Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofbodemoverschot gedaald
7/24/2018

De aan- en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt naast het bedrijfsoverschot ook in belangrijke mate het bodemoverschot. Het stikstofbodemoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet is daarnaast ook afhankelijk van stikstofaanvoer via depositie, via binding (vlinderbloemigen) en via mineralisatie en van stikstofafvoer door gasvormige verliezen. Bij de stikstofaanvoer door mineralisatie zijn de verschillen tussen regio’s het grootst, waarbij de Veenregio met gemiddeld zo’n 89 kg/ha in 2016 veruit het hoogst zit. Vanwege deze hoge aanvoerpost is het stikstofbodemoverschot in de Veenregio hoger dan in de andere regio's.Stikstofbodemoverschot vooral na 2013 gedaald
Het stikstofbodemoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet vertoont een dalende trend in de periode 2006-2016. Met name in 2014 was het overschot relatief laag met gemiddeld 150 kg/ha over alle regio’s, terwijl dit in eerdere jaren in de periode 2006-2013 boven 170 kg/ha lag. In 2015 en 2016 heeft het gemiddelde bedrijf in het derogatiemeetnet een stikstofbodemoverschot van 165 kg/ha. De spreiding is echter groot. In 2016 realiseert 25% van de bedrijven in het derogatiemeetnet een stikstofbodemoverschot lager dan 113 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met het hoogste stikstofbodemoverschot boven 208 kg/ha zit. De dalende trend is in alle regio’s zichtbaar, behalve in de Lössregio. Het stikstofbodemoverschot ligt in alle jaren het hoogst in de Veenregio als gevolg van de hoge berekende stikstofaanvoer via mineralisatie in deze regio (89 kg/ha in 2016). In 2016 bedroeg het stikstofbodemoverschot in de Veenregio gemiddeld 206 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (174 kg/ha), de Lössregio (171 kg/ha) en de regio’s Zand 250 (152 kg/ha) en Zand 230 (142 kg/ha).
 

Daling stikstofdepositie- en stikstofbinding
Naast de aanvoerposten die in de berekening van het stikstofbedrijfsoverschot worden meegenomen (voer, kunstmest, dierlijke mest, overige organische mest, dieren en overig), wordt in de berekening van het stikstofbodemoverschot ook rekening gehouden met de aanvoer van stikstof door depositie, door stikstofbinding via vlinderbloemige gewassen en door mineralisatie op bedrijven met veen- en/of moerige gronden. In de periode 2006-2016 is de stikstofaanvoer via depositie op bedrijven in het derogatiemeetnet gemiddeld gedaald met ongeveer 8 kg/ha tot 23 kg/ha. De aanvoer als gevolg van stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen bedroeg in de beginjaren van het derogatiemeetnet 12 kg/ha, sinds 2010 gaat het om ongeveer 8 kg/ha. Op derogatiebedrijven in de Veenregio is de stikstofaanvoer door mineralisatie van organische bodems gemiddeld over de jaren zo’n 90 kg per ha. In de andere grondsoortregio’s speelt mineralisatie een veel kleinere rol. In 2016 gaat het om respectievelijk 21, 5, 4 en 0 kg/ha in de regio’s Zand 250, Klei, Zand 230 en Löss.Stikstofafvoer door gasvormige emissie stabiel
De afvoer van stikstof door weide-, stal- en opslag- en mestaanwendingsemissie bedroeg in 2016 gemiddeld 62 kg per ha op bedrijven in het derogatiemeetnet. De gasvormige emissie uit stal en opslag is hierbij het grootst met 34 kg/ha, gevolgd door de gasvormige emissie uit mestaanwending met 26 kg/ha. De gasvormige emissie bij weiden bedraagt slechts 1 kg/ha. In de periode 2006-2016 varieert de totale emissie van 58 tot en met 66 kg stikstof per ha, waarbij er geen toe- of afnemende trend is. De totale emissie was in 2016 het laagst in de Lössregio met 50 kg/ha en het hoogst in de regio Zand 230 met 67 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page