Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofgebruiksruimte steeds meer benut
7/24/2018

De stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet schommelt in de periode 2006-2016 rond de 238 kg/ha. Er is geen toe- of afnemende trend. Het stikstofkunstmestverbruik is beperkt toegenomen in dezelfde periode en bedroeg 130 kg/ha in 2016.

65% stikstofbemesting afkomstig uit dierlijke mest
In de periode 2006 tot en met 2016 schommelt de stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet rond de 238 kg per hectare. De totale stikstofbemesting per hectare bestaat voor gemiddeld 65% uit dierlijke mest en 35% uit kunstmest. Deze verhouding verschilt nauwelijks tussen jaren. Wel zijn er verschillen tussen de regio’s. In de Kleiregio ligt het aandeel uit dierlijke mest iets lager met 60 tot 62% in vrijwel alle jaren. Dit heeft onder andere te maken met het hogere totale bemestingsniveau in de Kleiregio (2016: 409 kg stikstof per ha in Kleiregio ten opzichte van 369 kg bij alle bedrijven in derogatiemeetnet), terwijl de gift met dierlijke mest gelimiteerd is door de gebruiksnorm dierlijke mest. De extra stikstofbemesting kan dan alleen vanuit kunstmest worden toegediend. Voor alle regio’s geldt dat er nauwelijks stikstofbemesting uit overige organische meststoffen plaatsvindt. De totale stikstofbemesting ligt in 2016 het laagst in de regio’s Löss en Zand 250 met respectievelijk 339 en 354 kg/ha. Over de periode 2006-2016 valt in de Klei- en de Lössregio op dat het totale bemestingsniveau een toenemende trend vertoont. In de andere regio’s is dit minder of niet het geval.Stikstofgebruiksruimte meer benut
Het totale gebruik van werkzame stikstof op bedrijven in het derogatiemeetnet ligt in 2016 onder de stikstofgebruiksnorm. Het verschil tussen het stikstofgebruik en de stikstofgebruiksnorm nam vooral in de jaren 2006 tot en met 2009 sterk af. Was het verschil tussen het gebruik en de stikstofgebruiksnorm voor werkzame stikstof in 2006 bijna 70 kg per hectare, in 2016 was dat verschil afgenomen tot 25 kg per hectare. De afname van het verschil komt enerzijds door een daling van de stikstofgebruiksruimte in de periode 2006-2013 van 291 naar 258 kg/ha. Dit is het gevolg van hogere wettelijke werkingscoëfficiënten voor mest op melkveebedrijven met beweiding en deels door aanscherping van de stikstofgebruiksnormen in de tijd. Na 2013 is de stikstofgebruiksruimte weer toegenomen tot meer dan 270 kg/ha. Een reden hiervoor is een hoger aandeel grasland vanaf 2014 als gevolg van een aanpassing van de derogatievoorwaarden (van minimaal 70 naar minimaal 80% gras in het bouwplan). Grasland heeft een hogere stikstofgebruiksnorm dan andere gewassen. Anderzijds is het kleiner wordende verschil tussen de stikstofgebruiksruimte en het stikstofgebruik het gevolg van een toename van het totale gebruik van werkzame stikstof in de periode 2006-2016.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page