Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Rekening-courantpositie akkerbouwbedrijven verder verbeterd
4/30/2018

Het saldo op de lopende rekening is in het eerste kwartaal van 2018 verder gestegen en komt eind maart uit op 36.000 euro. Hiermee is in het eerste kwartaal van 2018 hetzelfde beeld te zien als dat van de voorgaande twee jaren. Wel is de stijging van het saldo in het eerste kwartaal van 2018 (+13.000 euro) minder hoog dan de stijging van het eerste kwartaal een jaar eerder (+23.000 euro). De voornaamste reden hiervoor is de lagere inkomsten uit verkopen van bewaarproducten. Ondanks de minder sterke stijging in het eerste kwartaal van 2018 is het saldo op de lopende rekening aan het eind van het eerste kwartaal wel 9.000 euro hoger dan in 2017. Overschrijvingen van de rekening courant naar een spaarrekening worden in deze weergave als afschrijvingen op de rekening courant gezien. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.Toename bij- en afschrijvingen januari
Onderstaande figuren geven de totale bij- en afschrijvingen per maand op de rekening-courant weer vanaf 2017. Opvallend is de sterke stijging van zowel de bij- als afschrijvingen in januari, die grotendeels samenhangt met het afsluiten en afbetalen van leningen. Ook wordt er in deze periode vaak geld betaald aan de Belastingdienst. Doorgaans stijgen de afschrijvingen op de lopende rekening in de loop van het voorjaar vanwege een toename van de toegerekende kosten zoals diesel, loonwerk en gewasbeschermingsmiddelen.Aandeel bedrijven met een positief saldo stabiel
Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is het aandeel van de bedrijven dat rood staat stabiel gebleven. Grofweg driekwart van de bedrijven heeft een positief saldo op de rekening courant aan het eind van het eerste kwartaal. Ook al is het aantal bedrijven dat in het rood staat stabiel gebleven, wel is het aantal bedrijven dat meer dan 50.000 euro in het rood staat met 2% toegenomen tot 12%. Een laag saldo betekent niet automatisch dat het bedrijf betalingsproblemen heeft. Het saldo kan laag zijn omdat er bijvoorbeeld geld naar een spaarrekening is geboekt of omdat er leningen zijn afbetaald.


Geen grote verschuivingen in positieve inkomensklassen
De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen relatief klein zijn. Dit wil niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe akkerbouwbedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Het grootste gedeelte van de bedrijven met een positief saldo in het vierde kwartaal van 2017 heeft het kwartaal erna ook een positief saldo. Procentueel gezien vinden de grootste verschuivingen plaats in de saldoklassen tussen de 0 en -50.000 euro. Van de bedrijven die een jaar eerder meer dan 50.000 euro in het rood stonden heeft 72% een jaar later ook een saldo op de lopende rekening van een halve ton negatief of meer.


Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page