Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Klimaat
     
Klimaat
Select an indicator
Broeikasgasemissie - Land- en tuinbouw

Stabilisatie broeikasgasemissies uit de land- en tuinbouw
12/18/2017

De broeikasgasemissie uit de land- en tuinbouw was in 2016 gelijk aan die van 2015 en bedroeg ruim 27 Mton CO2-equivalenten. Ten opzichte van de emissie in de jaren negentig van bijna 33 Mton CO2-equivalenten is de emissie in de periode 2010-2016 met 18% afgenomen.

Het aandeel van de land- en tuinbouw in de totale broeikasgasemissies in Nederland is iets afgenomen van 15% in de jaren negentig tot 12 à 14% in de laatste tien tot vijftien jaar.

Het aandeel in de land- en tuinbouwemissies dat afkomstig is van methaan is de afgelopen 20 jaar geleidelijk gestegen van 46 naar ruim 50%. Het aandeel lachgas is gezakt van rond de 30% in de jaren negentig naar 23% in de laatste jaren. Het aandeel broeikasgas afkomstig van CO2 schommelt rond de 25%. Het jaar 2010 vertoont hierin een piek met een aandeel van bijna 33%. De oorzaak daarvan was de toename van het aantal warmtekrachtinstallaties in de tuinbouw tussen 2006 en 2010.
 
Herkomst van broeikasgassen
De emissie van koolstofdioxide (CO2) is vooral afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. De glastuinbouw heeft hier een belangrijke bijdrage in. De emissie van de overige broeikasgassen zijn vooral afkomstig uit de veehouderij. Methaanemissie vindt hoofdzakelijk plaats bij de pens- en darmfermentatie van graasdieren en uit de opslag van dierlijke mest. De emissie van lachgas ontstaat bij de opslag van mest. Beweiding en de toepassing van mest en kunstmest veroorzaken zowel directe emissies van lachgas vanuit de bodem naar de lucht als indirecte emissies na depositie van ammoniak en na uit- en afspoeling van stikstof naar grond- en oppervlaktewater.

Reductie van broeikasgassen
De broeikasgasemissie uit de land- en tuinbouw is ten opzichte van 1990 met 18% gedaald. Voor het jaar 2020 geldt de doelstelling de CO2-emissie met 3,5 Mton te reduceren (45%) ten opzichte van 1990 en de emissie van methaan en lachgas met 4-6 Mton CO2-equivalenten (15-23%).

De uitstoot van koolstofdioxide daalde ten opzichte van 2010, vooral als gevolg van een lager energiegebruik in de glastuinbouw (zie ook energiemonitor glastuinbouw).

In 2016 is een reductie van de emissie van lachgas van 3,9 Mton CO2-equivalenten bereikt ten opzichte van 1990. Dit is vooral het gevolg van een afname van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest. De methaanemissie daalde met 1,5 Mton CO2-equivalenten. De belangrijkste oorzaak hiervan is een afname van het aantal runderen tussen 1990 en 2000. De emissie door runderen uit pens- en darmfermentatie heeft een belangrijk aandeel in de methaanemissie (CBS Statline). 
Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page