Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Resultaten per m2 glas - Glastuinbouw

Bedrijfsresultaat glastuinbouw per vierkante meter licht verbetert
12/18/2017

Het voor 2017 geraamde nettobedrijfsresultaat en inkomen uit bedrijf per m2 op een glastuinbouwbedrijf zijn verder gestegen. Het inkomen uit bedrijf steeg echter maar beperkt met 25 eurocent per m2. Het netto-bedrijfsresultaat steeg 74 cent per m2. Deze stijging kwam met name door de betere resultaten bij de sierteeltbedrijven. Bij de glasgroente was er een kleine daling per vierkante meter.


Opbrengsten omhoog
Bij het gemiddelde glastuinbouwbedrijf neemt de totale opbrengst toe met 2,10 euro per m2 tot 71,60 euro. De stijging is in alle onderliggende sectoren aanwezig. Maar vooral pot- en perkplanten zagen hun opbrengst met 6,70 euro per m2 sterk stijgen tot boven de 100 euro per m2. De toename van het gewicht van Phalaenopsis-bedrijven in het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf en de goede opbrengsten van de perkplanten dit jaar, zorgden vooral voor deze sterke stijging.

Zoals gebruikelijk zijn de opbrengsten uit productverkoop het grootst. De opbrengsten uit verkoop van elektriciteit zijn vooral bij glasgroentebedrijven relatief belangrijk. Na een dieptepunt vorig jaar is nu de energieopbrengst toegenomen omdat het dit jaar aantrekkelijker was elektriciteit te leveren.


Kosten stijgen weer
Ten opzichte van de opbrengsten zijn de kosten per m2 vrij stabiel over de verschillende jaren. Sinds 2012 was er echter een lichte daling van de kosten per m2 zichtbaar. In 2017 is daar naar verwachting een einde aan gekomen. De kosten per m2 bedragen volgens deze raming 61,10 euro per m2. De kosten stijgen bij glasgroente en snijbloemenbedrijven met minder dan 2 euro per m2. Bij pot- en perkplanten is de stijging ruim 3 euro per m2.

De arbeidskosten nemen het grootste deel van deze stijging voor hun rekening. Door cao-loonstijgingen, een toename in het arbeidsvolume en de druk om goede arbeidskrachten aan glastuinbouwbedrijven te binden zorgen voor deze verhoging. Ook de energiekosten stijgen door een hogere gasprijs. De kosten voor uitgangsmateriaal nemen ook in elke subsector licht toe. Afschrijvingskosten maken een pas op de plaats. Door de nog altijd dalende rente, zijn hiervan de kosten geminimaliseerd. 


Inkomen uit bedrijf 
Het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat per m2 komt naar verwachting uit op ruim 10,50 euro voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Sinds 2013 stijgt het nettobedrijfsresultaat. Toen was het nettobedrijfsresultaat krap 2 euro. De verwachte beperkte stijging van het bedrijfsresultaat tussen 2016 en 2017 is vooral zichtbaar bij de pot- en perkplantenbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven is het nettobedrijfsresultaat gedaald maar is nog altijd hoog vergeleken met eerdere jaren.

Bij het inkomen uit bedrijf is hetzelfde beeld zichtbaar als bij het nettobedrijfsresultaat per m2. Het inkomen per m2 van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf steeg met 0,25 eurocent de meter. Terwijl het inkomen in de glasgroente daalde, steeg dit bij de pot- en perkplanten sterk. Het inkomen per m2 dat verkregen wordt uit een gemiddeld snijbloemenbedrijf is nagenoeg onveranderd gebleven.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page