Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Toename saldo op lopende rekening in 2018
1/31/2019

In het december 2018 bedroeg het saldo op de lopende rekening van de akkerbouwbedrijven 32.000 euro. Vooral in december steeg het saldo flink door de uitbetaling van toeslagrechten en verkoop van producten. Het saldo is 13.000 euro hoger dan eind 2017. Overschrijvingen van de rekening-courant naar een spaarrekening worden in deze weergave als afschrijvingen op de rekening-courant gezien. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.Het hogere saldo op de lopende rekening is mede te danken aan het feit dat er in 2018 minder is geïnvesteerd. De opbrengsten van gewassen waren iets hoger. Er is in 2018 meer betaald voor werk voor derden en energie. De toegerekende kosten waren lager. Daarnaast was er nog ruimte voor aflossingen en overschrijvingen naar de spaarrekening.
Door de droogte in 2018 was de productie van akkerbouwgewassen landelijk gezien veel lager dan het jaar ervoor (met uitzondering van granen). De verschillen tussen bedrijven zijn groot, onder andere afhankelijk van de mogelijkheid om te beregenen. Door de lage productie liggen de prijzen voor vrije akkerbouwproducten op een hoog niveau. Contractprijzen voor consumptieaardappelen bleven achter bij vorig jaar evenals de bietenprijs. Door deze verschillen zal de liquiditeitsontwikkeling tussen bedrijven ook verschillend uitpakken. In het zuidwesten kampten de akkerbouwers met overwegend lage producties. Daar zal de liquiditeitspositie meer verslechteren dan in bijvoorbeeld Flevoland, waar de productie door intensief beregen nog redelijk was. Waarschijnlijk zal door de kleine oogst een deel van de bewaarproducten eerder in het seizoen worden afgezet dan normaal, waardoor de opbrengst van gewassen ook eerder op de rekening courant zullen worden bijgeschreven.
Er is een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar. Vanaf de zomer daalt het saldo op de rekening courant. Pas in oktober nemen de bijschrijvingen toe en vanaf november stijgt het saldo weer.


Lager bedrag bij- en afschrijvingen dan in 2017
De totale bijschrijvingen op de lopende rekening bedroeg in 2018 gemiddeld ruim 800.000 euro. Dit was ongeveer 15.000 euro minder dan het jaar ervoor. De afschrijvingen waren eveneens lager waardoor het saldo kon toenemen. In februari en juni 2017 waren de bijschrijven duidelijk hoger dan in dezelfde maanden in 2018. Dit was vooral het gevolg van leningen die destijds (in 2017) werden opgenomen. De afschrijvingen waren in die maanden ook hoger, omdat de leningen zijn aangewend om investeringen te kunnen doen.Meer bedrijven in meest positieve klasse 
Doordat gemiddeld het saldo op de rekening courant steeg, nam het aandeel bedrijven dat meer dan 25.000 euro op de lopende rekening heeft staan toe ten opzichte van 2017. Eind 2018 behoorde 43% tot deze groep, het jaar ervoor was dat 39%. Ook het aandeel bedrijven dat meer dan 25.000 euro in het rood stond, nam in 2018 af. 


Deel van de bedrijven krikt liquiditeit in 2017 flink op
De groep bedrijven die in het vierde kwartaal 2018 meer dan 25.000 euro in de plus staat, groeide ten opzichte van eind 2017. Van deze had ongeveer een kwart ook eind 2017 een positief saldo maar wel minder dan 25.000 euro. Daarnaast had 13% van de bedrijven uit de groep die eind 2018 meer dan 25.000 euro in de plus staat in december 2017 nog een negatief saldo. Deze bedrijven wisten de liquiditeit dus flink op te krikken.Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page