Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha grasland - Melkveehouderij

Stikstofbemesting op grasland daalt naar langjarig gemiddelde
7/24/2018


In de meeste regio’s is de stikstofbemesting per ha grasland op melkveebedrijven hoger dan 10 jaar geleden, vooral in de Kleiregio. De gemiddelde stikstofbemesting per ha grasland vertoont de laatste jaren wel een licht dalende tendens. De stikstofbemesting bestaat uit kunstmest en het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest, berekend met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. In toenemende mate wordt het gebruik van kunstmest vervangen door dierlijke mest onder invloed van de mestwetgeving.


Er zijn belangrijke verschillen in ontwikkeling tussen regio’s. In de Zandregio is de bemesting met werkzame stikstof licht stijgend tot 2009 en daarna dalend tot onder het niveau van 10 jaar geleden. Ook in de Kleiregio zijn de stikstofgiften op grasland de laatste jaren iets gedaald, na een aanvankelijke stijging. Tussen de regio’s met de hoogste (Kleiregio) en laagste gemiddelde gift (Veenregio) bestaat een verschil van bijna 50 kg werkzame stikstof per ha grasland. De variatie in de bemesting per ha grasland tussen bedrijven bedraagt globaal 100 tot 400 kg werkzame stikstof per ha.


In Lössregio hogere bemesting met werkzame stikstof dan in 2006
Melkveebedrijven in de Lössregio bemesten in 2016 gemiddeld ruim 30 kg werkzame stikstof per ha grasland meer dan in 2006. Hun collega’s in de Veen- en Kleiregio gebruiken 20 tot 30 kg stikstof per ha meer dan 10 jaar geleden. In de Zandregio is de bemesting weinig veranderd in de tijd. De oorzaak van de stijging van de stikstofbemesting in de Löss- en Kleiregio dient gezocht te worden in de ontwikkeling van de melkproductie per ha en de daarmee gepaard gaande hogere voederbehoefte en mestproductie per ha. In de Lössregio zijn zowel de melkproductie per ha voedergewas als ook de werkzame stikstofbemesting per ha grasland sterk gestegen. In de Zandregio is de melkproductie per ha voedergewas minder gestegen en is grasland de laatste jaren iets meer bemest met stikstof uit kunstmest ten koste van organische mest. De hoogste gemiddelde gift in werkzame stikstof per ha grasland is gerealiseerd op melkveebedrijven in de Kleiregio (2016: 274 kg) en de laagste in de Veenregio (2016: 226 kg). De stikstofgebruiksnormen (N-totaal norm) voor grasland op kleigrond zijn hoger dan de normen voor de andere grondsoorten.


Kleine variatie in werkzame stikstofgift in de Zandregio
De variatie in de stikstofbemesting per ha grasland tussen melkveebedrijven gelegen in de Klei- en Lössregio is groot. Het verschil tussen de hoogste en laagste (10-90-procentwaarde) hoeveelheid werkzame stikstof bedraagt 200 tot 250 kg stikstof per ha grasland. In de Zandregio zijn de verschillen tussen bedrijven meestal kleiner. Het verschil tussen de hoogste en laagste gift bedraagt daar 140 tot 220 kg stikstof per ha grasland.

Hogere wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten
Het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest wordt berekend als de totale stikstof in de dierlijke mest vermenigvuldigd met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn in de periode 2006-2016 verhoogd. Bijvoorbeeld: de werkingscoëfficiënt van rundveemest op bedrijven met grasland die weiden en maaien is verhoogd van 35% naar 45%, en die van varkensmest is verhoogd van 60% naar 80% (op zand en löss). Deze verhogingen werken door in de hoeveelheden toegediende werkzame stikstof maar staan los van de ontwikkelingen in de bemesting met totaal stikstof.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page