Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Klimaat
     
Klimaat
Select an indicator
Broeikasgasemissie - Land- en tuinbouw

In 2018 daling broeikasgasemissies uit de land- en tuinbouw
10/5/2020

De broeikasgasemissie uit de land- en tuinbouw was in 2018 bijna 1 Mton CO2-equivalenten lager dan in 2017. De daling deed zich voor bij alle drie de herkomstbronnen: koolstofdioxide, methaan en lachgas. Ten opzichte van de emissie in de jaren negentig van bijna 33 Mton CO2-equivalenten is de emissie in 2018 met circa 20% afgenomen.

Het aandeel in de land- en tuinbouwemissies dat afkomstig is van methaan is geleidelijk gestegen van 45% in 1990 naar 49% in 2018. Het aandeel lachgas is gedaald van rond de 30% in de jaren negentig naar 22 à 23% in de laatste jaren. Het aandeel broeikasgas afkomstig van CO2 is gestegen van bijna 25% in 1990 naar 28% in 2018. Het jaar 2010 vertoont hierin een piek met een aandeel van 34%. De oorzaak daarvan was de toename van het aantal warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw tussen 2006 en 2010. 

Herkomst van broeikasgassen
De emissie van koolstofdioxide (CO2) is vooral afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. De glastuinbouw heeft hier een belangrijke bijdrage in. De emissie van de overige broeikasgassen is vooral afkomstig uit de veehouderij. Methaanemissie vindt hoofdzakelijk plaats bij de pens- en darmfermentatie van graasdieren en bij de opslag van dierlijke mest. Emissie van lachgas vindt plaats bij de opslag van mest, maar ook bij beweiding en de aanwending van mest en kunstmest. Het gaat om directe emissies vanuit de bodem naar de lucht en indirecte emissies die ontstaan bij de depositie van ammoniak en bij de uit- en afspoeling van stikstof naar grond- en oppervlaktewater.

Reductie van broeikasgassen
De broeikasgasemissie uit de land- en tuinbouw is ten opzichte van 1990 met bijna 20% gedaald naar 26,5 Mton CO2-equivalenten in 2018. Voor het jaar 2020 geldt de doelstelling om de CO2-emissie met 3,5 Mton te reduceren (45%) ten opzichte van 1990 en de emissie van methaan en lachgas met 4-6 Mton CO2-equivalenten (15-23%). Bij methaan en lachgas is dat doel in 2018 ongeveer bereikt. Voor CO2 is het doel nog niet bereikt.

De totale CO2-emissie in de land- en tuinbouw was in 2018 0,6 Mton CO2-equivalenten lager dan in 1990. Ten opzichte van de piek in 2010 bedraagt de reductie gemeten in CO2-equivalenten in 2018 24%. Dit komt vooral door een lager energiegebruik in de glastuinbouw (zie ook energiemonitor glastuinbouw). Vanaf 2014 is de totale CO2-emissie uit de glastuinbouw stabiel. In 2018 is een reductie van de emissie van lachgas van 4,1 Mton CO2-equivalenten bereikt ten opzichte van 1990. Dit is vooral het gevolg van een afname van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest. De methaanemissie daalde ten opzichte van 1990 met 1,8 Mton CO2-equivalenten. De belangrijkste oorzaak hiervan is een afname van het aantal runderen tussen 1990 en 2018.

Aandeel landbouw
Het aandeel van de land- en tuinbouw in de totale broeikasgasemissies in Nederland is vrij stabiel rond de 17%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page