Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofbodemoverschot gedaald
9/9/2019

De aan- en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt naast het bedrijfsoverschot ook in belangrijke mate het bodemoverschot. Het stikstofbodemoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet is daarnaast ook afhankelijk van stikstofaanvoer via depositie, via binding (vlinderbloemigen) en via mineralisatie en van stikstofafvoer door gasvormige verliezen. Bij de stikstofaanvoer door mineralisatie zijn de verschillen tussen regio’s het grootst, waarbij de Veenregio met gemiddeld zo’n 89 kg/ha in 2017 veruit het hoogst zat. Vanwege deze hoge aanvoerpost was het stikstofbodemoverschot in de Veenregio hoger dan in de andere regio’s.Stikstofbodemoverschot gedaald
Het stikstofbodemoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet vertoont een dalende trend in de periode 2006-2017. Deze daling vond met name plaats vanaf 2014, van 186 kg/ha in 2013 naar 155 kg/ha in 2017. Alleen in 2014 was het overschot nog lager met gemiddeld 153 kg/ha. De spreiding tussen bedrijven binnen jaren was echter groot. In 2017 realiseerde 25% van de bedrijven in het derogatiemeetnet een stikstofbodemoverschot lager dan 113 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met het hoogste stikstofbodemoverschot boven 199 kg/ha zaten. De dalende trend is in alle regio’s zichtbaar, behalve in de Lössregio. Het stikstofbodemoverschot lag in alle jaren het hoogst in de Veenregio als gevolg van de hoge berekende stikstofaanvoer via mineralisatie in deze regio (89 kg/ha in 2017). In 2017 bedroeg het stikstofbodemoverschot in de Veenregio gemiddeld 199 kg/ha. In de Zandregio 230 was het stikstofbodemoverschot het laagst met gemiddeld 133 kg/ha. De Zandregio 250, Kleiregio en Lössregio hadden een vrijwel vergelijkbaar stikstofbodemoverschot in 2017 (respectievelijk 154, 153 en 152 kg/ha).

 

Daling stikstofdepositie- en stikstofbinding
Naast de aanvoerposten die in de berekening van het stikstofbedrijfsoverschot worden meegenomen (voer, kunstmest, dierlijke mest, overige organische mest, dieren en overig), wordt in de berekening van het stikstofbodemoverschot ook rekening gehouden met de aanvoer van stikstof door depositie, door stikstofbinding via vlinderbloemige gewassen en door mineralisatie op bedrijven met veen- en/of moerige gronden. In de periode 2006-2017 is de stikstofaanvoer via depositie op bedrijven in het derogatiemeetnet gemiddeld gedaald met ruim 7 kg/ha tot 24 kg/ha. De aanvoer als gevolg van stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen bedroeg in de beginjaren van het derogatiemeetnet 12 kg/ha, sinds 2010 gaat het om ongeveer 8 kg/ha. Op derogatiebedrijven in de Veenregio was de stikstofaanvoer door mineralisatie van organische bodems gemiddeld over de jaren bijna 89 kg per hectare. In de andere grondsoortregio’s speelde mineralisatie een veel kleinere rol. In 2017 ging het om respectievelijk 21, 6, 3 en 0 kg/ha in de Zandregio 250, Kleiregio, Zandregio 230 en Lössregio.Stikstofafvoer door gasvormige emissie stabiel
De afvoer van stikstof door weide-, stal- en opslag- en mestaanwendingsemissie bedroeg in 2017 gemiddeld 62 kg per hectare op bedrijven in het derogatiemeetnet. De gasvormige emissie uit stal en opslag was hierbij het grootst met 32 kg/ha, gevolgd door de gasvormige emissie uit mestaanwending met 29 kg/ha. De gasvormige emissie bij weiden bedroeg slechts 1 kg/ha. In de periode 2006-2017 varieerde de totale emissie van 56 tot en met 65 kg stikstof per hectare, waarbij er geen toe- of afnemende trend was. De totale emissie was in 2016 het laagst in de Lössregio met 52 kg/ha en het hoogst in de Zandregio 230 met 68 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page