Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Melkveehouderij

Hoger stikstofbedrijfsoverschot in 2015
9/5/2017

Melkveebedrijven in de Klei- en Zandregio van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) behaalden in 2015 gemiddeld een iets hoger stikstofbedrijfsoverschot dan voorgaand jaar. Melkveebedrijven in de Zandregio hadden in 2015 een bedrijfsoverschot van gemiddeld 138 kg stikstof per ha, in de Kleiregio is dit gemiddeld 176 kg stikstof per ha. Reden is de gestegen stikstofaanvoer van het bedrijf bij een gedaalde afvoer. De variatie in het bedrijfsoverschot tussen bedrijven is groot. Sommige bedrijven hebben een bedrijfsoverschot van nog geen 20 kg stikstof per ha terwijl andere bedrijven ruim boven de 200 kg stikstofoverschot per ha uitkomen.

Aanvoer van stikstof via voeraankoop stijgt
Het grootste deel van de stikstofaanvoer op melkveebedrijven bestaat uit voeraankopen. Op de tweede plaats komt de aanvoer via kunstmest. Aanvoer van stikstof op melkveebedrijven via organische mest, dieren, plantaardige producten en overige aanvoer is van gering belang. In de Zandregio was de aanvoer via voer in 2015 met gemiddeld 205 kg stikstof per ha het hoogste van alle regio’s. Bij de melkveehouders in de Veenregio werd dat jaar gemiddeld 145 kg stikstof per ha in de vorm van voer aangevoerd. De aankoop van voer hangt samen met de melkproductie per ha voedergewassen. In de periode 2002-2015 nam de melkproductie per ha toe, evenals de stikstofbemesting op grasland, de voeraankopen per ha en daarmee de totale stikstofaanvoer per ha.
 
Toenemende afvoer van stikstof door dierlijke mest
Op melkveebedrijven in het LMM neemt de afvoer van stikstof per ha via dierlijke producten (onder andere melk) toe. Reden is de toegenomen melkproductie per ha. In 2015 bedroeg de afvoer van dierlijke producten in Zandregio 90 kg stikstof per ha. Collega melkveehouders in de Kleiregio behaalden een afvoer van 80 kg stikstof per ha en in de Veenregio 74 kg stikstof per ha. De laagste afvoer hadden melkveehouders in de Lössregio met slechts 71 kg stikstof per ha. Naast melk wordt ook een toenemende hoeveelheid stikstof met dierlijke mest afgevoerd. De afvoer van stikstof via dierlijke mest bedroeg in 2015 gemiddeld 66 kg per ha in de Zandregio. Vooral in de Veen- en Lössregio was dit veel lager, echter in bijna alle grondsoortregio’s neemt deze afvoerpost toe. De toegenomen melkproductie per ha leidt tot een hogere productie van stikstof en fosfaat in mest per ha. Dit leidde, samen met aanscherpingen in gebruiksnormen, tot een toename in de afvoer van mest. De afvoer van stikstof met dieren en met plantaardige producten neemt ook toe.
 
Stikstofoverschot op bedrijfsniveau in de Kleiregio het hoogst
Melkveebedrijven in de Lössregio hadden in 2014 gemiddeld het laagste stikstofbedrijfsoverschot, maar is daarna wel gestegen tot 165 kg per ha in 2015. Dat kwam vooral door minder afvoer van stikstof met organische mest en plantaardige producten en meer stikstof uit voer. De Veenregio kenmerkt zich door een lage aan- en afvoer van stikstof per ha op bedrijfsniveau. Het overschot was in 2015 daardoor het laagst met gemiddeld 127 kg stikstof per ha. In de Kleiregio is het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot het hoogst (2015: 176 kg/ha) mede door de relatief hoge aanvoer van stikstof met kunstmest. De melkveebedrijven in de Zandregio hebben zowel een hoge aanvoer als een hoge afvoer van stikstof per ha waaruit een stikstofbedrijfsoverschot resulteert van 138 kg per ha.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page