Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Glasgroententeelt

Sterke stijging totale kosten door hogere productiekosten en grotere bedrijfsomvang
12/18/2018

In 2018 zijn de totale kosten per glasgroentebedrijf naar verwachting met gemiddeld 20% gestegen in vergelijking met 2017.


De stijging is het gevolg van hogere kosten voor bijna alle belangrijke productiemiddelen, zoals energie, arbeid en plantmateriaal, alsook een gemiddeld grotere bedrijfsomvang (2,5%). Alleen de financieringskosten en betaalde rente zijn licht gedaald. Dit alles bij elkaar leidt tot een stijging van geraamde totale kosten met 213.000 euro tot gemiddeld afgerond 2,4 miljoen euro per bedrijf.

Energiekosten stijgen door hogere inkoopprijzen en hoger gasverbruik
Energie is de grootste kostenpost op glasgroentebedrijven. De ontwikkeling van de energiekosten kan echter niet los gezien worden van de opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit. In 2018 zijn zowel de gemiddelde gerealiseerde prijzen voor inkoop van aardgas, inkoop van elektriciteit als verkoop van elektriciteit substantieel toegenomen. De stijging loopt in de dubbele cijfers. De prijs voor de verkoop van elektriciteit is sterker gestegen dan de prijs voor de inkoop van aardgas. Hierdoor is de sparkspread voor de warmte/krachtinstallaties verbeterd en neemt de gemiddelde verkoop van elektriciteit per m2 toe. De prijs voor de inkoop van elektriciteit is sterker gestegen dan voor de verkoop van elektriciteit, waardoor de hoeveelheid elektriciteit die per m2 is ingekocht, lijkt te stabiliseren. De verbruikte hoeveelheid aardgas per m2 is op basis van een eerste inschatting hoger dan in 2017. Dit is gevolg van de koudere buitentemperaturen in de winter en de extra elektriciteitsproductie met de w/k-installatie voor zowel de verkoop van elektriciteit als eigen gebruik. Alles bij elkaar leidt dit gemiddeld tot stijging van de energiekosten met ruim een kwart tot 685.000 euro per glasgroentebedrijf. Tegenover de hogere energiekosten staan ook hogere opbrengsten voor de verkoop van energie; gemiddeld 321.000 euro per glasgroentebedrijf in 2018 tegenover 247.000 in 2017.

Stijging arbeidskosten door hogere loonkosten
De tweede kostenpost op glasgroentebedrijven zijn de arbeidskosten. Voor 2018 is ingeschat dat de betaalde arbeidskosten per bedrijf met gemiddeld 7,5% stijgen. De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de loonkosten; hogere CAO-lonen en krapte op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie. De ingeschatte bedrijfsgroei beïnvloedt eveneens het totaal. Aangenomen is dat de kosten voor werk uitgevoerd door derden gelijke tred houdt met de totale kostenontwikkeling op bedrijfsniveau.

Kosten materiële activa stijgen
De geraamde kosten voor de materiële activa, dit betreft onder andere afschrijvingen op gebouwen en machines en onderhoudskosten, komen voor het gemiddelde glasgroentebedrijf in 2018 6,5% hoger uit dan in 2017. Deze stijging weerspiegelt het investeringspatroon van de afgelopen jaren. Door de goede bedrijfsresultaten was er meer ruimte voor (vervangings)investeringen en (uitgesteld) onderhoud. In dit mutatiepercentage zit ook het effect van schaalvergroting verdisconteerd.

Toegerekende kosten nemen licht toe
De toegerekende kosten zijn voor het gemiddelde glasgroentebedrijf in 2018 ruim 4% hoger geraamd dan in 2017. Dit is een combinatie van zowel een prijs-, volume als schaaleffect. Onder deze verzamelpost zijn onder andere de kosten voor uitgangsmateriaal, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen opgenomen en allerlei overige kostenposten.

Financieringslasten licht gedaald
De financieringslasten voor het gemiddelde glasgroentebedrijf zijn in 2018 naar verwachting licht gedaald (min 3%). De goede bedrijfsresultaten van de afgelopen paar jaar biedt bedrijven de ruimte om hun schulden af te lossen. Daarnaast is de rentestand in 2018, net als in voorgaande jaren, laag.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page