Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Varkenshouderij

Omzet van varkensbedrijven gemiddeld 7% gedaald
3/30/2022


De omzet van de varkenshouderij daalde in 2021 met 7%, maar die daling werd gecompenseerd door het wegvallen van de fors negatieve waardemutatie van varkens in voorgaand jaar en een verdere schaalvergroting. Daardoor zijn de totale opbrengsten op het gemiddelde varkensbedrijf 13% hoger geraamd op circa 1,3 miljoen euro. Er zijn wel verschillen in ontwikkeling en niveau tussen de onderliggende groepen varkensbedrijven doordat de opbrengstprijzen van biggen veel sterker dalen dan van vleesvarkens.


Het overgrote deel van de totale opbrengsten bestaat uit omzet en aanwas van de varkens (89%), met kleine verschillen tussen de subtypen. De gesloten varkensbedrijven hebben gemiddeld meer grond en daarmee samenhangend ook hogere opbrengsten uit akkerbouwactiviteiten en rundveehouderij.
De omzet van de varkenshouderij is gemiddeld met 7% gedaald ten opzichte van 2020. Dat is veroorzaakt door lagere prijzen van vleesvarkens en biggen. Voor de zeugenhouders werd de pijn vooral veroorzaakt door de fors lagere biggenprijzen. De vleesvarkenshouders betaalden daardoor 20% minder voor de biggen. Maar ook de prijzen van vleesvarkens daalden vanwege de verslechterde varkensmarkt. De export van biggen en vleesvarkens kwam in het tweede halfjaar verder onder druk te staan waardoor flinke prijsconcessies gedaan moesten worden. Bij de opbrengsten is ook rekening gehouden met de coronasteunmaatregelen van de overheid zoals de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en OVK (regeling Ongedekte vaste kosten). De TVL-regeling is sinds het vierde kwartaal van 2020 ook opengesteld voor de landbouw, gevolgd door de OVK vanaf juli 2021. Voor de drie groepen varkensbedrijven waren die bedragen in 2021 gemiddeld circa 70.000 euro per zeugenbedrijf, 30.000 euro per vleesvarkensbedrijf en circa 60.000 euro per gesloten varkensbedrijf.

Opbrengsten in historisch perspectief
Door schaalvergroting, deels doordat kleinere bedrijven stoppen, werd in de afgelopen decennia de gemiddelde productie per bedrijf verhoogd. De gemiddelde opbrengsten van varkensbedrijven zijn in de periode 2011-2013 vooral gestegen door hogere opbrengstprijzen in combinatie met de voortgaande schaalvergroting. Het gemiddelde varkensbedrijf heeft in 2021 ruim drie keer zoveel vleesvarkens en zeugen als in 2000. In 2014-2015 waren de opbrengsten per bedrijf sterk gedaald door lagere opbrengstprijzen van vleesvarkens en biggen. In 2016 waren de opbrengsten vooral gestegen dankzij meer export naar China, waar een tekort aan varkensvlees was. Daarna nam de productie in China wel toe door nieuwe investeringen in grootschalige en moderne varkensbedrijven.
Maar in augustus 2018 werd China getroffen door de gevolgen van grootschalige uitbraken van Afrikaanse varkenspest waardoor de productie drastisch is afgenomen. Hierdoor kreeg China een grote importbehoefte, waarvan onder andere de EU-landen van voorjaar 2019 tot begin zomer 2020 hebben geprofiteerd. In het voorjaar 2020 kreeg de coronapandemie grote invloed op de varkensmarkt in Noordwest-Europa. Door de tijdelijke sluitingen van de horeca en foodservicebedrijven in veel Europese landen in het tweede en vierde kwartaal zijn de prijzen van vleesvarkens en, in navolging daarvan, vooral van biggen flink gedaald. In september 2020 kregen de opbrengstprijzen een extra duw naar beneden doordat in Duitsland Afrikaanse varkenspest werd gevonden bij wilde zwijnen (dit jaar ook bij enkele varkensbedrijven), waardoor de Europese markt werd overspoeld met Duits varkensvlees, dat immers niet meer naar landen zoals China geƫxporteerd kon worden. Beide ziekten zijn eind 2021 nog steeds niet bedwongen en hebben daardoor nog steeds invloed op de varkensmarkt. Verwacht wordt dat prijs voor vleesvarkens nog enige tijd relatief laag zal blijven. De opleving van de coronapandemie in het najaar zorgt in veel EU-landen opnieuw voor minder afzet naar de horeca en foodservice door verscherpte coronamaatregen in heel Europa.

 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page