Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut
3/20/2018

De stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet schommelt in de periode 2006-2015 rond de 240 kg/ha. Er is geen toe- of afnemende trend. Het stikstofkunstmestverbruik is beperkt toegenomen in dezelfde periode en bedroeg 131 kg/ha in 2015.

65% stikstofbemesting afkomstig uit dierlijke mest
In de periode 2006 tot en met 2015 schommelt de stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet rond de 240 kg per hectare. De totale stikstofbemesting per hectare bestaat voor gemiddeld 65% uit dierlijke mest en 35% uit kunstmest. Deze verhouding verschilt nauwelijks tussen jaren. Wel zijn er verschillen tussen de regio’s. In de Kleiregio ligt het aandeel uit dierlijke mest iets lager met 61 à 62% in vrijwel alle jaren. Dit heeft onder andere te maken met het hogere totale bemestingsniveau in de Kleiregio (2015: 410 kg stikstof per ha), terwijl de gift met dierlijke mest gelimiteerd is door de gebruiksnorm dierlijke mest. De extra stikstofbemesting kan dan alleen vanuit kunstmest worden toegediend. Voor alle regio’s geldt dat er nauwelijks stikstofbemesting uit overige organische meststoffen plaatsvindt. De totale stikstofbemesting ligt in 2015 het laagst in de regio’s Zand 250 en Löss met respectievelijk 349 en 355 kg/ha. Over de periode 2006-2014 valt in de Klei- en met name de Lössregio op dat het totale bemestingsniveau toeneemt. In de andere regio’s is dit minder of niet het geval.Stikstofgebruiksruimte meer benut
Het totale gebruik van werkzame stikstof op bedrijven in het derogatiemeetnet ligt in 2015 onder de stikstofgebruiksnorm. Het verschil tussen het stikstofgebruik en de stikstofgebruiksnorm nam vooral in de jaren 2006 tot en met 2009 sterk af. Was het verschil tussen het gebruik en de stikstofgebruiksnorm voor werkzame stikstof in 2006 bijna 70 kg per hectare, in 2014 was dat verschil afgenomen tot 26 kg per hectare. De afname van het verschil komt enerzijds door een daling van de stikstofgebruiksruimte in de periode 2006-2013. Dit is het gevolg van hogere wettelijke werkingscoëfficiënten voor mest op melkveebedrijven met beweiding en deels door aanscherping van de stikstofgebruiksnormen in de tijd. In 2014 en ook in 2015 neemt de stikstofgebruiksruimte echter wel weer toe. Een reden hiervoor is de toename van het gemiddelde aandeel grasland tot respectievelijk 86 en 87% in 2014 en 2015 als gevolg van een aanpassing van de derogatievoorwaarden (van minimaal 70 naar minimaal 80% gras in bouwplan). Grasland heeft een hogere stikstofgebruiksnorm dan andere gewassen. Een andere oorzaak voor het kleiner wordende verschil tussen de stikstofgebruiksruimte en het stikstofgebruik is dat het totale gebruik van werkzame stikstof een stijgende trend vertoond in de periode 2006-2015.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page