Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
MTR overschrijding - Land- en tuinbouw

Vermindering aantal overschrijdingen oppervlaktewater
12/19/2016

In de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst is afgesproken om het aantal overschrijdingen van de Maximaal Toelaatbare Risico’s (MTR) van gewasbeschermingsmiddelen (ten opzichte van 2009-2011) terug te dringen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze ambities te halen, moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen (afhankelijk van het bedrijfstype) worden verminderd met 60-80% in 2018 en 95-99% in 2023. Volgens berekeningen van Wageningen Economic Research en CLM zijn de daarvoor benodigde maatregelen in de meeste sectoren haalbaar en betaalbaar. Een uitzondering op deze regel vormt de glastuinbouw.

Voor de monitoring van het verloop van het aantal normoverschrijdingen is een landelijk meetnet opgezet (Deltares, 2014). In dit meetnet zijn meetlocaties geselecteerd voor de sectoren maisteelt (en grasland), bollenteelt, glastuinbouw, fruiteelt, akkerbouw (aardappel, wintertarwe, suikerbieten en zaaiuien) en boomkwekerij. De meetlocaties zijn zo gekozen dat een aannemelijk verband kan worden gelegd met de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Meetlocaties waar invloeden van inlaatwater, (gezuiverd) afvalwater en buitenlands water werden verwacht, zijn buiten de selectie gehouden. In december 2015 wordt een Deltares rapport openbaar met de analyse van de resultaten over 2014.

In februari 2015 heeft Wageningen Economic Research een rapport gepubliceerd (Buurma et al., 2015) waarin de betaalbaarheid van zuivering van lozingswater in de glastuinbouw werd onderzocht. Dit onderzoek maakte duidelijk dat zuivering van afvalwater betaalbaar was voor 30-35% van de glastuinbouwbedrijven met substraatteelt (40-50% van het areaal). Bij de andere 65-70% van de bedrijven met substraatteelt legden de extra jaarkosten een groter beslag op het bedrijfssaldo en/of het ondernemersinkomen dan redelijk werd geacht. Om die reden werd de verplichting tot zuivering van afvalwater op glastuinbouwbedrijven uitgesteld naar 2018.


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page