Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Resultaat primaire sector - Land- en tuinbouw

Bruto toegevoegde waarde ruim 2% omhoog
12/20/2021

De bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector is in 2021 met zo’n 2% gestegen tot ongeveer 10,8 miljard euro. Daarbij bleef de productiviteit nagenoeg gelijk, terwijl de ruilvoet verslechterde: de gemiddelde prijs van de intermediaire kosten steeg harder dan de gemiddelde prijs van de totale agrarische productie.

Het resterend inkomen van de land- en tuinbouw in 2021 is becijferd op iets meer dan 2,7 miljard euro, 2,5% lager dan in 2020. Het resterend inkomen wordt bepaald door de bruto toegevoegde waarde te verminderen met de afschrijvingen, de betaalde factorkosten (loon, rente, pacht) en het saldo van de niet-productgebonden subsidies en heffingen.

De afschrijvingen in de agrarische sector zijn in 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Iets hogere prijzen en een iets lager volume liggen hieraan ten grondslag.

In 2021 is een betalingsrecht gewaardeerd op € 259,73. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar. De vergroeningspremie in 2021 wordt ook gelijk geraamd aan die in 2020 en komt uit op ongeveer € 112 per hectare. De overige niet-productgebonden subsidies zijn met zo’n 9% gedaald ten opzichte van 2020. Dit is vooral het gevolg van lagere Covid-19-betalingen aan de sector voor NOW, TOGS en TVL. De niet-productgebonden heffingen komen in 2021 opnieuw hoger uit, vooral door inflatie en stijgende waterschapslasten.
 

De betaalde factorkosten worden in 2021 gekenmerkt door hogere kosten voor lonen en lagere uitgaven voor pacht en rente. Het volume betaalde arbeidskrachten in de agrarische sector is in 2021 met 5% gestegen. De uurlonen bleven nagenoeg gelijk, maar door hogere werkgeverslasten en sociale premies namen de totale loonkosten per eenheid met zo’n 1,5% toe. Door een iets lager bedrag (-2,5%) aan leningen in de land- en tuinbouw en een verdere daling van het rentepercentage daalde het bedrag aan betaalde rente met meer dan 12%. Ook de ontvangen rente daalde in 2021 opnieuw fors.

Het totaal areaal pacht – inclusief erfpacht en informele (‘grijze/zwarte’) pacht – is tussen 2008 en 2020 met gemiddeld met 0,6% per jaar afgenomen, tegen 0,5% voor het totale areaal cultuurgrond. Voor 2021 wordt uitgegaan van een daling van het pachtareaal van 0,1%, evenveel als de afname van het totaal areaal cultuurgrond. Voor alle pachtvormen samen wordt uitgegaan van een daling van de prijs met 0,4%. Dit is de gewogen verandering (op basis van het areaal) van de geraamde prijsdaling van de pacht met prijsregulatie (-1,3%) en de gelijkblijvende pachtprijs zonder prijsregulatie.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page