Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Lager stikstofbodemoverschot in 2014 en 2015
3/20/2018

De aan- en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt naast het bedrijfsoverschot ook in belangrijke mate het bodemoverschot. Het bodemoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet is daarnaast ook afhankelijk van stikstofaanvoer via depositie, via binding (vlinderbloemigen) en via mineralisatie en van stikstofafvoer door gasvormige verliezen. Bij de stikstofaanvoer door mineralisatie zijn de verschillen tussen regio’s het grootst, waarbij de Veenregio met gemiddeld zo’n 90 kg/ha veruit het hoogst zit. Vanwege deze hoge aanvoerpost is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio hoger dan in de andere regio's.Stikstofbodemoverschot fors gedaald in 2014 en 2015
Het stikstofbodemoverschot is flink gedaald in 2014 ten opzichte van eerdere jaren. In 2014 bedroeg het overschot op bedrijven in het derogatiemeetnet gemiddeld 148 kg/ha over alle regio’s, terwijl dit in eerdere jaren in de periode 2006-2013 niet lager lag dan 170 kg/ha. De daling is in alle regio’s zichtbaar, maar is het grootst in de regio Zand 230 met een afname van 43 kg/ha ten opzichte van 2013. In 2015 stijgt het stikstofbodemoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet weer, maar ligt met gemiddeld 161 kg/ha nog wel lager dan het niveau van voor 2014. De spreiding tussen bedrijven is groot. In 2015 realiseert 25% van de bedrijven in het derogatiemeetnet een stikstofbodemoverschot lager dan 110 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met het hoogste stikstofbodemoverschot boven 205 kg/ha zit. Het stikstofbodemoverschot ligt in alle jaren het hoogst in de Veenregio als gevolg van de hoge stikstofaanvoer via mineralisatie in deze regio. In 2015 bedroeg het stikstofbodemoverschot in de Veenregio gemiddeld 206 kg/ha, gevolgd door de Lössregio (164 kg/ha), de Kleiregio (154 kg/ha) en de regio’s Zand 230 en Zand 250 (beide 145 kg/ha). 

 

Daling stikstofdepositie- en stikstofbinding
Naast de aanvoerposten die in de berekening van het stikstofbedrijfsoverschot worden meegenomen (voer, kunstmest, dierlijke mest, overige organische mest, dieren en overig), wordt in de berekening van het stikstofbodemoverschot ook rekening gehouden met de aanvoer van stikstof door depositie, door stikstofbinding via vlinderbloemige gewassen en door mineralisatie op bedrijven met veen- en/of moerige gronden. In de periode 2006-2015 is de stikstofaanvoer via depositie op bedrijven in het derogatiemeetnet gemiddeld gedaald met ongeveer 7 kg/ha tot 24 kg/ha. De aanvoer als gevolg van stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen bedroeg in de beginjaren van het derogatiemeetnet 12 kg/ha, sinds 2010 gaat het om ongeveer 8 kg/ha. Op derogatiebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door mineralisatie van organische bodems gemiddeld over de jaren zo’n 90 kg per ha. In de andere grondsoortregio’s speelt mineralisatie een veel kleinere rol. In 2015 gaat het om respectievelijk 17, 6, 5 en 0 kg/ha in de regio’s Zand 250, Zand 230, Klei en Löss.Stikstofafvoer door gasvormige emissie stabiel
De afvoer van stikstof door weide-, stal- en opslag- en mestaanwendingsemissie bedroeg in 2015 gemiddeld 64 kg per ha op bedrijven in het derogatiemeetnet. De gasvormige emissie uit stal en opslag is hierbij het grootst met 33 kg/ha, gevolgd door de gasvormige emissie uit mestaanwending met 30 kg/ha. De gasvormige emissie bij weiden bedraagt slechts 1 kg/ha. In de periode 2006-2015 varieert de totale emissie van 61 tot en met 69 kg/ha, waarbij er geen toe- of afnemende trend is. De totale emissie was in 2015 het laagst in de regio Zand 250 met 52 kg/ha en het hoogst in de Kleiregio met 69 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page