Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Melkveehouderij

Toename opbrengsten melkveehouderij
12/18/2017

Ondanks de afname in het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf zijn de opbrengsten per bedrijf gestegen met 82.000 euro tot 435.000 euro in 2017. Dit komt vooral door de gestegen melkprijs en de toegenomen melkproductie per koe.



Zuivelnoteringen
De volatiliteit in de zuivelmarkt is de laatste jaren groot. Dit wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijs index. De index halveerde in 2014. Na een vervolgens kwakkelende periode vond in de tweede helft van 2016 een structurele stijging plaats. In 2017 wordt het bereikte niveau van eind 2016 vastgehouden. De index ligt in 2017 dan ook gemiddeld 25% hoger dan in 2016.

Melkaanvoer
De totale Nederlandse melkaanvoer was tot en met oktober een half procent lager ten opzichte van de eerste tien maanden van 2016. Deze afname komt door een vermindering van het totale aantal melkkoeien in Nederland, al wordt deze gedempt door de toegenomen melkproductie per koe. Vorig jaar was er een stijging van 8% in de melkaanvoer over de eerste tien maanden ten opzichte van het jaar ervoor. Dit was toe te schrijven aan de afschaffing van de melkquotering.

Europees gezien is de melkaanvoer tot en met september 2017 zes-tiende van een procent hoger vergeleken met 2016. Grote stijgers zijn Bulgarije (+12%), Ierland (+8%), Italië (+5%), Polen (+5%), Roemenië (+7%) en Tsjechië (+6%). De melkaanvoer van grote Europese zuivelproducerende landen Frankrijk en Duitsland daalde met 2%. De melkaanvoer van het Verenigd Koninkrijk bleef nagenoeg gelijk.

In andere grote zuivelproducerende landen buiten Europa is een wisselend beeld te zien. In Nieuw-Zeeland is in de eerste negen maanden van 2017 8% minder melk aangevoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Australië is dit +1%, Canada +6% en de Verenigde Staten +2%. De melkproductie in Australië en Nieuw-Zeeland is de laatste twee jaren gedaald. In de Verenigde Staten wordt vanaf 2014 ieder jaar meer melk aangevoerd.

Handel in zuivelproducten
Over de eerste zes maanden van 2017 is er een toename in de wereldhandel in kaas (+6,9%). De meeste melk wordt tot kaas verwerkt. Ook mager melkpoeder liet een stijging zien (+15%). De wereldhandel in niet-mager melkpoeder (-5,3%) en boter en boterolie (-11,4%) daalde ten opzichte van 2016. De vraag naar melkvet is groot. Door gestegen prijzen van kaas, boter en boterolie is de totale verhandelde waarde van deze producten toegenomen. Dit ondanks een daling in het verhandelde volume van boter en boterolie.

Interventie
Vanwege lage melkprijzen is eind 2015 en 2016 veel boter, kaas en mager melkpoeder via interventie in particuliere opslag beland. In 2017 zijn vrijwel al deze voorraden afgebouwd. Wel is de voorraad mager melkpoeder in EU-interventie in 2017 toegenomen van 350.000 ton in januari tot bijna 400.000 ton eind november. Verkopen hieruit vinden maar mondjesmaat plaats vanwege de afgenomen vraag naar mager melkpoeder en de relatief hoge prijs waartegen de voorraden zijn ingekocht.

Prijzen
Sinds oktober 2016 heeft de melkprijs de opwaartse trend weer gevonden. Sindsdien ligt deze elke maand hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. De gemiddelde melkprijs voor 2017 wordt geraamd op 40,64 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling. Dit is een stijging van 25% ten opzichte van 2016. De gestegen melkprijs is vooral te danken aan de toegenomen vraag naar melkvet in 2017. Zo is de prijs van boter in de eerste helft van 2017 met 35% gestegen. Ook de prijs van kaas liet in dezelfde periode een stijging zien van meer dan 10%. De vraag naar eiwitten blijft achter, waardoor veel mager melkpoeder in EU-interventie is beland.  

Tegen het eind van 2017 komen de prijzen steeds meer onder druk te staan. Prijzen voor kaas, poeders en vooral boter laten in de laatste maanden van 2017 een daling zien. De garantieprijs van FrieslandCampina voor december daalt dan ook voor het eerst licht dit jaar. Verwacht wordt dat de dalende prijzen een voorbode zijn voor mindere tijden in 2018. Er wordt wereldwijd meer melk geproduceerd dan er vraag is, ook hangen er nog grote voorraden mager melkpoeder boven de markt.

Prijzen voor nuchtere kalveren (+44%) en melkkoeien (+10%) zijn in 2017 gestegen vanwege een toenemende vraag. Ook is er een groter aanbod als gevolg van het fosfaatreductieplan. Vergeleken met eerdere jaren zijn er in het eerste halfjaar van 2017 meer kalveren geëxporteerd. Wel laat eind 2017 de kalverprijs een daling zien, al komt de gemiddelde prijs van 2017 nog ver boven die van 2016 uit. Krachtvoerprijzen stijgen met iets meer dan 1%.

Verschil met gangbaar neemt af
Voor biologische melk wordt de gemiddelde melkprijs voor 2017 geraamd op 52,50 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling, een kwart procent lager dan in 2016. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs, beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 cent per kilogram melk. In 2017 is dit afgenomen tot gemiddeld 12 cent per kilogram melk.


Opbrengsten
De opbrengsten van het gemiddelde gespecialiseerde melkveebedrijf komen in 2017 uit op 435.000 euro. Dit is een toename van 23% ten opzichte van 2016. De gestegen opbrengsten zijn voor een groot deel het resultaat van de gestegen zuivelopbrengsten. Deze zijn als gevolg van een hogere melkprijs toegenomen met 25% tot 351.000 euro. Ondanks een afname in gemiddeld aantal melkkoeien is de totale productie per bedrijf licht gestegen (+1%) vanwege de toegenomen melkproductie per koe.

Wat ook bijdraagt aan de gestegen opbrengsten is de omzet van vee. Er worden meer dieren verkocht als gevolg van het fosfaatreductieplan. Ook zijn ten opzichte van 2016 de prijzen van nuchtere kalveren en melkkoeien gestegen. In totaal stijgen de opbrengsten uit de verkopen van rundvee met 18%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief



Top of page