Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Liquiditeitspositie akkerbouwbedrijven neemt af
10/26/2018

In het derde kwartaal 2018 nam het saldo op de lopende rekening van de akkerbouwbedrijven met bijna 19.000 euro af. Het saldo in september bedroeg ruim 4.000 euro, dat is ruim 1.000 euro minder dan in september 2017. Ook het derde kwartaal van 2017 kende een forse teruggang in liquiditeit; bijna 16.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar in het derde kwartaal werd er meer uitgegeven aan energie en lagen de toegerekende kosten en opbrengsten voor gewassen lager. Overschrijvingen van de rekening-courant naar een spaarrekening worden in deze weergave als afschrijvingen op de rekening-courant gezien. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.Lager bedrag bij- en afschrijvingen dan in het tweede kwartaal
Zowel de bijschrijvingen als de afschrijvingen op de lopende rekening waren in augustus en september 2018 lager dan een jaar eerder. Het gat tussen de bijschrijvingen en afschrijvingen was in juli het grootst, wat leidde tot een afname van het saldo op de lopende rekening met bijna 12.000 euro.Toename aandeel bedrijven zwaar in de min 
Ondanks dat het saldo in het derde kwartaal daalde, bleef het percentage bedrijven dat rood stond gelijk. Wel steeg het aandeel bedrijven dat meer dan 50.000 euro rood stond van 12 naar 20%. Het percentage bedrijven met een plus van meer dan 25.000 euro nam af tot ruim 20%.


Meeste bedrijven met positief saldo in tweede kwartaal behouden dit in derde kwartaal
De bedrijven die in het tweede kwartaal meer dan 50.000 euro in de min stonden, behoren in het derde kwartaal allemaal nog steeds tot deze categorie. Van de bedrijven die meer dan 25.000 euro in de plus stonden, blijft het overgrote deel in het derde kwartaal ook in de plus. Van 14% van de bedrijven uit deze groep zakt het saldo tot onder nul.


Droogte zorgt voor grote spreiding 
De financiële opbrengsten voor gewassen zullen dit jaar als gevolg van de droogte zeer sterk uiteenlopen tussen bedrijven. De richting waarin de gemiddelde liquiditeit zich zal ontwikkelen is daardoor erg onzeker. Bedrijven op met name zandgrond die niet konden beregenen, krijgen te maken met een lage productie van de diverse gewassen. Voor een deel kan dit gecompenseerd worden door hogere prijzen voor vrije aardappelen en uien dan vorig jaar. Bedrijven die wel konden beregenen, kunnen voor het vrije (dat wil zeggen niet contractueel vastgelegde) deel van de productie ook van het hogere prijsniveau profiteren bij een productie die minder sterk achterblijft. Bedrijven met een brede weersverzekering komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de schade als gevolg van de droogte.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page