Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Fijn stof
     
Fijn stof
Select an indicator
Aboluut PM10 - Veehouderij

Fijnstofemissie uit de landbouw gedaald
11/5/2020

Van de fijnstofemissie (PM10) in Nederland is 21% in 2018 afkomstig uit de land- en tuinbouw. Van de fijnstofemissie uit de landbouw is 65% afkomstig uit de pluimveehouderij. De totale fijnstofemissie uit de landbouw is gedaald van 6.500 ton in 2015 naar 6.000 ton in 2018.

De pluimveesector is de belangrijkste bron van fijnstof in de land- en tuinbouw. In pluimveehouderij nam de fijnstofemissie tussen 1995 en 2010 met 70% toe als gevolg van de overgang van batterijhuisvesting naar grond- en volièrehuisvesting. Vanaf 2012 is er in de EU een verbod op het houden van leghennen in traditionele kooihuisvesting. Ook in de pluimveehouderij is de laatste jaren sprake van een daling in de fijnstofemissie. Onder andere het gevolg van investeringen in technieken om de uitstoot te verminderen.

In de rundveehouderij is de fijnstofemissie tussen 1990 en 2010 met ruim 25% gedaald. De daling was met name het gevolg van een afname van het aantal dieren en van een afname van beweiding. Tussen 2012 en 2017 steeg de emissie met 4% door een toename van het aantal dieren. Deze stijging is in 2018 grotendeels weer ongedaan gemaakt doordat het aantal dieren afnam. De fijnstofemissie is daardoor in 2018 4% lager dan in 2017.

In de varkenshouderij daalde de fijnstofemissie in de periode 1990-2018 met ruim 40%. Deze daling vond vooral na 2010 plaats. De belangrijkste oorzaak is een toename van het gebruik van luchtwassers in varkensstallen.
De fijnstofemissies van overige bronnen uit de landbouw zijn vrijwel constant. Het betreft voornamelijk emissies die plaatsvinden bij het lossen, laden en aanwenden van kunstmest, het lossen van krachtvoer en het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen. De fijnstofemissies bij het oogsten van hooi en akkerbouwgewassen is met ruim 15% gedaald doordat er minder wordt gehooid.Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page