Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Fosfaatbodemoverschot gestegen in 2020
20-7-2022

In 2020 bedroeg het fosfaatbodemoverschot gemiddeld 8 kg/ha op bedrijven in het derogatiemeetnet. In 2019 lag dit met 5 kg/ha iets lager, maar in 2018 met 16 kg/ha juist hoger. In de twee jaren daarvoor schommelde het fosfaatbodemoverschot rond de 0 kg/ha, waarbij de fosfaatbemesting per hectare dus ongeveer gelijk was aan de fosfaatonttrekking via gewasproductie oftewel evenwichtsbemesting.Gestegen fosfaatbodemoverschot in 2020
In 2020 werd een gemiddeld fosfaatbodemoverschot van 8 kg/ha gerealiseerd, 3 kg/ha meer dan in 2019. Over de gehele periode 2006-2020 vertoont het fosfaatbodemoverschot een dalende trend. In 2014 was de gemiddelde fosfaatafvoer per hectare op bedrijven in het derogatiemeetnet voor het eerst groter dan de gemiddelde fosfaataanvoer, waardoor het fosfaatbodemoverschot negatief was (-6 kg/ha) en er dus netto fosfaat werd onttrokken aan de bodem. In 2016 en 2017 lag het gemiddelde fosfaatbodemoverschot net onder het niveau van evenwichtsbemesting met waarden van respectievelijk -2 en -1 kg/ha. In 2018 nam het fosfaatoverschot toe tot 16 kg/ha als gevolg van droge weersomstandigheden waardoor er meer voer moest worden aangekocht en er minder voorraadaanleg van ruwvoer was. Voor alle jaren geldt dat de spreiding in het fosfaatbodemoverschot per hectare groot was. In 2020 had de 25% bedrijven met de laagste bodemoverschotten een overschot van minder dan -4 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met de hoogste overschotten een overschot had van meer dan 22 kg/ha.

Het fosfaatbodemoverschot was in 2020 het hoogst in de regio Zand 250 met gemiddeld 11 kg/ha gevolgd door de Veenregio met 10 kg/ha, de regio Zand 230 met 9 kg/ha, de Lössregio met 7 kg/ha en de Kleiregio met 6 kg/haVoer grootste fosfaataanvoerpost, aanvoer fosfaatkunstmest naar 0 
Over de gehele periode 2006-2020 is er een stijgende trend in de totale fosfaataanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet. De fosfaataanvoer bestond in alle jaren grotendeels uit aanvoer van voer. In 2020 ging het gemiddeld om 73 kg/ha. De bijdrage van kunstmest, organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale fosfaataanvoer was gering met in totaal ruim 7 kg/ha in 2020. De totale fosfaataanvoer kwam uit op 80 kg/ha in 2020, ruim 5 kg/ha meer dan in 2019. Deze stijging is grotendeels het gevolg van meer fosfaataanvoer via voer. De totale aanvoer van fosfaat in 2020 was het hoogst in de regio Zand 230 met 100 kg/ha. De aanvoer in de andere regio’s varieerde van 70 tot en met 73 kg/ha.

Het gebruik van fosfaatkunstmest is gedaald naar 0 kg/ha. In 2006 werd gemiddeld nog 11 kg fosfaatkunstmest per hectare gebruikt, in 2009 was dit gedaald tot 3 kg/ha en sinds 2015 is dit 0 kg/ha. Door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen hebben de bedrijven in het derogatiemeetnet er steeds meer voor gekozen om de fosfaatgebruiksruimte in te vullen met dierlijke mest. Vanaf 2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op derogatiebedrijven. Hierbij was 2014 een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden nog mogelijk was.Fosfaatafvoer vrijwel gelijk in laatste 3 jaar
Fosfaatafvoer vind plaats in de vorm van dierlijke producten, organische mest, dieren en plantaardige producten. Over de gehele periode 2006-2020 is er een stijgende trend in de totale fosfaatafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet. Vooral in de jaren 2014 tot en met 2016 was de totale fosfaatafvoer met 80 à 81 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet hoog in vergelijking met de meeste andere jaren. In 2018 daalde de totale fosfaatafvoer naar 69 kg/ha en bleef in 2019 en 2020 ongeveer op dat niveau met respectievelijk 70 en 71 kg/ha. Deze daling was met name het gevolg van minder organische mestafvoer en minder afvoer via plantaardige producten.

In de regio Zand 230 was de totale fosfaatafvoer in 2020 veruit het hoogst met 91 kg/ha. Daarna volgden de Lössregio met 67 kg/ha, de Kleiregio met 64 kg/ha en de Veenregio met 63 kg/ha. In de Zandregio 250 was de totale fosfaatafvoer in 2020 het laagst met 59 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven