Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Varkenshouderij

Opbrengsten varkensbedrijven dalen gemiddeld 22%
12/17/2020


De totale opbrengsten op het gemiddelde varkensbedrijf zijn voor 2020 ruim 20% lager geraamd op circa 1 miljoen euro. De daling werd iets gedempt door verdere schaalvergroting. Er zijn wel verschillen in ontwikkeling en niveau tussen de onderliggende groepen varkensbedrijven doordat de opbrengstprijzen van biggen sterker dalen dan van vleesvarkens.


Het overgrote deel van de totale opbrengsten bestaat uit omzet en aanwas van de varkens (93%). Bij de vleesvarkensbedrijven is dat aandeel iets lager (90%) omdat die bedrijven relatief meer opbrengsten uit rundveehouderij behalen. De gesloten varkensbedrijven hebben gemiddeld meer grond (12 ha) en daarmee samenhangend ook hogere opbrengsten uit akkerbouwactiviteiten.

De opbrengsten zijn gemiddeld met 22% gedaald ten opzichte van 2019. Dat is vooral veroorzaakt door lagere vleesvarkensprijzen en de sterk negatieve aanwas als gevolg van de wereldwijde coronapandemie en vanaf september versterkt door Afrikaanse varkenspest in Duitsland. De marktprijzen in de EU kwamen flink onder druk te staan. Voor de zeugenhouders werd de pijn vooral veroorzaakt door de fors lagere biggenprijzen. De export naar de belangrijkste bestemming Duitsland kwam vooral in het tweede halfjaar onder druk waardoor flinke prijsconcessies gedaan moesten worden.

Opbrengsten in historisch perspectief
Door schaalvergroting, deels omdat kleinere bedrijven stoppen, werd in de afgelopen decennia de gemiddelde productie per bedrijf verhoogd. De gemiddelde opbrengsten van varkensbedrijven zijn in de periode 2011-2013 vooral gestegen door hogere opbrengstprijzen in combinatie met de voortgaande schaalvergroting. Het gemiddelde varkensbedrijf heeft in 2020 ruim drie keer zoveel vleesvarkens en zeugen als in 2000. In 2014-2015 waren de opbrengsten per bedrijf sterk gedaald door lagere opbrengstprijzen van vleesvarkens en biggen. In 2016 waren de opbrengsten vooral gestegen dankzij meer export naar China waar een tekort aan varkensvlees was. Daarna nam de productie in China wel toe door nieuwe investeringen in grootschalige en moderne varkensbedrijven.
Maar sinds augustus 2018 heeft China te kampen met de gevolgen van grootschalige uitbraken van Afrikaanse varkenspest waardoor de productie drastisch is afgenomen. Hierdoor heeft China een grote importbehoefte, waarvan onder andere de EU-landen van eind 2018 tot begin 2020 hebben geprofiteerd. Vanaf voorjaar 2020 heeft ook de coronapandemie grote invloed op de varkensmarkt in Noordwest-Europa. Door de tijdelijke sluitingen van de horeca en foodservicebedrijven in het tweede en vierde kwartaal zijn de prijzen van vleesvarkens en, in het kielzog daarvan, vooral van biggen flink gedaald. In september kregen de opbrengstprijzen een extra duw naar beneden doordat in Duitsland Afrikaanse varkenspest werd gevonden bij wilde zwijnen, waardoor de Europese markt werd overspoeld met Duits varkensvlees, dat immers niet meer naar landen zoals China geĆ«xporteerd kon worden. Het is onduidelijk hoe de markt zich verder zal gaan ontwikkelen, zolang beide ziekten nog niet zijn bedwongen.  

 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page