Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Glasgroententeelt

Kostenstijging nagenoeg gelijk aan toename bedrijfsomvang
12/16/2019

In 2019 zijn de totale kosten per glasgroentebedrijf naar verwachting met gemiddeld 6% gestegen in vergelijking met 2018.


De stijging is het gevolg van met name de bedrijfsomvangstoename (5%). Onderliggende kostenposten maakte wel verschillende bewegingen. De kosten van plantaardige activa (onder andere uitgangsmateriaal, meststoffen), materiele activa (onder andere afschrijvingen en onderhoud) en de kosten van arbeid, al dan niet via derden uitgevoerd, stegen meer dan de bedrijfsomvang. De kosten voor energie en financieringslasten namen af.
Dit alles bij elkaar leidt tot een stijging van geraamde totale kosten met 130.000 euro tot gemiddeld ongeveer 2,3 miljoen euro per bedrijf.

Energiekosten dalen door lagere inkooprijs gas
Energie was lange tijd de grootste kostenpost op glasgroentebedrijven. Energiekosten zijn onder te verdelen in eenheden, dienstenkosten en heffingen. De ontwikkeling van de energiekosten kan echter niet los gezien worden van de opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit. Energiekosten minus -opbrengsten zijn de netto-energiekosten. In 2019 zijn de gemiddelde gerealiseerde prijzen voor inkoop van aardgas gedaald. Het inkoopvolume is echter wel enkele procenten gestegen. De stijging van het volume was niet het gevolg van een kouder jaar waarin meestal meer gestookt moet worden. In 2018 was er juist nog een koude periode geweest in februari. Die was er dit jaar niet. De stijging van het volume had te maken met extra verkoop van elektriciteit met wkk door de verbeterde sparkspread De sparkspread is de marge tussen de prijs van de brandstof en de prijs van het product elektriciteit. Per saldo daalden de kosten voor inkoop van aardgas met ongeveer 8% per gemiddelde glasgroente bedrijf. In deze raming is uitgegaan van onveranderde dienstenkosten en heffingen. De inkoopwaarde van elektriciteit werd beïnvloed door een stijging van het volume en een daling van de prijs. Het volume steeg door onder meer door groei van de belichting. Per saldo stegen de kosten voor de inkoop van elektriciteit met ruim 4%. De bruto-energiekosten zijn hierdoor en door de verandering van de bedrijfssamenstelling in 2019 met een kleine 6% gedaald. De netto-energiekosten zijn het verschil tussen de bruto energiekosten en de verkoop van energie. Energieverkoop betreft hoofdzakelijk elektriciteit uit aardgasgestookte wkk. De verkoop van deze elektriciteit groeide in 2019 ten opzichte van 2018 met 4%. Dit kwam door meer gunstige verkoopcondities (sparkspread). Elektriciteit werd per eenheid goedkoper, maar de prijs van aardgas daalde meer. Doordat overdag de elektriciteitsprijzen relatief hoger zijn, kunnen glastuinbouwbedrijven met wkk en warmtebuffers hier optimaal op inspelen door dan elektriciteit te verkopen zoals in 2019 is gedaan. De netto-energiekosten van glasgroentebedrijven daalde met 14%. De ontwikkelingen lijken op die van 2018. Een nadere analyse van dat jaar kunt u lezen in de energiemonitor glastuinbouw.  

Stijging arbeidskosten door hogere loonkosten
De arbeidskosten zijn de tweede belangrijke kostenpost op glasgroentebedrijven. De laatste jaren stijgen deze. Ook in 2019 nemen die opnieuw toe, zo is de verwachting. Voor 2019 is ingeschat dat de betaalde arbeidskosten per bedrijf met gemiddeld ruim 9% stijgen tot gemiddeld bijna 590.000 euro per bedrijf. De stijging komt voor 5% voor rekening van de bedrijfsgrootte groei en voor de overige 4,3% door volume en prijsmutaties. Voor een belangrijk deel zijn deze toe te schrijven aan hogere lonen die onder andere via de CAO-glastuinbouw en CAO-uitzendkrachten worden bepaald. Door krapte op de arbeidsmarkt is het vinden van voldoende en goed geschoold personeel nog altijd lastig. Ook de kosten van het inhuren van arbeid voor een specifieke klus, het zogenaamde werk door derden nemen, nagenoeg met gelijke hoogte als de betaalde arbeidskosten, toe. Door meer arbeidsintensieve rassen bij tomaten zijn de arbeidskosten ook toegenomen.

Kosten materiële activa stijgen
De geraamde kosten voor de materiële activa, dit betreft onder andere afschrijvingen op gebouwen en machines en onderhoudskosten, komen voor het gemiddelde glasgroentebedrijf in 2019 ongeveer 13% hoger uit dan in 2018 tot 465.000 euro. Naast de groei van het gemiddelde bedrijf van 5% nemen vooral de afschrijvingen op machines en installaties toe. Ook kosten voor onderhoud en huur nemen harder toe dan de gemiddelde bedrijfsgrootte. Nu de bedrijfsresultaten gemiddeld genomen al een tijdje gunstig zijn, was er meer ruimte voor (diepte- en uitbreidings)investeringen en onderhoud. De afschrijvingen op gebouwen en kasopstanden blijven hierbij achter en stijgen minder sterk dan de toename in bedrijfsgrootte.

Toegerekende kosten nemen licht toe
Onder deze verzamelpost zijn onder andere de kosten voor uitgangsmateriaal, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen opgenomen en allerlei overige kostenposten. Vooral de bemesting- en gewasbeschermingsmiddelen kosten stegen. Deels kwam dit door de hoge en ook sterk wisselende temperaturen van dit jaar, virusproblemen en deels omdat de biologische middelen meer worden gebruikt maar specifieker moeten worden ingezet. De toegerekende kosten zijn ten opzichte van 2018, voor het gemiddelde glasgroentebedrijf, in 2019 ruim 4% hoger geraamd dan de bedrijfsgroottegroei. Dit is een combinatie van zowel een prijs- als volumeeffect.

Financieringslasten licht gedaald
De financieringslasten voor het gemiddelde glasgroentebedrijf zijn in 2019 naar verwachting licht gedaald (min 1%). De goede bedrijfsresultaten van de afgelopen paar jaar heef bedrijven de ruimte geboden om hun schulden af te lossen. Daarnaast is de rentestand in 2019, net als in voorgaande jaren, laag.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page