare. Er is dus gemiddeld sprake van evenwichtsbemesting. Voor alle jaren geldt dat de spreiding in het fosfaatbodemoverschot per ha groot is. In 2016 had de 25% bedrijven met de laagste bodemoverschotten een overschot van minder dan -15 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met de hoogste overschotten een overschot had van meer dan 12 kg/ha.

Het fosfaatbodemoverschot is in 2016 het hoogst in de regio Zand 250 met gemiddeld 6 kg/ha in 2016 gevolg door de Lössregio met 2 kg/ha. In de andere regio’s is het fosfaatoverschot -2 of -3 kg/ha . In alle regio’s is er een dalende trend in de periode 2006-2016, uitgezonderd de Lössregio.Voer grootste fosfaataanvoerpost, aanvoer fosfaatkunstmest daalt
De fosfaataanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestaat grotendeels uit aanvoer van voer. In 2016 gaat het gemiddeld om 78 kg/ha. De bijdrage van kunstmest, organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale fosfaataanvoer is veel geringer met in totaal 6 kg in 2016. Opvallend is de dalende trend in het gebruik van fosfaatkunstmest. In 2006 werd gemiddeld nog 10 kg fosfaatkunstmest per hectare gebruikt, in 2014 is dit gedaald tot 3 kg en in 2016 tot 0 kg. Door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen hebben de bedrijven in het derogatiemeetnet er steeds meer voor gekozen om de fosfaatgebruiksruimte in te vullen met dierlijke mest. Vanaf 2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op derogatiebedrijven. Hierbij was 2014 een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden nog mogelijk was. De totale aanvoer van fosfaat in 2016 is het hoogst in de regio Zand 230 met 111 kg/ha, gevolgd door de Lössregio 74 kg/ha), de Kleiregio (72 kg/ha) en de Zandregio 250 (69 kg/ha). De fosfaataanvoer was het laagst in de Veenregio met 60 kg/ha.Fosfaatafvoer fors sinds 2014
Fosfaatafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet vindt plaats in de vorm van dierlijke producten, organische mest, dieren en plantaardige producten. De totale fosfaatafvoer is sinds 2014 met gemiddeld 83 à 85 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet fors hoger dan in voorgaande jaren in de periode 2006-2016.

Voor alle afzonderlijke regio’s geldt dat de fosfaatafvoer sinds 2014 hoger is dan in de voorgaande drie jaren. De stijging van de afvoer sinds 2014 is vooral zichtbaar bij organische mest en in 2014 ook bij plantaardige producten. Bij plantaardige producten komt dit met name door een voorraadtoename van ruwvoer in 2014 als gevolg van het zeer goede groeiseizoen en het relatief hoge P-gehalte in het gras. In de regio Zand 230 is de totale fosfaatafvoer veruit het hoogst met 113 kg/ha in 2016, gevolgd door de Kleiregio met 74 kg/ha, de Lössregio met 72 kg/ha en de regio’s Zand 250 en Veen met 63 kg/ha. Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page